Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти

  Кафедра хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти

   

  Клiнiчною базою кафедри є хiрургiчне вiддiлення Тернопiльської мiської комунальної лiкарнi №2 на 106 лiжок, хірургічне відділення відділкової лікарні станції Тернопіль 30 ліжок.

   

  Адреса: вул. Р.Купчинського, 14, Тернопiль, 46023

  Тел.: (0352) 268180, 268148.

   

   

  Зав. кафедри – доктор медичних наук, професор Дзюбановський Ігор Якович

  Кафедра хiрургiї факультету вдосконалення лiкарiв при Тернопiльському медичному iнститутi була створена 1 травня 1979 р. З 1979 р. завiдував кафедрою д.мед.н., проф. А.С.Гаджiєв. З 1980 р. по 1985 р. кафедрою завiдував д.мед.н., проф. В.Г.Микуляк. У 1985-1992 рр. завiдувачем кафедри був д.мед.н., проф. Л.Н.Хоромський. З 1992 р. по 1994 р. кафедрою завiдував д.мед.н., проф. І.Я.Дзюбановський, з 1995 р. по 1998 р. - д.мед.н., проф. О.Н.Кiт. У 1998 р. кафедру знову очолив д.мед.н., проф. І.Я.Дзюбановський, а з червня 2012 року по травень 2014 року завідувачем кафедри обраний д.мед.н., проф. В.Б. Гощинський. З червня 2014 року кафедру знову очолив доктор медичних наук, професор Дзюбановський Ігор Якович.

   

   

  Штат кафедри:

   

  Завiдувач кафедри - доктор медичних наук, професор Дзюбановський Ігор Якович.

  Професори: доктор медичних наук, професор Гощинський Володимир Броніславович.

   

  Доценти: к.мед.н. Бенедикт В.В., к.мед.н. Герасимець Ю.М., к.мед.н. П'ятночка В.I., к.мед.н. Свистун Р.В., к. мед.н. Поляцко К.Г.

   

  Асистенти: Бобяк І.Г.

   

   

   

  Колектив кафедри хірургії ННІ ПО.

   

  Навчальна робота кафедри

   

  На кафедрі навчаються інтерни-хірурги першого, другого і третього років навчання, хірурги-курсанти передатестаційних циклів із спеціальності “Хірургія”, інтерни і лікарі-курсанти циклу “Загальна практика - сімейна медицина”, „Медицина невідкладних станів”,  „Стоматологія”. Проводяться тематичні цикли вдосконалення ”Вибрані питання хірургії”.

   

  Пiдготовка лiкарiв проводиться на циклах:

   

  1. Передатестацiйна пiдготовка лiкарiв-курсантiв проводиться на госпрозрахунковiй основi, за фахом.:

   

  - "Хiрургiя " вартiсть путiвки - 1447 гривень.

   

  Тривалiсть циклу - 1 мiсяць.

   

  2. Пiдготовка лiкарiв-iнтернiв проводиться на циклi спецiалiзацiї за держзамовленням та на контрактнiй основi за фахом "Хiрургiя". Тривалiсть циклу 3 роки (12 мiс. на базi кафедри, 24 мiс. на заочному циклi). Вартiсть навчання на контрактнiй основi - 2660 гривень за мiсяць.

   

  Навчальний план на 2012 рік.

   

  Протягом останнiх 5 рокiв кафедра проводить виїзднi передатестацiйнi цикли в Рiвненськiй та Житомирськiй областях. За останні 5 років на кафедрі пройшли навчання на передатестаційних циклах з спеціальності «Хірургія» 398 хірурга, підвищили свій професійний рівень на тематичних циклах 352 лікаря. Поповнили плеяду хірургів 113 молодих спеціалістів. На базі клініки постійно навчаються магістранти, клінічні ординатори, аспіранти.

   

  У процесi навчання iнтернiв i курсантiв використовуються комп'ютернi тестовi програми у режимах тренiнгу та атестацiї; академiчний фонд компакт-дискiв iз рiзних роздiлiв хiрургiї, iнформацiя iз всесвiтньої сiтки "Iнтернет", бiблiотечнi фонди Тернопiльського державного медичного унiверситету iм. I.Я.Горбачевського та Тернопiльської обласної медичної бiблiотеки.

   

   

  Курсанти-хірурги під час роботи в комп’ютерному класі.

   

   

   

  При викладаннi лекцiйного матерiалу використувуються вiдеофiльми, комп'ютери i телекомунiкацiйний зв'язок. Практичнi заняття забезпечуються роботою в палатах, перев'язувальних, операцiйних. Лiкарi-iнтерни, курсанти мають змогу проводити курацiю хворих, чергувати в клiнiцi, приймати участь в оперативних втручаннях.

   

  Спiвробiтники кафедри брали участь у написаннi пiдручника "Шпитальна хiрургiя", керiвництв "Клiнiчна хiрургiя", "Невiдкладна хiрургiя", "Стандарти дiагностики та лiкування невiдкладних хiрургiчних захворювань органiв черевної порожнинi", "Хiрургiя" розробили компакт-диск "Черевнi грижi". Також у співавторстві з чл-кор АМН України, проф. Кавальчуком Л.Я. видано монографiю "Хiрургiя демпiнг-синдрому", атлас операцій на органах черевної порожнини та передній черевній стінці.

   

  Викладачами кафедри  постійно використовується Web-сторінка для  дистанційного навчання інтернів-хірургів на заочних базах стажування (контрольні питання, тематика семінарських занять, список літератури). розроблені віртуальні програми операційних втручань для практичного навчання. Для лікарів-курсантів створено розділ на Web-сторінці „На допомогу курсанту”. розділ « Кафедра хірургії ФПО» висвітлено  на Web-сторінці міської комунальної лікарні №2  м.Тернополя  .

   

  Співробітники кафедри постійно приймали участь у роботі  навчально-методичних конференціях,  які проводяться Тернопільським державним медичним університетом та іншими вищими навчальними закладами.

   

  Наукова робота кафедри.

   

   Оптимiзацiя оперативних методiв лiкування основних хiрургiчних захворювань органiв черевної порожнини у вiковому аспектi; профiлактика i лiкування органiчних та функцiональних розладiв пiсля операцiй на органах гастродуоденальної i панкреатобiлiарної зон у свiтлi вiддалених результатiв. У цьому планi на кафедрi проводяться грунтовнi науковi дослiдження моторної дiяльностi шлунка i дванадцятипалої кишки при дуоденальних стенозах i хворобах оперованого шлунка. Вивчаються iнфiкування слизової оболонки шлунка Helicobacter pylori, iмуноморфологiя слизової у дiлянцi виразкування та вiддаленiй зонi, стан внутрiшньошлункового кровообiгу, стан мiсцевого та загального гемостазу при кровоточивих гастродуоденальних виразках, мiсцевi iмуноморфологiчнi змiни стiнки жовчного мiхура, печiнки при холециститах i обтурацiйнiй жовтяницi, проблема ентеральної недостатностi та реперфузiйного пошкодження у хворих з гострою непрохiднiстю кишечника, удосконалення методик пластики гiгантських вентральних гриж аллотронсплантантами, ефективнiсть застосування ентеросорбентiв, лiпосомальних антибiотикiв, iмунокоректорiв. У практику впровадженi оперативнi втручання: пiлороантрумзберiгаючi резекцiї шлунка, рiзнi варiанти ваготомiй в поєднаннi з дуоденопластикою, пiлоропластикою, збереженням iнервацiї шлункового пейсмейкера. Розробленi методи хiрургiчної корекцiї функцiональних розладiв шлунка i дванадцятипалої кишки, демпiнг-синдрому, Ру-синдрому, органозбегiгаючi операцiї при хронiчному калькульозному холециститi, використовується вивчення синдрому ентеральної недостатностi при кишковiй непрохiдностi, маркери пошкодження кардiомiоцитiв, гепатоцитiв, ентероцитiв при кишковiй непрохiдностi, панкреатитi та перитонiтi.

   

  Наукова робота працівників кафедри спрямована на дослідження проблем діагностики та лікування основних хірургічних захворювань органів черевної порожнини у віковому аспекті, впровадження досягнень сучасної  медицини у практичну охорону здоров’я. Науковцями  кафедри  розроблено та впроваджено органозберігаючі та органощадні операції на шлунку і  комплекси реабілітації  цих хворих після операції, методи інтубації кишки і види лапаростом у хворих на гострий поширений перитоніт та  гостру непрохідність кишки, впроваджено в клініку міні-інвазивні операційні втручання при ускладненнях некротичного панкреатиту, відеоендоскопічні втручання на переферичних судинах нижніх кінцівок, застосування синтетичних матеріалів в хірургії гриж, пункційні методи лікування кіст печінки, нирок, підшлункової залози. Створено міський центр по хірургічному лікуванню гриж, міський флебологічний центр, центр рентгенендоваскулярної хірургії.

   

  Колектив кафедри  провів 2 республіканські науково-практичні конференції «Актуальні питання геріатричної хірургії» та «Сучасні аспекти хірургічного лікування ускладнених форм виразкової хвороби».

   

  В 2007-2009 роках  на кафедрі виконано науково-дослідна робота „Розробка і впровадження стандартів сучасних технологій діагностики та  операційного лікування найбільш поширених хірургічних захворювань”.  Вироблені алгоритми і протоколи медичної допомоги дозволили  підвищити якість діагностики і лікування, а також зробити перші кроки по втіленню уніфікованих та стандартизованих методів у лікувально-діагностичний процес.

   

  В даний момент (2009-2012 рр.) співробітники кафедри виконують НДР „Розробка і вдосконалення новітніх технологій ранньої діагностики та операційного лікування  хірургічних захворювань на засадах доказової медицини” . Виконання поставлених завдань дозволить розробити алгоритм та оцінити ефективність сонографічних, ендосонографічних, відеоендоскопічних, рентгенендоскопічних методів діагностики гострих і хронічних хірургічних захворювань органів черевної порожнини., розробити показання до застосування інтервенційних сонографічних, ендосонографічних, відеоендоскопічних і рентгенендоскопічних мініінвазивних втручань у хворих з основними хірургічними захворювання органів черевної порожнини, розробити нові та удоконалити існуючі методики сонографічних, ендосонографічних, відеоендоскопічних і рентгенендоскопічних мініінвазивних операційних втручань при різних хірургічних захворюваннях, що дозволить провести порівняльний аналіз  ефективності розроблених та удосконалених інтервенційних, сонографічних, ендосонографічних, відеоендоскопічних і рентгенендоскопічних втручань з традиційними методами лікування у хворих з гострими і хронічними хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини.

   

  За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано в журналах i збiрниках понад 120 наукових робiт, отримано 26 патентiв на винаходи, видано 3 монографiї, 1 інформаційний лист, навчальний компакт-диск, захищено 11 кандидатських дисертацiй, прорецензовано 8 докторських, 26 кандидатських дисертацій, проведено 2 всеукраїнські конференції, зроблено 27 доповідей на республіканських та міжнародних конференціях.

        На сьогоднi на кафедрi виконується 2 докторськi та 12 кандидатських дисертацiй.

   

  Лiкувальна робота кафедри

  Клiнiчною базою кафедри є хiрургiчне вiддiлення Тернопiльської мiської комунальної лiкарнi №2 на 106 лiжок, хірургічне відділення відділкової лікарні станції Тернопіль 30 ліжок.

   Клініку очолює професор В.Б. Гощинський

        Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує надання планової та невiдкладної хiрургiчної лiкувально-консультативної допомоги в пiдроздiлах мiської лiкарнi № 2 та населенню мiста й областi. Співробітники кафедри виконують весь обсяг оперативних втручань на органах черевної порожнини та передній черевній стінці, магістральних судинах, в тому числі ендоваскулярні, також широко використовуючи малоінвазивні та ендоскопічні технології, а також реконструктивні та відновні операції.

   

   

  Обхід хворих проводить проф. І.Я.Дзюбановський

   

   

   Всі викладачі кафедри мають вищу атестаційну категорію. Співробітники кафедри виконують весь обсяг оперативних втручань на органах черевної порожнини та передній черевній стінці, широко використовуючи малоінвазивні та ендоскопічні технології, а також реконструктивні та відновні операції.

   

   

  Клінічна база кафедри

   

  Науковцями кафедри розроблено та впроваджено органозберігаючі та органощадні операції на шлунку і комплекси реабілітації цих хворих після операції, методи інтубації кишки і види лапаростом у хворих на гострий поширений перитоніт та гостру непрохідність кишки, впроваджено в клініку міні-інвазивні операційні втручання при ускладненнях некротичного панкреатиту, відеоендоскопічні втручання на переферичних судинах нижніх кінцівок, застосування синтетичних матеріалів в хірургії гриж, пункційні методи лікування кіст печінки, нирок, підшлункової залози. Створено міський центр по хірургічному лікуванню гриж.

   

   

  Робота в операційній.

   

   Під безпосереднім керівництвом із співробітниками кафедри проведенені міжнародні науково-практичні конференції: „Нове в хірургії захворювань гепатобіліарної системи та шлунково-кишкового тракту” (2011 р.) і видано збірник матеріалів конференції, „Актуальні питання хірургії” ( 2010 р.). На базі клініки проведено 8 засідань наукової асоціації хірургів області з проведенням науково-практичних конференцій для хірургів на тему: „Черевні грижі”, „ Перитоніт”, „Хірургічна ерологія”, „Гостра непрохідність кишок”, „Сучасні аспекти гострого апендициту”, „Невиразкові шлунково-кишкові кровотечі”. Проведено 4 виїзних засідання асоціації хірургів Тернопілля, Рівненщини та Житомирщини за тематикою: „Хірургічна ерологія”, „Гостра непрохідність кишечника”, „Хірургія гриж”.

  Видані навчально-методичні розробки для лікарів хірургів на тему: „Хірургічна ерологія”, „Гостра непрохідність кишок”, „Черевні грижі”, „Гострий апендицит”.

   

  Кафедра хірургії ФПО підтримує зв’язки з кафедрою хірургії і ендоскопії Донецького державного медичного університету ім. М.Горького.

   Перспективи клініки на майбутнє:

   

  - Розробка, удосконалення та впровадження застосування мініінвазивних технологій в діагностиці і лікуванні основних хірургічних захворювань органів черевної порожнини.

   

  - Організація центру з лікування хворих на морбідне ожиріння

   - Впровадження та удосконалення елементів диспансеризації хірургічних груп пацієнтів за нозологіями та їх пріоритетності повного оздоровлення

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |