Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Кафедра внутрiшньої медицини №1

  Кафедра внутрiшньої медицини №1

  Адреса:   вул. Клiнiчна, 1, Тернопiль, 282004

  Тел.:  (0352) 227343

     

  Опис : E:\..\www\docpic\facultter1.files\image_doctor.gif

  Завідувач кафедри внутрішньої медицини №1
  професор Пасєчко Надія Василівна

  Базою клініки внутрішньої медицини №1 є ендокринологічне, гастроентерологічне, кардіологічне відділення Тернопільської університетської лікарні.    Лікувальну та діагностично-консультативну роботу у клініці здійснюють 3 професори, 5 доцентів та 1 асистент. Із них 8 мають вищу кваліфікаційну  категорію, 1 – першу.

  Опис : E:\..\www\docpic\facultter1.files\image002.jpg

  Штат  кафедри: 3 професори, 5 доцентів, 1 асистент, 2 лаборанти.

   

  Історія кафедри

  Kафедра терапії заснована в 1957 році на базі Tернопільської обласної лікарні. Фундатором і першим завідувачем кафедри був доктор мед.наук, професор - І.О. Мельник. наступником його став  доктор мед.наук, професор М. Г. Масик – учень М. Д. Стражеска, послідовник методу детального клінічного фізикального обстеження.  Наступним завідувачем був П.Я. Григор'єв доктор мед.наук, професор один з провідних гастроентерологів.

    З 1989 року кафедру очолював випускник ТДМІ, заслужений діяч науки і техніки України, доктор мед.наук, професор Швед М.І.

  У 2007 році кафедру реорганізовано у кафедру внутрішньої медицини №1

  Опис : E:\..\www\docpic\facultter1.files\image003.jpg

  З 2014 року кафедру очолює професор Швед Микола Іванович. Основні напрямки наукових інтересів – кардіологія, ендокринологія, гастроентерологія.

  Навчальна робота кафедри

  Кафедра внутрішньої медицини №1 є базовою для ґрунтовного вивчення класики  інтерністики. На кафедрі навчаються студенти 4 та 6 курсів медичного факультету. Успішна реалізація навчальної програми можлива завдяки потужній клінічній базі кафедри, яка включає обласні відділення (кардіологічне, гастроентерологічне, ендокринологічне).

  Опис : E:\..\www\docpic\facultter1.files\image004.jpg

   При необхідності використовуються ревматологічне, нефрологічне, пульмонологічне, гематологічні відділення. Стержнем навчального процесу є формування у студентів основ клінічного мислення. В навчальному процесі використовуються   навчальнi посiбники "Для аудиторної роботи студентiв з факультетської терапiї", "Основи практичної електрокардiографiї", "Клінічна ендокринологія в схемах і таблицях ", готується до друку посiбник "Основи внутрішньої медицини (1 модуль)".

  Опис : E:\..\www\docpic\facultter1.files\image005.jpg

     На кафедрi студенти ІV курсу вивчають основи внутрішньої медицини (1 модуль), що включає ендокринологію, гастроентерологію, гематологію, пульмонологію. Навчання здiйснюється згiдно з програмами, затвердженими Центральним методичним кабiнетом МОЗ України. Викладачi використовують у навчальному процесi методичні розробки, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi. Для кращого засвоєння предмету цiкавi в дiагностичному планi хворi обговорюються на клiнiчних обходах професорiв, доцентiв.

   На кафедрi постiйно оновлюються й удосконалюються тематика лекцiй, практичних занять та методичнi розробки.

    Основна мета навчання студентів 6-го курсу - професiйнi вмiння. На кафедрі внутрішньої медицини №1 вони вивчають Модуль 3 «Сучасна практика внутрішньої медицини» та Модуль 4 «Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини».

  Опис : E:\..\www\docpic\facultter1.files\image006.jpg

           Методичнi розробки до практичних занять для студентiв i викладачiв постiйно оновлюються i вдосконалюються. Для унiфiкацiї облiку оволодiння практичними навичками i об'єктивiзацiї контролю за навчанням студентiв колективом кафедри розроблено "Листки обліку роботи студентів", матрикули, матеріали до ОСКІ.

           На кафедрі впроваджено   самостійну науково-навчальну індивідуальну роботу студентами 6 курсу, проводяться навчальні конференції з клінічним розглядом хворих.

  Опис : E:\..\www\docpic\facultter1.files\image007.jpg

           У навчальний процес широко впроваджуються інтерактивні технології. На сайті університету розроблено веб сторінку  кафедри, де представлені усі необхідні навчально-методичні матеріали та тести до практичних занять в системі MOODLE.

   

  Сфера наукових інтересів колективу кафедри.

  Колектив кафедри працює над науково-дослiдною роботою на тему "Вдосконалення методiв дiагностики, лiкування i профiлактики остеопорозу", в межах якої дослiджуються  питання поширеностi, дiагностики, профiлактики та лiкування вторинного остеопорозу в клініці внутрiшнiх хвороб. На базі кафедри внутрішньої медицини №1 активно ведеться науково-дослідна робота. Викладачами клініки разом з лікарями, ординаторами відділення протягом останнього року опубліковано 14 наукових статей, видано 3інформаційні листи та 2 навчально-методичні рекомендації. Захищена 1 докторська дисертація з кардіології, виконується 2 кандидатські дисертаційні роботи і фрагмент планової міжкафедральної наукової роботи університету. У клініці проведено комплексний системний аналіз характеру змін мінеральної щільності кісткової тканини, обміну кальцію і ліпідного обміну та встановлено особливості прогресування у жінок з есенціальною артеріальною гіпертензією атеросклерозу і постменопаузального остеопорозу. Виявлені предиктори прогресування остеопорозуу хворих на  есенціальну артеріальну гіпертензію та встановлено їх особливості в гендерному аспекті. Впроваджено використання альфа-ліпоєвої кислоти при лікуванні хворих важким дифузним токсичним зобом в умовах йододефіцитного регіону. У клініці використано прямий інгібітор реніну расілез у лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертензією.

  Основними напрямками подальшого вдосконалення надання висококваліфікованої спеціалізованої діагностично-лікувальної допомоги хворим є впровадження в практику наступних інтервенційних методик діагностики та лікування:

  при серцево-судинних захворюваннях: коронарографії,первинної ангіопластики, планового та ургентного стентування коронарних судин,сучасних неінвазивних та інвазивних методик діагностики та лікування складних порушень ритму та провідності серця;

  при ендокринологічних захворюваннях: використання інсулінових помп у хворих з лабільним цукровим діабетом та у вагітних, впровадження КТ діагностики патології гіпоталамо-гіпофізарної ділянки;

  при гастроентерологічних захворюваннях: визначення панкреатичної еластази-1 в калі для оцінки екзокринної дисфункції підшлункової залози.

   

  Основні наукові здобутки кафедри.

  На кафедрі проводиться науково-дослідна робота «Роль порушень нейро-ендокринних та імунних взаємозв’язків і розробка методів їх корекції у хворих із вторинним остеопорозом».  На базі клініки внутрішньої медицини №1 виконуються науково-практичні дослідження згідно плану впровадження досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я в КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня». Було розроблено 3 інформаційні листи: «Особливості застосування антигіпертензивних препаратів для лікування хворих на гіпертонічну хворобу жінок з постменопаузальним остеопорозом», «Стратифікація та корекція кардіо-ренальних факторів ризику з використанням прямого інгібітору реніну у хворих на цукровий діабет 2 типу та артеріальну гіпертензію», «Сучасне лікування функціональних порушень печінки у хворих на дифузний токсичний зоб», які затверджені МОЗ України та Українським центром наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. Працівниками клініки внутрішньої медицини № 1отримано патент на винахід: видано методичні рекомендації затверджені МОЗ України «Спосіб лікування жінок з гіпертонічною хворобою і постменопаузальним остеопорозом», «Застосування препарату «Расілез» для корекції кардіо-ренальних факторів ризику у хворих на артеріальну гіпертонію і цукровий діабет 2 типу». Підтримана чинність двох патентів України на винахід з лікування етонієм (нова лікарська форма – таблетки) і за новим призначенням: у хворих на пептичну виразку шлунка, дванадцятипалої кишки та хронічний гастродуоденіт.

   

  Лікувальна робота кафедри внутрішньої медицини №1 (на ВЕБ сторінку)

  Кафедра внутрішньої медицини №1 створена 1 липня 2011 року. Професорсько-викладацький склад кафедри  надає спеціалізовану терапевтичну допомогу пацієнтам кардіологічного, ендокринологічного та гастроентерологічного профілів. Клінічною базою кафедри є кардіологічне відділення (75 ліжок) з палатою інтенсивної терапії (9 ліжок) та 50 ліжок ендокринологічного відділення.

  Опис : E:\..\www\docpic\facultter1.files\image008.jpg

  Куратором кардіологічного відділення є завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 д.м.н., проф. Ярема Н.І..

   

  Опис : E:\..\www\docpic\facultter1.files\image009.jpg

   У відділенні впроваджені сучасні нові методи діагностики та лікування: добове моніторування ЕКГ та артеріального тиску, черезстравохідна ехокардіоскопія, черезстравохідна електрокардіостимуляція, пульсоксиметрія, визначення варіабельності серцевого ритму, тропоніновий тест, контроль за згортальною системою крові.  Куратором ендокринологічного відділення є проф. Пасечко Н.В.. У 2010 році впроваджено визначення рівня інсуліну та тестостерону в крові з метою вирішення питання щодо тактики ведення пацієнтів з ендокринною патологією.

  Опис : E:\..\www\docpic\facultter1.files\image010.jpg

  У хворих з лабільним перебігом цукрового діабету та у вагітних проводиться щогодинний моніторинг рівня глікемії.

   

  Опис : E:\..\www\docpic\facultter1.files\image011.jpg

   

           В університетській лікарні впроваджуються сучасні неінвазивні та інвазивні методики діагностики та лікування складних порушень ритму та провідності серця; використання інсулінових помп у хворих з лабільним перебігом цукрового діабету та у вагітних, КТ-діагностика патології гіпоталамо-гіпофізарної ділянки, визначення панкреатичної еластази-1 у калі для оцінки екзокринної дисфункції підшлункової залози.

   

   

  Завідувач кафедри

   

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |