Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Кафедра медичної інформатики 

  Штат кафедри: 1професор, 5 доцентів,  2 канд. техн. наук

  Завiдувач кафедри – канд..техн.наук, доц. Семенець А.В.

   

  Опис : Опис : Опис : E:\Downloads\INFORMat\informat.files\image001.jpg

   

   

  Кафедра медичної інформатики  Тернопільського державного медичного університету була сформована у 2011 р. після реорганізації кафедри медичної інформатики з фізикою.

   . Кафедра медичної інформатики  розробляє ряд проектів як навчального, так і наукового характеру:

  -         розроблення математичних методів системного аналізу патологічних процесів у класі рівнянь популяційної динаміки;

  -         формулювання алгоритму системного аналізу патологічних процесів та класів моделей для опису головних складових патологічних процесів

  -         запровадження хмаркових технологій в освітній процес (Google Aps for education)

  -         запровадження в навчальний процес медичних інформаційних систем.

  Для цього кафедра має відповідний науковий та кадровий потенціал.

  Опис : Опис : Опис : E:\Downloads\INFORMat\informat.files\image002.jpg

  професор, д.техн.наук., Марценюк В.П.

  Працівниками кафедри є: завідувач кафедри доцент, канд. техн. наук Семенець А. В.,  проректор з наукової роботи, інноваційних та компютерних технологій, професор, д.техн.наук., Марценюк В.П., доценти Климук Н.Я., Кравець Н.О., Вакуленко Д.В., Сверстюк А.С., Семенець А.В.,  асистенти, к.т.н. Меленчук І.Б., к.т.н. Сорока І.С.  та Сарабун Р.О

   

  Навчальна робота кафедри

       Кафедра працює над впровадженням нової системи навчання згiдно з "Концепцiєю розвитку Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я.Горбачевського (iнтеграцiя у свiтовий медичний простiр)".

  Опис : Опис : Опис : E:\Downloads\INFORMat\informat.files\image003.jpg

   

  Доцент кафедри А.С. Сверстюк.

   

       Навчальна робота кафедри медичної інформатики, за останні 5 років, є досить  результативною. Викладачами кафедри видано 6 підручників (в т.ч. 3 англомовних), 5 посібників, 3 монографії, створено 42 навчальні таблиці, періодично вдосконалюються та видаються методичні вказівки для студентів.

  Професор Марценюк В.П. є співавтором підручника «Медична інформатика», створеного на основі нової редакції навчальної програми дисципліни «Медична інформатика» для студентів II курсу спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія» і «Медико-профілактична справа», яка враховує вимоги кредитно-модульної системи .

  Опис : Опис : Опис : E:\Downloads\INFORMat\informat.files\image004.jpg

  .

   Завуч кафедри доц. Н.Я. Климук.

   

  На кафедрі сьогодні вивчаються такі дисципліни:

  - медична інформатика – 2 курс медичного та стоматологічного факультетів;

  - інформаційні технології у фармації – 1та 2 курси фармацевтичного факультету денна та заочна форми навчання;

  - комп’ютерні технології у дослідженні лікарських засобів – 4 курс фармацевтичного факультету;

  - вища математика – 1 курс фармацевтичного факультету;      

  В основі вивчення цих дисциплін лежить ознайомлення студентів із основами сучасних комп’ютерних технологій у галузі, тенденціями щодо їх  розвитку, вивченням принципів побудови інформаційних моделей, обробки медичних зображень. У процесі навчання формуються вміння студентів із застосування інтелектуальних систем у медицині та фармації, навички аналізувати, узагальнювати, порівнювати, систематизувати медичну інформацію, використовувати ГІС(електронні медчні картки) й основи етичних та правових принципів управління медико-біологічною інформацією. Ці прдмети базуються на вивченні студентами лікувального та діагностичного обладнання, медичної біології, морфологічних дисциплін та інтегруються з ними.

  Медична інформатика закладає основи вивчення біостатистики та соціальної медицини, організації охорони здоров’я, сприяє вивченню студентами клінічних, гігієнічних та соціальних дисциплін передбачає формування вмінь застосовувати знання з цього предмета в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності.

   Практичні заняття з медичної інформатики за методикою їх організації є практично-орієнтованими. Вони передбачають        вміння опановувати методами комп’ютерної обробки медико-біологічної інформації, складання алгоритмів вирішення медико-біологічних задач, застосування новітніх інформаційних технологій для отримання, обробки і візуалізації медико-біологічних даних.

  Опис : Опис : Опис : E:\Downloads\INFORMat\informat.files\image005.jpg

  Доцент кафедри Д.В.Вакуленко.

   

   

  Викладачами кафедри розроблено комп’ютерну програму Sound Generate для дослідження гостроти слуху людини на різних частотах. Дана програма являє собою віртуальний звуковий генератор, який видає чисті тони з різною частотою та інтенсивністю. На практичних заняттях з теми «Обробка біосигналів» студенти набувають вмінь та навиків вимірювання артеріального тиску механічними, напівавтоматичними, автоматичними тонометрами. Студенти працюють на добовому моніторі артеріального тиску і частоти серцевих скорочень ВАТ 41-2, який працює за осцилометричним методом. Програмне середовище даного приладу забезпечує автоматичне вимірювання артеріального тиску та частоти серцевих скорочень через задані проміжки часу із збереженням результатів вимірювань. Зручний зв’язок з комп’ютером в приладі ВАТ 41-2 забезпечується через безпровідний зв’язок Bluetooth.

  Співробітниками кафедри розроблені мультимедійні композиції, які спричиняють зміну психоемоційного стану організму, внаслідок чого покращується функціонування серцево-судинної системи (зменшується значення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень).

  На кафедрі використовується та вдосконалюється розроблена комп’ютерна програма співробітниками Донецького медичного університету teleVaREOmetrya для оцінки функціонального стану організму за результатами реєстрації електрокардіограми – для розрахунку та візуалізації показників варіабельності серцевого ритму; реоенцефалограми, реограми по Кубічек – для кількісної та якісної оцінки системи кровообігу; реєстрація двоканальної електроенцефалограми для біспектрального і бікогерентного аналізу; омегаметріі – реєстрація омега-потенціалу. Одночасно із записом біоелектричних сигналів реєструється дихальна динаміка і рухова активність пацієнта.

  Опис : Опис : Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image005.jpg

  Опис : Опис : Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image006.jpg

   

  Інтерфейси комп’ютерної програми teleVaREOmetrya.

   

  Програма teleVaREOmetrya використовується на практичних заняттях для студентів медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів з  методики реєстрації та обробки біосигналів.

   

  На кафедрі розроблено програмний комплекс для обробки та імітації синхронно зареєстрованих кардіосигналів для дослідження стану серцево-судинної системи людини. Запропонований пакет комп’ютерних програм включає у себе результати математичного та імітаційного моделювання, а також метод сумісної статистичної обробки синхронно зареєстрованих кардіосигналів, і може використовуватися як складова частина спеціалізованого програмного забезпечення в системах автоматизованої комп’ютерної діагностики стану серця.

  Особлива увага в розробленому програмному комплексі була зосереджена на розробці блоку статистичного аналізу синхронно зареєстрованих кардіосигналів та блоку імітаційного моделювання кардіосигналів з врахуванням функції ритму. Програмне забезпечення для даних блоків написане на мові програмування Delphi 7 з використанням стандартних компонентів.

   

  Опис : Опис : Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image007.jpg

  Опис : Опис : Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image008.jpgОпис : Опис : Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image009.jpgОпис : Опис : Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image010.jpg

   

  Загальний вигляд інтерфейсів програми для візуалізації оцінки математичного сподівання фонокардіосигналу та реокардіосигналу, вводу синхронно зареєстрованих даних та їх сумісної обробки.

   

  Студенти під час практичних занять мають можливість знайомитись з науковими здобутками викладачів кафедри. Проведені дослідження дають можливість моделювати та прогнозувати процес реконструкції кісткової тканини, удосконалювати діагностику та лікування захворювань, зумовлених порушенням процесів реконструкції кісткової тканини.

  Результати досліджень реалізовані в комп’ютерній програмі „Програмне середовище підтримки медичних системних досліджень”.

   

  Опис : Опис : Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image011.gif

  Опис : Опис : Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image012.jpg

  Опис : Опис : Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image013.jpg

  Опис : Опис : Опис : E:\Downloads\INFORMat\informatics.files\image014.jpg

   

  Програмне середовище підтримки системних досліджень реконструкції кісткової тканини.

   

  Наукова робота кафедри

      Коло   наукових інтересів представників кафедри є достатньо широким. Яскравим доказом цього є монографія В.П. Марценюка «Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних досліджень». Лише за 2013 рік захищено 3 кандидатські дисертації (Н.Я.Климук, І.Б. Меленчук, І.С.Гвоздецька). А загалом з 1998р. було захищено 2 докторських та 7 кандидатських дисертацій, отримано 5 патентів на винаходи, 19 авторських свідоцтв на комп’ютерні програми, проведено 2 всеукраїнські конференції.

  На даний момент виконується 1 кандидатська та заплановано 2 докторських дисертації.

           До основних наукових здобутків кафедри слід віднести:

  -         розроблення математичних методів системного аналізу патологічних процесів у класі рівнянь популяційної динаміки;

  -         формулювання алгоритму системного аналізу патологічних процесів та класів моделей для опису головних складових патологічних процесів;

  -         моделювання та прогнозування процесу реконструкції кісткової тканини, удосконалення діагностики та лікування захворювань, зумовлених порушенням процесів реконструкції кісткової тканини.

   

  Виховна робота  кафедри

  Викладачами кафедри медичної інформатики  активно проводиться виховна робота зі студентами в закріплених за кафедрою групах. Як куратори студентських груп (вітчизняних та іноземних) вони проводять з ними екскурсії, диспути, щомісяця відвідують  вистави Тернопільського музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка, концерти в обласній філармонії.  Разом із студентами приймають активну участь у загально університетських та інститутських виховних заходах.

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |