Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Кафедра дитячих хвороб

  Клінічна база: Комунальна установа Тернопільської обласної Ради «Тернопільська обласна комунальна дитяча клінічна лікарня».

  Адреса: вул. акад. Сахарова, 2, Тернопiль, 46023

  Тел.(0352) 269061

   

  Завiдувач кафедри - д.мед.н., професор Федорців Ольга Євгенівна

  Колектив кафедри

   

  Штат кафедри:1 професор, 13 доцентiв, 5 асистентів, 3 аспіранти, 1 магістр, 1 лаборант.

  Член-кор. НАМН України, акад., д.мед.н., проф. I.С. Смiян.

   

  Кафедра педiатрiї створена у вереснi 1959 р. До 1970 р. кафедру очолювала к.мед. наук, доц. Д.I. Огородник, з 1970 р. по 2003 рік - чл.-кор. АМН України, д-р мед. наук, проф. I.С. Смiян, 2003-2004 рр. – к.мед. наук, доц. В.Ф. Лобода, з вересня 2004 по липень 2005 року - к.мед. наук, доц. Г.А. Павлишин. У 1998 році була створена кафедра пропедевтики дитячих хвороб, котру очолила, д-р мед.наук, проф. О.Є. Федорцiв. З липня 2005 року кафедру педіатрії, котра була об’єднана з кафедрою пропедевтики дитячих хвороб, очолює проф. О.Є. Федорцiв. Специфікою роботи співробітників кафедри є нерозривний зв’язок науки і практики, щодня вони поєднують в собі педагога, лікаря та науковця.

  Навчальна робота кафедри

  Теоретичнi й практичнi знання по педіатрії отримують студенти ІІ-VІ курсiв медичного, ІV курсу фармацевтичного, третього та четвертого курсів стоматологічного факультетів, а також студенти ННІ медсестринства.

  В процесі навчання застосовуються інноваційні технології.

  Студенти вивчають такi дисциплiни: пропедевтична педіатія, педiатрiя, курси медичної генетики, дитячої iнфекцiї та дитячої хірургії, селективний курс "Нутріціологія", догляд за дітьми, мед сестринська практика, ріст та розвиток дитини, етика та деонтологія роботи медперсоналу.

  Клінічний огляд пацієнтів у клініці

  Практичні заняття зі студентами

   

  Колектив кафедри постiйно розробляє прогресивнi методи навчального процесу. Видано 12 навчально-методичних посiбникiв i пiдручникiв, серед яких "Практична педiатрiя", "Факультетська педiатрiя", "Госпiтальна педiатрiя", "Педiатрiя" (цикл лекцiй), "Особливостi i семiотика захворювань дитячого вiку", “Медична генетика”, “Дитяча інфектологія”, “Педіатрія в ситуаційних задачах”, “Активна вакцинопрофілактика”, "Алгоритми практичних навичок у педiатрiї", "Manual of propaedeutic pediatrics"; «Інфекційні хвороби у дітей» на англійській мові, 40 методичних рекомендацiй. Створено компакт- диски з питань рацiонального харчування дiтей раннього вiку, “Неонатологія”, навчальний диск "Практичнi навички у педiатрiї". Озвучені українською мовою 17 відеофільмів. Активно розробляються тести до контролю студентів – мудли та тести до семестрового тестового іспиту. Проводиться дистанційне навчання студентів ННІ медсестринства.

   

  Практичні заняття зі студентами

   

  Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

  Науково-дослiдна робота кафедри "Вплив екопатологiчних чинникiв на стан здоров'я дiтей" направлена на:

  ь   встановлення сучасних тенденцiй у здоров'ї дiтей регiону рiзних вiкових груп та особливості чинникiв, що його формують, виведення рiвняння залежностi здоров'я вiд них;

  ь   визначення взаємозв'язку мiж складовими здоров'я, рiвнем основних маркерiв гомеостазу дитячого органiзму, показниками iмунологiчної реактивностi, мiнерального обмiну, бiоценозу кишкiвника та перекисного окислення лiпiдiв та екосоціальними умовами проживання;

  ь   розробку комплексних критеріїв оцінки і системи моніторингу здоров’я дітей в районах з різними соціально – екологічними умовами;

  ь   створення регіонарних антропометричних стандартів;

  ь   оцінювання особливостей фактичного харчування дітей критичних груп (перший рік життя, молодший шкільний, підлітковий вік), його взаємозв’язку з формуванням поширених захворювань дитячого віку;

  ь   провадження методів харчової і медикаментозної корекції погрішностей харчування;

  ь   розробку нових профілактичних технологій, що забезпечують підвищення адаптаційних можливостей дітей до несприятливих чинників природнього і соціального середовища;

  ь   встановлення клініко – діагностичних критеріїв дизадаптації дітей, створення програми прогнозування порушень здоров'я із врахуванням впливу екопатогенних та медико – соціальних чинників;

  ь   формування диференційованих профілактично – реабілітаційних заходів для дітей з різних груп ризику;

  ь   організацію центрів медико – соціальної і психологічної допомоги;

  ь   вивчення механiзмiв адаптацiї основних систем органiзму до умов навколишнього середовища, яке постiйно змiнюється, впливу характеру харчування на здоров'я дiтей в перiод постнатального онтогенезу, факторiв ризику, якi визначають розвиток i рiвень соцiальної iнтеграцiї в критичнi вiковi перiоди;

  ь   удосконалення методiв дiагностики, лiкування та профiлактики остеопорозу у дiтей з рiзною соматичною патологiєю, розробка методiв корекцiї виявлених змін.

  Науково-дослiдна робота кафедри «Вивчення вегетативного статусу у дітей з різною соматичною патологією» направлена на

  ь   вивчення вегетативного статусу у дітей з різною соматичною патологією

  ь   вивчення впливу екосоціальних умов виховання, перебігу інтранатального, грудного та молодшого дошкільного періодів на формування особливостей психічного статусу дітей, певного роду хронічних соматичних захворювань та схильності до соціально-негативної поведінки.

  Колективом кафедри щороку проводяться наукові конференції присвячені медико-соціальним проблемам дитячого віку.

  Кафедра дитячих хвороб протягом двох років є співвиконавцем міжнародного наукового дослідження BUPAS по вивченню поширеності бронхіальної астми у дитячому віці

  Колектив кафедри із координаторами міжнародного дослідження з Польщі та Канади

   

  Основнi науковi здобутки кафедри

  ь    Розроблено нову концепцiю етiопатогенезу хронiчних розладiв живлення в дiтей, запропоновано новий пiдхiд до профiлактики i лiкування; дослiджено ефективнiсть ентеросорбентiв окремо та в поєднаннi з бактерiйними препаратами, iмуностимуляторами та антиоксидантами при хронiчних розладах живлення, iнфекцiйних дiареях у дiтей раннього вiку. Видано монографiю проф. Федорцiв О.Є. "Хронiчнi розлади живлення у дiтей раннього вiку".

  ь    Запропоновано практичнiй медицинi критерiї дiагностики синдрому мальабсорбцiї. Розроблено концепцiю: в основi диспепсичного синдрому в дiтей раннього вiку лежать порушення порожнинного і пристiнкового травлення та всмоктування. Розроблено принципово нову схему етiопатогенезу гiпотрофiї та запропоновано новi методи лiкування i профiлактики.

  ь    Розроблено і впроваджено у практику охорони здоров'я дiагностичнi критерiї синдрому ендогенної iнтоксикацiї у дiтей при рiзнiй патологiї та методи її корекцiї. Дослiджено механiзми дiї та показано ефективнiсть ентеросорбентiв в крмплексній терапії соматичної патології у дітей.

  ь    Дослiджено ефективнiсть використання антиоксидантiв та мембранопротекторiв при хронiчнiй патологiї травної i бронхо-легеневої систем.

  ь    Вивчено механiзми виникнення остеопорозу при рiзнiй соматичнiй патологiї у дітей, зокрема при порушенні фізичного розвитку. Видано інформаційні листи з рекомендаціями стосовно профілакики остеопорозу та лікування остепеній при соматичній патології та дисгармонійному фізичному розвитку.

  ь    Розроблені профілактичні заходи формування  у дітей психосоматичних хвороб та напрямки корекції схильності до соціально-негативних вчинків.

  ь    За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано в журналах i збiрниках понад 300 робiт, захищено 7 кандидатських дисертацiй, випущено 14 методичних рекомендацій, 15 інформаційних листів, отримано 10 патентів на винахід

   

  Лiкувальна робота кафедри

  Працiвники кафедри надають консультативно-лiкувальну допомогу на базi обласної дитячої клiнiчної лiкарнi та фiлiалах мiської полiклiнiки, спецiалiзованого обласного дитячого будинку, школи-iнтернату смт Коропець, беруть участь у комплексних виїздах спецiалiстiв ТОКДЛ у райони областi, проводять клiнiчнi та клiнiко-патанатомiчнi конференцiї, організовують семiнари пiдвищення квалiфiкацiї лiкарiв областi, впроваджують новi методи лiкування, профiлактики, дiагностики дитячих захворювань.

   

  Лікувальну роботу працівники кафедри проводять у І і ІІ дитячих відділах, що мають кардіологічні, ревматологічні, нефрологічні, гастроентерологічні, ендокринологічні ліжка, а також в пульмонологічному, інфекційно-діагностичному та хірургічному відділах. На кафедрі працює 19 викладачів, серед яких 2 професори, 14 доцентів і 3 асистенти. Усі працівники кафедри у 2011 році пройшли переатестацію на лікарські категорії і 16 з них мають вищу категорію зі спеціальностей «Педіатрія» і «Дитяча хірургія».

   

  Викладачі кафедри здійснюють курацію хворих, професори і доценти проводять обходи, консультують хворих в лікарні і за її межами. Крім цього, працівники кафедри несуть чергування у лікарні, здійснюють консультативний прийом у Тернопільській дитячій обласній поліклініці.

  Всі співробітники кафедри приймають участь в клінічних та патологоанатомічних конференціях, виступають із доповідями на переривчастих курсах педіатрів області, проводять щорічний аналіз дитячої смертності, беруть участь в школах-семінарах з різних питань практичної охорони здоров’я МОЗ України.

  Завідувач кафедри в 2007-2008 роках працювала в складі робочої групи Міністерства охорони здоров’я з розробки протоколу медичного догляду за здоровою дитиною до 3-х років. В результаті цієї роботи виданий наказ МОЗ України №149 від 20.03.2008 року. З вересня 2009 року співробітники кафедри беруть активну участь у міжнародному проекті БУПАС, співпрацюючи з науковцями і медиками Польщі, Білорусії. На І-му етапі цього проекту було вивчено епідеміологію бронхіальної астми, та інших алергічних захворювань серед дитячого населення Тернопільської області. Основними досягненнями по впровадженню новітніх технологій кафедри в лікувально-діагностичний процес є методи ранньої діагностики та удосконаленого лікування, розроблені на основі 6 захищених кандидатських дисертацій під керівництвом проф. Федорців О.Є.:

  ь    оптимізація терапії ювенільного ревматоїдного і реактивного артритів у дітей на основі поглибленого вивчення особливостей клінічного перебігу, показників ПОЛ, стану антиоксидантної системи та імунітету шляхом включення в комплекс лікування «Епадолу»і продуктів спеціального дієтичного харчування (Ярема Н.М.),

  ь    покращення ефективності діагностики ранніх порушень стану здоров’я дітей різних вікових груп на основі вивчення особливостей загальних неспецифічних адаптаційних процесів і критеріїв морфометричного аналізу лімфоцитів та покращення контролю лікування та прогнозування перебігу позалікарняної пневмонії в залежності від стану резистентності організму (Галіяш Н.Б..),

  ь    вдосконалення алгоритму діагностики при ендемічному зобі на фоні супутньої патології та медикаментозна корекція даних порушень (Бугера О.П.),

  ь    вивчення функціонального стану ендотелію судин, факторів розвитку ендотеліальної дисфункції у дітей з позалікарняною пневмонією та застосування в комплексній терапії препарату ендотелійпротекторної дії (Чорномидз І.Б.),

  ь    підвищення ефективності лікування атопічного дерматиту у дітей на основі вивчення кисневого гомеостазу, імунологічного статусу і ПОЛ (Олійник Я.В.).

  ь    удосконалення системи діагностики та методів нормалізації адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку на основі вивчення індивідуальних особливостей розвитку (Лучишин Н.Ю.).

  Розробки науковців кафедри постійно впроваджуються в практику охорони здоров'я як у обласній дитячій лікарні, так і в інших лікувально-профілактичних закладах міста та області. Наукові напрямки роботи в майбутньому будуть охоплювати різноманітні актуальні питання педіатрії. Для цього колектив планує продовжити роботу, представляючи нашу країну в міжнародних проектах БУПАС і ПОЛБУКАН, співпрацюючи з медиками Польщі, Білорусії, Канади. Це дозволить розробити діагностичні критеріі для ранньої діагностики бронхіальної астми та інших алергічних захворювань у дітей.

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |