Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

  КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

  Адреса:   вул. Ю. Словацького, 2, Тернопiль, 46001

  Тел.:  (0352) 252584

  проф. Федонюк Л.Я.

                       Штат кафедри: 1 професор, 2 доценти,  7 асистентiв,           2 лаборанти.

   

   

   

  Першим завідувачем кафедри біології у 1957-1974 роках був к.б.н., доц. І. І. Яременкою У подальшому кафедру очолювали: у 1974-1995 роках – д.м.н. А. І. Локай, у 1995-1998 роках – к.м.н. Б. Р. Бойчук, у 1998-2000 роках. завідувачем курсу медичної біології, генетики та паразитології (у складі кафедри мікробіології, імунології і вірусології з медичною біологією, генетикою та паразитологією) була д.б.н., проф. Н. А. Кулікова. У 2000-2001 рр. була організована кафедра фармакогнозії з біологією та медичною генетикою: зав.кафедри – к.фарм.н., доц. С. М. Марчишин. У 2002 р. – кафедру медичної біології, генетики з фармакогнозії очолив д.м.н., проф. М. М. Корда. У 2002-2003 рр. обов’язки зав.кафедри виконувала проф. Н. А. Кулікова. З 2003 р. кафедра стала називатися кафедрою медичної біології – зав. кафедри – к.б.н., доц. Л.Т. Котляренко.  У 2005 р. відбулось об’єднання кафедр мікробіології, вірусології та імунології та медичної біології. Зав. курсом медичної біології стала д.б.н., проф. Л. Т. Котляренко. У 2011 році кафедра стала окремим підрозділом, який очолила д.б.н., професор Котляренко Л.Т. З жовня 2011 року обов’язки зав. кафедри  виконувала к.б.н., доц. Рибіцька Л.Н.

  З лютого 2012 року кафедру медичної біології очолила д.мед.н., проф. Федонюк Л.Я., яка до цього часу обіймала посаду професора кафедри гістології, цитології та ембріології в Буковинському державному медичному університеті.

   

  Коллектив кафедри медичної біології (2012 р).

  Навчальна робота кафедри

  На кафедрі навчаються студенти першого курсу трьох факультетів: медичного, стоматологічного та фармацевтичного. Вивчають дисципліну - Медичну біологію. Викладання ведеться на трьох мовах: українській, російській та англійській. Студенти навчально-наукового інституту медсестринства вивчають Медичну біологію та елективний курс Медична генетика.

  Особливе значення в організації навчального процесу на кафедрі в сучасних умовах надається практичним заняттям, на яких студенти опановують необхідні для майбутньої професійної діяльності навики та вміння. Запровадження кредитно-модульної системи викладання медичної біології, як і інших дисциплін, сприяє систематичному засвоєнню навчального матеріалу за виділеними модулями, стимулює активну самостійну роботу студентів протягом усього семестру під контролем  викладача.

   

   

  Практичне заняття з медичної протозоології

   F:\06\IMGP9382.JPG

  Практичне заняття з медичної гельмінтології

  Міжнародна студентська навчальна конференція на тему: «Сучасні проблеми екології»

  Упродовж  останніх років актуальним стало проведення для студентів коротких тематичних екскурсій у краєзнавчий музей під час вивчення еволюції людини та екології, що значно покращує засвоєння матеріалу.

  доц. Рибіцька Л.Н. на екскурсії зі студентами у краєзнавчому музеї.

  Наукова робота кафедри

  Протягом останніх п’яти років на кафедрі сформувались такі наукові напрямки діяльності:

  1) морфологічний:

  n      Дослідження морфологічних закономірностей ремоделювання структур тонкої кишки за умов отруєння блідою поганкою;

  n      Дослідження структурно-функціональних особливостей бронхів та легень при експериментальній бронхопневмонії;

  n      Дослідження морфологічних закономірностей ремоделювання структур тонкої кишки за умов гострого отруєння кадмієм тварин різних за віком;

  n      Дослідження морфологічних закономірностей ремоделювання структур тонкої кишки за умов отруєння алюмінієм.

  2) біохімічний:

  n      Дослідження порушень антиоксидантної системи та обміну ліпідів при токсичних гепатитах, та можливості їх корекції препаратами поліненасичених жирних кислот;

  n      Дослідження порушень обміну ліпідів, про- та антиоксидантної системи та при гострому панкреатиті та можливості корекції препаратами, що містять w-3 поліненасичені жирні кислоти;

  n      Дослідження особливостей перебігу мікросомального окислення у тварин за умов гострого ураження на довготривалої дії тютюнового диму;

  n      Дослідження ефективності використання пектату з метою корекції порушень окислювальних процесів у щурів за умов токсичного ураження ацетамінофеном на тлі довготривалої дії тютюнового диму.

  3) біотехнологія рослин:

  n      Дослідження біохімічного складу калюсної культури у тканинах лікарських рослин за методикою культивування in vitro.

  4) педагогічний:

  n      Дослідження педагогічних умов застосування новітніх інформаційних технологій в навчальному процесі вищої школи.

  5) молекулярно-генетичний:

  n      Вивчення факторів розвиткі мітохондріальних та хромосомних хвороб;

  n      Застосування близнюкового методу генетики в медицині.

   

   Навчально-методична робота

  Пiдручники:

  Н.А. Кулiкова, Л.Є. Ковальчук "Медична генетика" для вищих медичних навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї (2004)

  Посiбники:

  T.V. Bihunyak. Medical Biology. – Ternopil: TSMU, 2010. – 214 p.

  Методичнi матерiали:

  1. Cell biology and genetics. Methodological instructions to lessons for students;

  2. Medical parasitology. Ontogenesis. Ecology. Methodological instructions to lessons for students;

  3. Медична бiологiя. Методичнi вказiвки для самостiйної роботи студентiв першого курсу медичного факультету;

  4. Методичнi вказiвки до практичних занять з Медичної біології. Модуль 1 «Біологічні особливості життєдіяльності людини». Модуль 2 «Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини». Для студентів першого курсу медичного та стоматологічного факультетів (2010);

  5. Методичнi вказiвки до практичних занять з Медичної біології. Модуль 3 «Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівень організації життя. Для студентів першого курсу медичного та стоматологічного факультетів (2010);

  6. Notebook of practical works on Medical biology. For students of medical, dentistry and pharmaceutical faculties. (2010)

  7. Пiдготовлено 6 вiдеофiльмiв з медичної бiологiї;

  8. Кафедра прийняла участь у пiдготовцi типових навчальних програм медичної бiологiї згiдно засад кредитно-модульної системи i засад Болонської декларацiї

   

  Основнi науковi здобутки кафедри

  n      Розроблено спосіб моделювання бронхопневмонії, морфометричнi дослiдження компенсаторно-адаптацiйних процесів в органах при їхнiх ураженнях;

  n      Досліджено регуляторну роль поліненасичених жирних кислот родин n-3 і n-6 на ліпогенез і холестериногенез в організмі морських свинок і білих щурів;

  n      Встановлено органно-тканинні особливості метаболізму окремих амінокислот, жирних кислот, глюкози в організмі морських свинок, білих щурів за умов гіперхолестеринемії;

  n      Вивчено статеві особливості порушень обміну ліпідів при токсичних гепатитах у білих щурів;

  n      Розроблено спосіб корекції порушень обміну ліпідів при токсичних гепатитах препаратами, що містять поліненасичені жирні кислоти родин w-3;

  n      Вивчено особливості порушень обміну ліпідів, про- та антиоксидантної системи при гострому панкреатиті

  n      Розроблено спосіб корекції порушень обміну ліпідів при гострому панкреатиті  препаратами,  що містять поліненасичені жирні кислоти родин w-3;

  n      Розроблено спосіб моделювання токсичного ураження тонкої кишки кадмія хлоридом;

  n      Розроблено спосіб моделювання токсичного ураження тонкої кишки алюміній хлоридом;

  n      Розроблено оптимальні умови для пророщування насіння червонокнижних видів роду Carlina та методики їх подальшого культивування на рідких поживних середовищах у культурі in vitro;

  n      Визначено умови стерилізації, висадки та проростання насіння видів роду Hypericum та розроблено рідкі поживні середовища для подальшого культивування проростків в культурі in vitro.

   

  Виховна робота

  Викладачами кафедри медичної біології активно проводиться виховна робота зі студентами в закріплених за кафедрою групах. Значна увага приділяється вихованню в студентів почуття патріотизму, національної свідомості. Проводяться екскурсії по стародавніх замках Львівщини, в парк «Софіївка» (м.Умань), музей І.М. Пирогова (м. Вінниця). Щорічно студенти вшановують пам’ять жертв голодомору 1932-1933 р.р. та відвідують музей репресованих політв’язнів.

   

  Екскурсії до Тернопільського краєзнавчого музею 

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |