Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра хiрургiї з анестезiологiєю № 2 створена 1 червня 2009 року на базi Тернопiльської обласної клінічної лiкарнi шляхом реорганiзацiї кафедри хiрургiї з урологєю, анестезiологiєю

  КАФЕДРА ХIРУРГIЇ № 2

   

  Адреса: вул. Шпитальна, 2, Тернопiль, 46001   

  Тел.:  (0352) 250647,  (0352) 250647, (0352) 525350

  Штат кафедри: 1 професор, 5 доцентів, 2 асистенти, 1 лаборант

   

   

  http://old.tdmu.edu.ua/www/docpic/../../../www/docpic/common_surgery.files/image001.png

       Завiдувач кафедри -  д.м.н., проф. І.М.Дейкало


       Кафедра хiрургiї № 2 створена шляхом реорганiзацiї кафедри хiрургiї з анестезiологiєю №2 та кафедри загальної хірургії. З 2009 р. по 2014 р. кафедрою завiдував д.м.н., проф. О.В.Олійник.

      З 1 червня 2014р кафедру очолив професор І.М.Дейкало.

   

   

  Навчальна робота кафедри

      

  На кафедрі хірургії №2 Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського навчаються студенти медичного, стоматологiчного факультетiв та інституту медсестринства. На кафедрі успішно реалізовуються  запроваджені методики навчання. На всіх курсах запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу. Відповідно розроблено нове методичне забезпечення у вигляді матеріалів для підготовки до практичних занять, презентацій лекцій, методичних розробок для студентів, алгоритмів практичних навичок, методичних розробок для викладачів.  Все це існує у паперовому і електронному варіанті, і студенти мають до цього вільний доступ. 

  Відповідно до концепції розвитку університету на факультеті іноземних студентів продовжено удосконалення практично-орієнтованого навчання. Як результат, на кафедрі хірургії №2 запроваджено циклове навчання під час вивчення дисциплін. Відповідно, підготовлені навчальні кімнати з хірургії, внесено зміни в розклади і навчальні плани, що дозволило підвищити ефективність навчального процесу, засвоєння студентами практичних навичок.

  Крім того, тривала реалізація таких етапів формування інформаційної навчальної системи кафедри:

  ·       розміщення на Web-порталі робочих програм, методичних вказівок, розкладів занять, графіків чергувань викладачів на кафедрі.

  ·       розміщення викладачами на персональних Web-сторінках наборів слайдів до кожної лекції;

  ·       розміщення викладачами матеріалів для підготовки до лекцій для студентів. Тут розміщено інформацію – текстовий матеріал з літературних джерел (за винятком основного підручника), необхідні графічні зображення, фото та відеофільми, прочитавши та переглянувши які студент буде підготовлений до сприйняття лекції;

  ·       розміщення кафедрою матеріалів для підготовки до практичних занять: текстовий матеріал, малюнки, посилання на відеофільми. Тут викладачі розміщують необхідну інформацію для проведення заняття;

  Також розміщення кафедри на базі лікарні швидкої допомоги забезпечує вищий рівень взаємовідносин між студентами та практичними лікарями, медичним персоналом, до них відносяться як до молодших колег, вони беруть участь в клінічних розборах та обговореннях, клінічних конференціях.

  Матеріально-технічне оснащення лікарні (рентгенологічне, ультразвукове, ендоскопічне обстеження, комп’ютерна томографія дозволяє залучати студентів до проведення клінічно-інструментальних та апаратних обстежень хворих з розглядом та інтерпретацією отриманих результатів. Окрім того, студенти відпрацьовують лінію практичних навичок з дисциплін, які включені в матрикул.

   

   

  Важливим питанням в підготовці іноземних студентів є забезпечення базовим підручником "Клінічна хірургія", який перекладений на англійську мову і на основі якого складена переважна частина питань. Проте, основна кількість студентів, готуючись до занять, користується не лише підручником, зважаючи на те, що підготовка передбачає використання монографій, наукових статей по спеціальності і даних Інтернету.

  Організація навчального процесу та поточного контролю на кафедрі хірургії № 2 характерна тим, що вона не обмежена оцінкою знань студентів тільки використанням тестових завдань та ситуаційних задач, враховуючи недоліки одностороннього контролю. Нами опрацьована, обговорена на засіданнях кафедри і впроваджена в навчальний процес система оцінювання знань, яка включає опитування студентів, освоєння ними практичних навичок, вирішення тестових завдань і ситуаційних задач та контроль виконання деонтологічних вимог з об’єднанням в одну традиційну оцінку.

  Викладачi використовують у навчальному процесi методичнi розробки, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi, тестові завдання за типом «Крок-2». Для кращого засвоєння предмету цiкавi у дiагностичному планi хворi обговорюються на клiнiчних обходах, а також на клiнiчних конференцiях. На кафедрi постiйно оновлюються й удосконалюються тематика лекцiй, практичних занять та методичнi розробки.

  Для електронної контрольної системи "Moodle" для студентів ІV, V і VІ курсу іноземного факультету створено близько 2 тис. ситуаційних задач та тестів з малюнками, а також близько 6 тис. текстових тесті для контролю знань.

   

  Лiкувальна робота кафедри

   

  Кафедра хірургії № 2 надає спеціалізовану хірургічну допомогу хворим із загальнохірургічною, ендокринною, ургентною, гнійно-септичною, судинною та проктологічною патологією.

  Клiнiчною базою кафедри є хiрургiчний вiддiл лікарні швидкої допомоги, вiддiл реанiмацiї i iнтенсивної терапiї

  Спiвробiтники клiнiки надають планову i невiдкладну медичну допомогу населенню мiста i областi з хiрургiї, консультують хворих в мiськiй полiклiнiцi № 1, ендокринному диспансерi, органiзовують i проводять науково-практичнi i клiнiко-морфологiчнi конференцiї, засiдання асоцiацiї хiрургiв областi. У лiкувальну практику впровадженi операцiї на прищитоподiбних i надниркових залозах, на пiдшлунковiй залозi з приводу гормонально-активних пухлин.

  Працівники кафедри проводять значний об’єм консультативно-лікувальної роботи, виконують щорічно понад 800 оперативних втручань. Найбільш складні оперативні втручання в клініці виконують професори та доценти кафедри. Питома вага виконаних операційних втручань працівниками кафедри перевищує 50 %.

   

  Оперує проф. Дейкало І.М.

   

   

  Згідно із сучасними стандартами, виконують малоінвазивні операційні втручання.

  Сучасні  новітні технології в хірургічному відділенні представлені:

  · Лапароскопією.

  · Використанням Liga sure в абдомінальній та ендокринній хірургії.

  · Відеоендоскопічними методами діагностики та лікування захворювань ШКТ.

  · Використанням апаратних степлерних циркулярних анастомозів в коло-ректальній хірургії.

  · В клініці проводиться інтраопераційний електро-нейромоніторинг поворотних та верхніх гортанних нервів в тиреоїдній хірургії.

  · Малоінвазивними ендоскопічними методоми лікування ДГПЗ

  ·    лапароскопічний метод оперативного лікування захворювань гепато-біліарної системи, органів малого тазу та інших захворювань органів черевної порожнини.

  ·  

  ·   Лапароскопічна стійка

  ·   

  ·   ·        Технологія «LIGASURE» в абдомінальній та ендокринній хірургії.

  ·    

  ·  

  ·   Генератор «LIGASURE

  ·    

  ·  Застосування генератора «LIGASURE» для гемостазу та розтину тканин дозволяє виконувати операції на щитоподібній залозі практично безкровно, полегшує візуалізацію поворотного нерва та паращитовидних залоз та зменшує ризик їх пошкодження під час операції.

  ·   

  ·   ·        Вукуумна терапія глибоких ран за допомогою апарату V.A.C.: пришвидшує ріст грануляційної тканини, проводиться активна аспірація ексудату.

  ·    

  · 

  ·  Апарат V.A.C.

   

  У палатах інтенсивної терапії здійснюють постійне інтенсивне спостереження за хворими, яке включає кардіомоніторинг, моніторування газів крові та дихальної суміші, дослідження кислотно-лужного стану.

  В клініці розроблено нові методики, направлені на оптимізацію передопераційної підготовки, інтраопераційної корекції та післяопераційного лікування хворих з виразковою хворобою. Впроваджено спосіб визначення насичення киснем стінки кишки та її життєздатності при товстокишковій непрохідності шляхом пульсоксиметрії, розроблено методи їх профілактики і лікування недостатності первинного анастомозу при операціях на ободовій та прямій кишці.

  В клініці впроваджено та широко використовується технологія LigaSure (в ендокринній хірургії, шлунково-кишковій та лапароскопічній хірургії), Впровадження методик відеоендоскопічного гемостазу у хворих з шлунковими та дуоденальними кровотечами (інєкційний метод гемостазу та біполярна коагуляція) дозволили зменшити кількість оперативних втручань при цій патології.

  Впровадження відеоколоноскопії покращило діагностику захворювань товстої кишки. Впровадженно в практику ендоскопічні поліпектомії, технологію ретроградної холангіо-панкреатографії та ендоскопічної папілосфінктеротомії.

  В клініці проводиться активно робота по наданню хірургічної допомоги хворим з патологією щитоподібної залози. Впроваджено інтраопераційну ідентифікацію поворотних гортанних нервів за допомогою  електро-нейро стимуляції з інтраопераційною  фонографією, що дозволяє зменшити частоту травматизації поворотних нервів. Широко використовуються малоінвазивні ендоскопічні методи в лікуванні доброякісної гіперплазії простати. Впроваджено метод транс-уретрального відеоасистованого електрогідравлічного дроблення каменів сечового міхура.

  Для лікування гнійних ран використовується  вакуумна терапія  (апарат ВАК-терапії). Дана методика використовується з метою покращення перебігу раневого процесу, що скорочує термін підготовки рани до її пластичного закриття, стимулює репаративні процеси та покращує очищення рани.

  Працівники кафедри відвідують науково-практичні конференції республіканського та міжнародного рівнів, проходять стажування у провідних  клініках.

  Результати проведеної роботи висвітлено в наукових публікаціях, представлені  в доповідях на республіканських та європейських конгресах.

  Працівники кафедри регулярно здійснюють лікарські виїзди в райони області, де надають пацієнтам якісну консультативну допомогу. Поряд із цим, ведеться цілодобове чергування з наданням екстреної медичної допомоги хворим. Викладачі кафедри стажувалися за кордоном — у шпиталі Університету Південної Кароліни Апстейт (США), госпіталі Віденського медичного університету (Австрія), Празькому госпіталі (Чехія), провідних клініках Росії та України. Співробітники кафедри виступали з доповідями на XXII з’їзді хірургів України (м. Вінниця, 2010 рік), III з'їзді колопроктологів Україні за участю країн центральної та східної Європи (м. Одеса, 2011 рік), та на конференціях з міжнародною участю, всеукраїнських та регіональних хірургічних конференціях.

  Основнi науковi здобутки кафедри

   

  •  Дослiджено перебiг та розроблено методи корекцiї патологiчних синдромiв пiсля резекцiї шлунка.

  •  Розробленi методи передоперацiйної пiдготовки та пiсляоперацiйного ведення хворих з дифузним токсичним зобом.

  •  Розробленi методи інтраопераційної ідентифікації поворотних гортанних нервів за допомогою  електро-нейро стимуляції з інтраопераційною  фонографією

  •  Виконанi прiоритетнi розробки з лiкування анаеробної неклостридiальної iнфекцiї взагалi та у хворих на цукровий дiабет зокрема.

  Розпрацьованi методи дiагностики i лiкування тиреотоксичного ентерального синдрому.

  Створений патогенетично обгрунтований алгоритм дiагностики та лiкування "синдрому стопи дiабетика".

  Колектив кафедри не зупиняється на теперішніх досягненнях та здобутках, прагне, як науково-педагоічного, так і професійного лікарського зростання. Працівники підрозділу активно збирають, комплектують та аналізують матеріал для подальшої наукової роботи.

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |