Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  КАФЕДРА ФIЗIОЛОГIЇ

  КАФЕДРА ФIЗIОЛОГIЇ

  Адреса:   вул. Словацького 2, Тернопiль, 46001

  Тел.:  (0352) 25-37-93

  Штат кафедри: 1 професор, 3 доценти, 1 старший викладач, 7 асистентів,  1 старший лаборант.

   

  Завiдувач кафедри

  д.м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Степан Несторович Вадзюк

  Кафедра нормальної фiзiологiї створена в 1957 році.

  З 1957 до 1991 року кафедрою завiдував д.м.н., професор Костянтин Васильвич Кованов.

  На даний час штат кафедри складається із завідувача кафедри, трьох доцентів (к.м.н. І.Я. Папінко – завуч кафедри, к.м.н. Н.Є. Зятковська, к.м.н. О.В. Денефіль), ст. викладача (к.м.н. І. Б. Паньків), семи асистентів (к.м.н. Т.І. Толокова, к.м.н. Л.Б. Лозіна, Л.С. Цибульська, Н.Б. Бегош, З.П. Мороз, Х.Р. Яцишин, М.В. Дорошенко), аспірант О.М. Юрчишин, ст. лаборант Ю.В. Галещук.

  Навчальна робота кафедри

  Теоретичнi й практичнi знання з нормальної фiзiологiї на кафедрi отримують студенти трьох факультетiв: медичного (II курс), стоматологiчного (II курс) i фармацевтичного (I курс) та студенти ННІ Медсестринства. Також на кафедрі студенти ІІІ курсів медичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів вивчають основи біоетики та біобезпеки.

   

  Колектив кафедри нормальної фізіології

  Колектив кафедри постiйно оновлює матеріали лекцiй i практичних занять, готує методичнi розробки для практичних занять. Впроваджуються новi методи навчання та контролю знань студентiв.

  Лекцію з фізіології кровообігу читає професор С.Н. Вадзюк

   

  У 2007 роцi впроваджена Болонська система вищої освiти. На практичних заняттях та пiд час самостiйної роботи студенти опрацьовують основнi клiнiко-фiзiологiчнi методики. Впроваджена Z-система викладання практичних навичок.

  Викладання предмету ведеться за цикловою системою. Практичні заняття проводяться в обладнаних навчальних лабораторіях функціональної діагностики:

  Лабораторія функціональної діагностики нервової і ендокринної систем

   

  Лабораторія функціональної діагностики сенсорних систем

   

  Лабораторія функціональної діагностики системи крові
   

  Лабораторія функціональної діагностики системи кровообігу

   

  Лабораторія функціональної діагностики системи дихання

   

  Лабораторія функціональної діагностики систем травлення і виділення

   

  У кiнцi практичного заняття здiйснюється тестування по вивченiй темi iз залученням тестових завдань множинного вибору типу "Крок".

  Кафедрою випущено у свiт: посiбники: «Медична фiзiологiя», "Основи функцiональної дiагностики", "Фiзiологiя збудливих тканин", довiдник "Основнi показники життєдiяльностi здорової людини".

   

  Випущений компакт-диск «Нормальна фізіологія». Створена навчально-контролююча програма з визначення груп кровi на компакт-диску. Написано i видано тексти лекцiй i методичних рекомендацiй англiйською мовою.

   

  Наукова робота

  Напрямок наукових дослiджень - вiкова фiзiологiя у екологiчному аспектi. Проводиться вивчення психофiзiологiчного стану органiзму людини, особливостей функцiонування серцево-судинної i дихальної систем та змiн механiзмiв регуляцiї функцiй органiв i систем органiзму за рiзних типiв погоди, особливостi фiзiологiчних функцiй у рiзнi вiковi перiоди.

   

   

  2009 року науковці кафедри працюють над виконанням запланованої науково-дослідної роботи за темою: «Фізіологічні, мікробіологічні, клінічні та соціальні аспекти вивчення соматичних захворювань дітей, школярів, студентів та дорослого населення».

  Основнi науковi здобутки кафедри

  ·                    Дослiджено електричну активнiсть та кровообiг головного мозку за рiзних метеоситуацiй.

  ·                   Встановлено особливостi розумової дiяльностi молодих здорових осiб за рiзних типiв погоди.

  ·                   Дослiджено особливостi вегетативного балансу та системного кровообiгу за рiзних типiв медико-метеорологiчної ситуацiї.

  ·                   Обгрунтовано морфо-функцiональнi основи лiкворної регуляцiї серцево-судинної системи.

  ·                   Встановлено роль спiнальних судинорухових центрiв у регуляцiї системного кровообiгу.

  ·                   Встановлено змiни психологiчного статусу сприйняття (мислення, пам'яті, уваги, емоцiйного стану) за рiзних метеорологiчних ситуацiй.

  ·                   Розроблено методику ранньої дiагностики метеотропної реакцiї за змiною електричної активностi фолiєвських точок.

  За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано 3 монографiї, 68 наукових робiт, захищено 2 докторських та 5 кандидатських дисертацiй.

  Виховна робота

  Викладачі кафедр багато уваги приділяють виховній роботі студентів. Як куратори студентських груп (вітчизняних та іноземних) вони проводять з ними екскурсії, диспути, вечори відпочинку, культпоходи на вистави, концерти. У своїй роботі куратори груп звертають особливу увагу на національно-патріотичну складову виховного процесу. Регулярно проводяться організовані відвідування студентами краєзнавчого музею політв’язнів і репресованих, музею-садиби Соломії Крушельницької, музею-садиби І.Я.Горбачевського, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, правознавцями, відомими людьми нашого краю.

  Студенти кураторських груп під час проведення еколого-краєзнавчої конференції.

  Викладачі кафедри неодноразово нагороджувалися почесними грамотами університету, обласної адміністрації, міністерства охорони здоровя та Кабінету Міністрів України.

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |