Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї

  Кафедра пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї

  Адреса:   вул. Купчинського 14, Тернопiль, 46000

  Тел.:  (0352) 261397

       Штат кафедри: 1 професор, 8 доцентiв, 2 асистенти, 1 лаборант.

       Завiдувач кафедри - проф. С.М. Андрейчин

        Кафедра органiзована в серпнi 1957 р. Першим завiдувачем кафедри став д.м.н., проф. М.Г. Масик.
  Це був період становлення кафедри. Колектив займався проблемами гепатології та гематології.

  З 1966 р. по 1985 р. кафедрою керував д.м.н., проф. В.А. Григор'ян. Колектив кафедри вивчав проблеми ревматизму, ІХС, атеросклерозу.

    Із 1985 р. по 2003 р. - д.м.н., проф. А.В.Єпiшин. З приходом на кафедру проф. А.В.Єпiшина сформовано єдиний напрямок наукових досліджень – розробку імунопатології при різних захворюваннях.

  З вересня 2003 р. кафедру очолює д.м.н. проф. С. М. Андрейчин. Напрямками наукових розробок працівників кафедри є гастроентерологія, кардіологія та ревматологія. Проф. С. М. Андрейчин пройшов стажування в гастроентерологічній клініці Братиславського медичного університету.

   

   

  Навчальна робота кафедри

   

  Навчання на кафедрі проводиться трьома мовами: українською, російською, англійською. Пропедевтику внутрiшнiх хвороб з доглядом за хворими на кафедрi вивчають студенти II i III курсiв медичного факультету та II курсу стоматологiчного факультету. Крім того, студенти ІІІ та ІV курсів стоматологічного факультету вивчають предмет “Внутрішні зхвороби ”. Студентам читають лекцiї з клiнiчного обстеження i дiагностики терапевтичних захворювань.
        На кафедрi виданi методичнi вказiвки для студентiв з догляду за хворими, з пропедевтики внутрiшнiх хвороб у 4-х частинах, для занять з курацiї хворих i написання навчальної iсторiї хвороби українською, російської та англiйською мовами. Виданий пiдручник "Пропедевтика внутрiшнiх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими", створена навчально-контролююча програма на CD "Пропедевтика внутрiшнiх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими". Виданi посiбники - "Класифiкацiї захворювань внутрiшнiх органiв", "Дiагностика та лiкування невiдкладних станiв у клiнiцi внутрiшнiх хвороб", "Дiагностика iмунних порушень в клiнiцi"; монографiї "Аутоиммунные процессы и их роль в клинике внутренних болезней", "Довiдник фельдшера", “Медична освіта в Словацькій Республіці”.


  Колектив кафедри

   

       

   

   

   

   

   

   

   

  На практичних заняттях


   

   

   

   

   

   

  На практичних заняттях

   

   


  Сфера наукових інтересів  кафедри

   

  На кафедрi вивчалась iмунологiчна реактивнiсть хворих iз хронiчними ураженнями гепатобiлiарної системи з метою її iмунної корекцiї. Розроблялись критерiї диференцiйного пiдходу до лiкування виразкової хвороби, позалікарняної пневмонiї та хронiчного бронхiту. Дослiджувались клiнiко-iмунологiчнi змiни у хворих iз патологiєю щитоподiбної залози у вогнищi зобної ендемiї, роль метаболiчних порушень при хронiчних захворюваннях панкреато-дуоденальної зони в розвитку остеопатiй. Заплановано i виконується 3 кандидатськi та 1 докторська дисертацiї під керівництвом проф. С.М. Андрейчина. Щороку працівниками кафедри проводиться міжобласна науково-практична конференція.

  На конференції

  Лікувальна робота кафедри

        Кафедра знаходиться на базi терапевтичного відділення № 1 та терапевтичного відділення № 2. Тернопiльської мiської комунальної лiкарнi № 2. Працiвники кафедри щорiчно консультують у клiнiцi близько 2500 хворих, проводять науково-практичнi й клiнiко-паталогоанатомiчнi конференцiї, є членами Українського товариства терапевтiв, ендокринологiв, КЕК мiського вiддiлу охорони здоров'я й ЛКК медичної академiї. У практичну медицину впроваджено бiльше 100 нових методiв дiагностики i лiкування, розроблених на кафедрi. Професор та доценти кафедри здійснюють щотижневі планові обходи та ведуть консультативний прийом.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Курс фтизiатрiї

  Адреса: вул. Пiдлiсна, 26А, с. Великi Гаї, Тернопiльський р-н, 46117   

  Тел.:  (0352) 223041

       Штат кафедри: 2 професори, 2 доценти,  1 лаборант.

       Завiдувач курсу – д.мед.н. , проф.  Грищук Л.А.

        Курс туберкульозу створений у 1958 р. в складi кафедри факультетської терапiї (завiдувач - к.м.н., доц. Б.В.Мiхельсон). У 1973 р. на базi курсу створена кафедра туберкульозу (завiдувач - д.м.н., проф. М.М.Савула). З 2003 р. завiдувач кафедри - к.м.н., доцент Л.А.Грищук. З липня 2005 року курс приєднано до кафедри пропедевтики внутрiшньої медцини i фтизiатрiї. Зав. кафедри проф. С.М. Андрейчин.

   

  Навчальна робота кафедри

        Викладання туберкульозу здiйснюється на IV i VI курсах медичного факультету, iнтернам-фтизiатрам, педiатрам, сiмейним лiкарям, лiкарям-педiатрам, слухачам ФЛО. Постiйно вдосконалюються i перевидаються методичнi вказiвки. Видано 4 навчальних посiбникiв ("Дифференциальная диагностика туберкулеза легких", "Учебное пособие по туберкулезу", "Диференцiальна дiагностика захворювань легень i плеври", навчальний посiбник українською та англiйською мовами "Фтизiатрiя /Phthisiology"), 2 пiдручники "Туберкульоз" i "Фтизiатрiя", написаний роздiл "Туберкульоз" в "Довiднику фельдшера". Створений компакт-диск "Туберкульоз".  Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

        Диференцiальна дiагностика туберкульозу. Легеневi геморагiї у хворих на туберкульоз легень з урахуванням стану печiнки та мiнеральної щiльностi кiсткової тканини. Стан серцево-судинної системи у хворих на туберкульоз.

  Основнi науковi здобутки кафедри

  ·  Дослiджено метаболiзм i фармакокiнетику деяких протитуберкульозних препаратiв i запропоновано оптимальнi дози, способи введення i кратнiсть їх застосування, зокрема в осiб зi зниженою функцiєю нирок або печiнки, у хворих похилого вiку.

  ·  Вивчено стан окисно-вiдновних процесiв, перекисного окислення лiпiдiв у хворих на туберкульоз легень i при супровiдному ураженнi печiнки та впроваджено методи їх корекцiї за допомогою вiтамiнiв, препаратiв з антиоксидною дiєю, а також поєднанням антиоксидантiв з антигiпоксантами.

  ·  Розроблено критерiї диференцiальної дiагностики мiж туберкульозом i раком легень.

  ·  Доведено ефективнiсть постiйного магнiтного поля i сантиметрово-хвильової терапiї, а також їх поєднання з регiонарним лiмфотропним введенням iзонiазиду при туберкульозi легень i розкрито деякi механiзми позитивного впливу цих засобiв.

  ·  За останнi 5 рокiв працiвниками курсу видано 3 навчальнi посiбники, 2 пiдручники "Туберкульоз", 7 методичних рекомендацiй для лiкарiв, опублiковано 61 наукову роботу.

   

   

   

   

   
   

   

   

   

  Лiкувальна робота кафедри

        На базi обласного протитуберкульозного диспансеру працiвники курсу здiйснюють лiкувальну i консультативну роботу. З метою пiдвищення фтизiатричних знань проводяться семiнари для лiкарiв-фтизiатрiв, терапевтiв, педiатрiв, а також працiвникiв загальної медичної мережi в районах областi. У 1983.  1997 і 2005, 2007, 2009  роках вiдбулися науково-практичнi конференцiї фтизiатрiв України  з міжнародною участю. У практику протитуберкульозних закладiв впроваджуються науковi доробки працiвникiв курсу.   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |