Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

   Кафедра Педiатрiї №2

  факультету іноземних студентів

  Клінічна база: комунальна  установа Тернопільської обласної ради

   «Тернопільська обласна комунальна дитяча клінічна лікарня»

  Адреса: вул. акад. Сахарова, 2, Тернопiль, 46023

  Тел.:  (0352) 269061

   

  Завiдувач кафедри - д.мед.н.,

  професор Павлишин Галина Андріївна

   

  Штат кафедри: 1 професор, 3 доценти, 5 асистентів, 1 лаборант

  Кафедра педiатрiї №2 створена у червні 2009 р. на базі однієї з провідних кафедр педіатрії, очолюваній впродовж 33 років видатним вченим, член-кореспондентом НАМН України, академіком Академії вищої школи, доктором медичних наук, професором Іваном Семеновичем Смiяном.

  Член-кор. НАМН України,

  акад., д.мед.н., проф. I.С. Смiян.

   

  Специфікою роботи співробітників кафедри є продовження наукових традицій, започаткованих і втілених в життя Іваном Семеновичем Смiяном - метром педіатрії, висококваліфікованим педіатром, одним з провідних вчених у галузі дитячої гастроентерології, нефрології та курортології. Сміян І.С. вперше науково обґрунтував і розробив методи лікування дітей на питних курортах колишнього CPCP. Його дослідження охоплюють широке коло проблем: розробка питань етіології, патогенезу, клініки і лікування захворювань гепатобіліарної, бронхолегеневої, сечової систем, гіпотрофії, патології періоду новонародженості; визначення концепції виникнення, класифікації та лікування синдрому мальабсорбції, ендогенної інтоксикації та її корекції в педіатрії, роль перекисного окислення ліпідів; стану мінеральної щільності кісток при різній патології у дітей. Іван Семенович - голова обласної асоціації товариства педіатрів, член наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка, занесений в книгу видатних людей XX сторіччя (Кембридж, 1998), член редакційної колегії журналів «Педіатрія, акушерство і гінекологія», «Перінатологія та педіатрія», «Современная педиатрия», «Інфекційні хвороби», «Вісник наукових досліджень», «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології».

   Навчальна робота кафедри

   

  На кафедрi навчаються студенти ІІ, ІІІ, IV, V, VІ курсів факультету іноземних студентів за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Стоматологія», студенти ННІ медсестринства. Вони отримують теоретичнi і практичнi знання з дисциплін «Догляд за хворими в педіатрії», «Пропедевтична педіатрія», «Сестринська практика в педіатрії», «Педіатрія», «Дитячі інфекційні хвороби», «Медична генетика», педіатричні дисципліни напрямку підготовки «Бакалавр медицини». Навчання здійснюється англійською та російською мовами за типовими робочими програмами МОЗ України.

  Навчальний процес на кафедрі відбувається за методикою «єдиного дня», впровадженою у нашому університеті. Практична частина кожного заняття проходить у відділеннях лікарні, що за спеціалізацією відповідають темі заняття. Студенти працюють біля ліжка хворої дитини, оволодівають комунікативними та практичними навичками під контролем викладача.

   

   

  Робота студентів під час практичної частини заняття

   Обговорення теоретичних питань з теми практичного заняття, опрацювання ситуаційних завдань, визначення рівня володіння матеріалом відбувається на семінарській частині практичного заняття.

   

   

  Обговорення на семінарській частині заняття

   Кожен викладач кафедри відповідає за певну ланку навчального процесу, формуючи методичні матеріали, базу тестових завдань для щоденного контролю та тестового іспиту. Активність студентів у вивченні педіатрії підтримується організацією олімпіад, допомогою при підготовці до виступів на наукових студентських конгресах та конференціях.

   

    

  Робота під час І етапу олімпіади з педіатрії

   

  Колектив кафедри постiйно розробляє та удосконалює прогресивнi методи навчального процесу. Викладачі є співавторами 13 навчально-методичних посiбникiв i пiдручникiв, серед яких «Практична педiатрiя», «Факультетська педiатрiя», «Госпiтальна педiатрiя", «Педiатрiя» (цикл лекцiй), «Особливостi i семiотика захворювань дитячого вiку», «Медична генетика», «Дитяча інфектологія», «Педіатрія в ситуаційних задачах», «Активна вакцинопрофілактика», «Алгоритми практичних навичок у педіатрії», «Manual of propaedeutic pediatrics», «Manual of childrens infectious diseases», що використовуються у навчальному процесі нашого та інших медичних ВУЗів. Викладачі кафедри працюють над створенням англомовних підручників з медичної генетики, основ догляду за хворими дітьми.

  Створено компакт-диски з питань рацiонального харчування дiтей раннього вiку, «Неонатологія», навчальний диск «Практичнi навички у педіатрії». Озвучено англійською мовою 10 відеофільмів.

   Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри

  Колектив кафедри педіатрії №2

   

  Науково-дослiдна робота кафедри охоплює різні напрямки педіатричної діяльності,

   серед них:

  -                обґрунтування комплексу заходів діагностично-лікувальної допомоги новонародженим з порушенням адаптації та перинатальною інфекційною патологією; виділення незалежних предикторів формування несприятливого наслідку перинатальної інфекційної патології у новонароджених; створення клініко-прогностичної моделі ранньої діагностики та попередження розвитку перинатальної інфекційної патології в ранньому неонатальному періоді,

  -                встановлення клініко-діагностичних критеріїв порушень нервової системи у новонароджених в ранньому неонатальному періоді за допомогою нейрофункціональних методів дослідження з наступною корекцією та визначення ймовірного прогнозу; формування диференційованих лікувально-реабілітаційних заходів для дітей з порушенням адаптації в ранньому неонатальному періоді;

  -                дослідження ефективності проведеної терапії та її моніторинг у пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом за трьома напрямками: оцінки функкціонального статусу, активності ревматичного процесу та якості життя;

  -                вивчення епідеміології первинної артеріальної гіпертензії та метаболічного синдрому у дітей та підлітків.

  Основнi науковi здобутки кафедри:

  Запропоновано алгоритм діагностично-лікувальної допомоги новонародженим з порушенням адаптації та з клінічними проявами перинатальної інфекційної патології; розроблено та впроваджено заходи прогнозування і діагностики перинатальної інфекційної патології у новонароджених. Обґрунтована ефективність модифікованих схем лікування у даної категорії хворих, спрямованих на корекцію порушень ланок метаболічного гомеостазу, імунологічного дисбалансу. Впроваджено модифіковані схеми діагностики та лікування новонароджених з порушенням адаптації та з клінічними проявами перинатальної інфекційної патології, спрямовані на корекцію порушень ланок метаболічного гомеостазу та імунологічного дисбалансу. З метою ранньої діагностики гіпоксично-ішемічних уражень нерової системи  в клініку впроваджені нейро-функціональні методи дослідження нервової системи (електроенцефалографія, викликані зорові і слухові потенціали судин головного мозку) (проф. Павлишин Г.А.).

   

  Проф. Павлишин Г.А.

   

  Розроблено і впроваджено у практику охорони здоров'я дiагностичнi критерiї синдрому ендогенної iнтоксикацiї у дiтей при рiзнiй патологiї та методи її корекцiї. Дослiджено механiзми дiї та показано ефективнiсть ентеросорбентiв в комплексній терапії соматичної та інфекційної патології у дітей різного віку (доц. Горішна І.Л., доц. Никитюк С.О.).

   

  Доцент Горішна І.Л.

  Доцент Никитюк С.О.

   На основі наукових досліджень розроблено нову концепцiю етiопатогенезу уражень серця при цукровому діабеті та формування дібетичних кардіоваскулярних ускладнень у дітей; запропоновано новий пiдхiд до своєчасної діагностики діабетичної кардіоміопатії на ранніх етапах формування патології серця; доведено ефективнiсть медикаментозних засобів та природніх методів у комплексному лікуванні та профілактиці діабетичної кардіоміопатії у дiтей. Видано монографiю член-кореспондента НАМН України, професора Сміяна І.С., Фурдели В.Б. «Діабетична кардіоміопатія у дітей».

   

   

  Доцент  Фурдела В.Б.

   Вивчено стан адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у дітей дошкільного віку, виявлено фактори ризику порушення адаптації їх організму в сучасних умовах та впроваджено алгоритм діагностики та методи корекції дезадаптації дошкільників на поліклінічному етапі (асист. Лучишин Н.Ю.).

  Асистент Лучишин Н.Ю.

   Науково обґрунтовано схему моніторингу ефективності проведеної терапії у пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом за трьома напрямками: оцінки функціонального статусу, активності ревматичного процесу та якості життя дітей (асист. Ковальчук Т.А.).

   

  Асистент Ковальчук Т.А.

  Досліджено дисбіотичні аспекти імунних порушень у дітей раннього віку з обструктивними бронхітами та обґрунтовано лікувальні заходи, враховуючи клінічні, імунологічні особливості захворювання, вміст мікро- та макроелементів та стан мікробіоценозу кишок (асист. Слива В.В.)

  «Клініко-патогенетичне і діагностичне значення апоптичної активності та окисного стресу при негоспітальній пневмонії у дітей раннього віку». Дисертація присвячена Вивчено можливості об’єктивізації оцінки клінічних особливостей та підвищено ефективність діагностики тяжкості негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку з прогнозуванням катамнезу шляхом вивчення показників апоптичної активності, окисного стресу та нітроксидергічної системи у цієї категорії пацієнтів (асист. Сарапук І.М.).

   

  Асистент Сарапук І.М.

   

   

  Асистент Слива В.В.

  Визначено особливості клінічного перебігу, характер і спрямованість порушень імунного статусу дітей, хворих на позалікарняні пневмонії, залежно від стану їх адаптаційних систем та досліджено вплив загальноприйнятих схем лікування таких дітей на стан адаптаційних процесів (асист. Галіяш Н.Б.).

  Асистент Галіяш Н.Б.

  Лiкувальна робота кафедри

  Викладачі кафедри надають кваліфіковану різнопрофільну лікувально-консультативну допомогу дітям області та міста, курують пацієнтів у відділеннях обласної дитячої лікарні: у дитячому відділенні для новонароджених (проф. Павлишин Г.А., асист. Сарапук І.М.), ІІ педіатричному відділенні (доц. Фурдела В.Б.), інфекційно-боксованому (доц. Никитюк С.О., асист. Галіяш Н.Б.), І педіатричному (асист. Ковальчук Т.А., асист. Лучишин Н.Ю.), пульмонологічному (асист. Слива В.В.) інфекційному відділенні Тернопільської міської комунальної клінічної лікарні (доц. Горішна І.Л.), новонародженим у перинатальному цетрі "Мати і дитина" та пологовому будинку № 2 (проф. Павлишин Г.А.).

   

   

  Клінічний огляд пацієнтів у клініці

   Викладачі, приймаючи участь у планових виїздах лікарів-спеціалістів в районні та сільські дільничні лікарні, сприяють підвищенню якості медичної допомоги дітям сільської місцевості; проводять клiнiчнi конференцiї, організовують навчальні семiнари пiдвищення квалiфiкацiї лiкарiв областi, впроваджують новi методи діагностики, лiкування та профiлактики дитячих захворювань. Представники кафедри здійснюють стажування у клініках за кордоном (Польща, Австрія).

   

   

   

  Делегація кафедри під час стажування за кордоном

   

  Найбільш вагомими досягненнями кафедри, що були впроваджені у лікувально-діагностичний процес клініки стали модифіковані схеми діагностики та лікування новонароджених з порушенням адаптації та з клінічними проявами перинатальної інфекційної патології, спрямовані на корекцію порушень ланок метаболічного гомеостазу та імунологічного дисбалансу (проф. Павлишин Г.А.). Патогенетично обгрунтована, розроблена і апробована у клініці диференційована терапія сальмонельозу (доц. Горішна І.Л.), вірусного гепатиту А у дітей (доц. Никитюк С.О.) із застосуванням ентеросорбенту. Вивчено механiзми формування діабетичних кардіоваскулярних ускладнень у дітей при цукровому діабеті, удосконалено методи діагностики діабетичної кардіоміопатії (асист. Фурдела В.Б.). Впроваджено алгоритм діагностики порушення адаптації серцево-судинної системи у дітей дошкільного віку на поліклінічному етапі (асист. Лучишин Н.Ю.). Запропоновано схему моніторингу ефективності проведеної терапії у пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом за трьома напрямками: оцінки функціонального статусу, активності ревматичного процесу та якості життя (асист. Ковальчук Т.А.). Підвищено ефективність діагностики тяжкості негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку шляхом вивчення показників апоптичної активності, окисного стресу та нітроксидергічної системи у новонароджених дітей (асист. Сарапук І.М.). Встановлено клінічні та діагностичні критерії прогнозування перебігу та ефективності лікування на основі діагностики загальних неспецифічних адаптаційних реакцій організму в динаміці перебігу пневмоній (асист. Галіяш Н.Б.). Досліджено дисбіотичні аспекти імунних порушень у дітей раннього віку з обструктивними бронхітами та здійснено оптимізацію лікувальних заходів (асист. Слива В.В.).

    У майбутньому колектив кафедри має на меті продовжувати тісну співпрацю з лікарями клінічних закладів охорони здоров’я області та започаткувати співробітництво із закордонними клініками.

   

   

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |