I. Загальні положення
 
     1.1 Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.
     В державному вищому навчальному закладі Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського(далі - університет) трудова дисципліна грунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою  організації ефективної праці і навчального процесу.
     Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
 
     1.2. Ці правила поширюються на всіх працівників та студентів університету.
 
     1.3. Метою цих Правил є визначення обов'язків  педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників університету, а також студентів університету, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в університеті.
 
     1.4. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв'язує ректор університету в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.
 
          II. Порядок прийняття і звільнення працівників
 
     2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.
     Працівники університету приймаються на роботу за  строковими трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.
 
     2.2. При прийнятті на роботу керівник зобов'язаний зажадати   від особи, що працевлаштовується:
     подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку,
пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред'являють військовий квиток;
 
     Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівником закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.     
     При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.
(Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 73 від 10.04.2000)
 
     2.3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно  до вимог Закону України «Про освіту», Положення «Про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є  у загальнодержавній власності», затвердженого наказом Міносвіти України від 5 серпня 1993 року N 293.
 
     2.4. Працівники  університету  можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
 
     2.5. Прийняття на роботу оформляється наказом, який   оголошується працівнику під розписку.
 
     2.6. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.
     На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться заосновним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова  книжка  ведеться  за  умови, якщо  ця  робота  є основною.
     Запис у  трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним
органом за місцем основної роботи.
     Ведення трудових  книжок  необхідно  здійснювати   згідно   з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах  і  організаціях, затвердженої  спільним  наказом Мінпраці, Мінюсту  і  Міністерства  соціального  захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58.
     Трудові книжки  працівників зберігаються як документи суворої
звітності.
     Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника відділу кадрів.
 
     2.7. Приймаючи  працівника або переводячи його в установленному порядку на  іншу  роботу керівник зобов'язаний: 
     а) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та  істотні умови праці.  
     б) ознайомити  працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;
     в) визначити  працівникові  робоче  місце,  забезпечити  його необхідними для роботи засобами;
     г) проінструктувати працівника з техніки безпеки,  виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
 
 Ознайомлення доцільно проводити в письмовій формі.
 
     2.8. Припинення трудового договору може  мати  місце  лише  на підставах, передбачених  чинним  законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.
 
     2.9. Розірвання трудового договору з ініціативи  власника  або уповноваженого ним  органу  допускається у випадках,  передбачених чинним законодавством та умовами контракту.
     Звільнення педагогічних  працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.
     Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а  також  у   випадках   ліквідації   вузу, скорочення  кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
 
     2.10. Припинення   трудового   договору   оформляється  наказом ректора університету.
 
     2.11. Керівник відділу кадрів зобов'язаний в  день  звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством.   
Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з  формулюванням чинного законнодавства із посиланням  на  відповідний пункт, статтю  закону.  Днем  звільнення  вважається останній день роботи.
 
      III. Основні правила та обов'язки працівників та студентів
 
     3.1. Педагогічні працівники мають право на:
     - захист професійної честі, гідності;
     - вільний вибір форм,  методів,  засобів навчання,  виявлення
педагогічної ініціативи;
     - індивідуальну педагогічну діяльність;
     - участь у громадському самоврядуванні;
     - користування подовженою оплачуваною відпусткою;  
     - підвищення  кваліфікації.
 
     3.2. Працівники закладу освіти зобов'язані:
     а) працювати сумлінно,  виконувати навчальний план,  вимоги статуту  університету  і  правила  внутрішнього  розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;
     б) виконувати   вимоги  з  охорони  праці,  техніки  безпеки, виробничої санітарії,    протипожежної    безпеки,     передбачені відповідними правилами та інструкціями;
     в) берегти   обладнання,   інвентар,   матеріали,   навчальні посібники тощо,  виховувати  у  студентів  бережливе  ставлення   до   майна закладу освіти.
 
     3.3. Педагогічні та наукові працівники  університету повинні:
     а) забезпечувати умови  для  засвоєння студентами, курсантами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами  навчальних  програм   на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей студентів;
     б) настановленням   та   особистим   прикладом   утверджувати повагу до принципів загальнолюдської  моралі: правди,справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму,   доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;
     в) виховувати у студентів повагу  до батьків, жінки, культурно-національних, духовних,  історичних  цінностей  України, країни походження,  державного і соціального устрою,  цивілізації, відмінних від  власних,  дбайливе   ставлення   до   навколишнього середовища;
     г) готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння,  миру, злагоди між усіма народами,  етнічними, національними, релігійними групами;
     д) додержувати педагогічної етики,  моралі, поважати гідність студента;
     е) захищати   студентів  від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства;
     ж) постійно   підвищувати   професійний  рівень,  педагогічну майстерність і загальну культуру.
     
   3.4. Коло  обов'язків,  що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю,  кваліфікацією  чи  посадою,  визначається посадовими інструкціями  і   правилами   внутрішнього   розпорядку університету та умовами контракту,  де ці обов'язки конкретизуються.
 
  
 
 
 
 3.5. Студенти університету зобов’язані:
 
     а) систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями та практичними навиками за обраною спеціальністю, бути сумлінними, чесними та старанними;
     б) відвідувати навчальні заняття і виконувати у визначені терміни усі види завдань, передбачені навчальними планами і програмами;
     в) виконувати індивідуальний навчальний план;
     г) дотримуватись законів України, статуту, правил внутрішнього розпорядку університету та правил поселення й проживання в університетських гуртожитках;
     д) бережно відноситися до власності університету (інвентар, навчальне обладнання, книги, прилади, приміщення), а також до своїх документів (студентський квиток, залікова книжка, перепустка до гуртожитку, читацький квиток тощо). Без дозволу нічого не виносити із лабораторій, навчальних та інших приміщень, підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях;
     е) дотримуватися морально-етичних правил поведінки і спілкування,  християнських міжлюдських взаємин, поводити себе з честю, утримуватися від дій, які б заважали іншим студентам виконувати навчальну програму, а працівникам університету виконувати свої службові обов’язки;
     ж) повідомляти декана факультету про свою неявку на заняття з поважних причин, вказавши ці причини.      
  
     3.6. Студентам університету забороняється:
     а) у приміщеннях навчальних корпусів, гуртожитках університету, службових приміщеннях та на території університету тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв і наркотичних речовин (накази ректора від 02.12.1997 р. № 195, від 30.06.2005 р. № 230).
     б) здійснювати фізичне або психологічне насильство на студентів та працівників університету.
 
 
      3.7 За порушення правил внутрішнього розпорядку університету до студента може  бути застосовано один з таких заходів стягнення:
     а) догана;
     б) виключення з університету.                
  
     Виключення студентів з університету може  бути  застосоване відповідно до п. 1 ст. 45 Закону України ”Про вищу освіту” та п. 14. Наказу МОН України № 245 від 15 липня 1996 р. та інших    нормативних документів              
 
  
         
  IV. Основні обов'язки   університету:                  
 
     4.1. Університет зобов'язаний:
    
 а) забезпечити необхідні організаційні  та  економічні  умови для проведення  навчально-виховного  процесу  на  рівні  державних стандартів якості освіти,  для ефективної роботи  педагогічних  та інших працівників    закладу    освіти    відповідно   до   їхньої спеціальності чи кваліфікації;
     б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять,  забезпечувати  їх  необхідними засобами роботи;
     в) удосконалювати навчально-виховний процес,  впроваджувати в практику  кращий  досвід роботи,  пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;
     г) організовувати     підготовку     необхідної     кількості науково-педагогічних кадрів. 
     д) укладати  і  розривати  угоди,  контракти  з   керівниками підрозділів, педагогічними та науковими працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України "Про освіту" та Положення   про порядок наймання і звільнення  педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  України від 5 серпня 1993 року  N 293;
     е) доводити  до  відома  педагогічних  працівників  у   кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;
    є) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки.  Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;
     ж) забезпечити  умови техніки безпеки,  виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та  безпечні  умови  праці,  необхідні  для виконання працівниками трудових обов'язків;
     з) дотримуватись     чинного      законодавства,      активно використовувати засоби  щодо  вдосконалення управління,  зміцнення договірної та трудової дисципліни;
     и) додержуватись умов колективного договору,  чуйно ставитись до повсякденних  потреб  працівників  закладу  освіти,  студентів, аспірантів, забезпечувати надання їм установлених  пільг і привілеїв;     
     ї) своєчасно   подавати   центральним    органам    державної виконавчої   влади   встановлену   статистичну   і   бухгалтерську звітність,  а також інші необхідні відомості  про  роботу  і  стан навчально-виховного закладу;
     к) забезпечувати   належне  утримання  приміщення,  опалення, освітлення, вентиляції,  обладнання,  створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу освіти  студентів,   курсантів,  слухачів,  стажистів,  клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів.
 
                
V. Робочий час і його використання
 
     5.1. Для  працівників університету  установлюється   п'ятиденний робочий тиждень  з двома вихідними днями.  
            При п'ятиденному робочому тижні  робочий час не перевищує 40 год. на тиждень відповідно до ст.50 КЗпП України.     
            В межах  робочого  дня  педагогічні працівники закладу освіти несуть     всі      види      навчально-методичної      та науково-дослідницької роботи  відповідно  до  посади,  навчального плану і плану науково-дослідної роботи.     
           За погодженням  з  профспілковим  комітетом деяким структурним підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись  час   початку і закінчення роботи.
           Обідня перерва для працівників університету під час робочого дня не перевищує 1 (одну)годину.
 
     5.2. При відсутності педагога або  іншого  працівника  закладу освіти  керівник  зобов'язаний  терміново  вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.
     Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні  допускається  у  виняткових  випадках,   передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого  ним  органу  (керівника)  закладу  освіти  дозволу профспілкового    комітету.    Робота   у   вихідний   день   може компенсуватися  за  погодженням   сторін   наданням   іншого   дня відпочинку.
     
     5.3. Графік  надання   щорічних   відпусток   погоджується   з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.
Надання відпустки  керівнику  закладу   освіти   оформляється Дозволом МОЗ України, а іншим працівникам – наказом ректора. Перенесення відпустки на інший строк  допускається  в  порядку,  встановленому чинним законодавством.
            Забороняється надання щорічної відпустки протягом двох  років
підряд, а   також   ненадання   відпустки   працівникам,   молодше вісімнадцяти років,  а  також  працівникам,  які  мають  право  на додаткову відпустку у зв'язку з шкідливими умовами праці.
 
     5.4. Педагогічним працівникам забороняється:
     а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
     б) продовжувати або скорочувати тривалість  занять  і  перерв між ними;
     в) передоручати виконання трудових обов'язків.
 
     5.5. Забороняється в робочий час:
     а) відволікати педагогічних працівників від їх  безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах,  заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;
     б) відволікання  працівників  закладу  освіти  від  виконання
професійних обов'язків,  а  також   студентів,    клінічних     ординаторів,    аспірантів,докторантів за рахунок навчального часу  на  роботу  і  здійснення заходів, не  пов'язаних  з  процесом навчання,  забороняється,  за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
 
                VI. Заохочення за успіхи в роботі
 
     6.1. За  зразкове  виконання  своїх  обов'язків,   тривалу   і бездоганну  роботу,  новаторство  в  праці  і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись  заохочення,  передбачені  цими Правилами.
 
     6.2. За досягнення високих результатів у навчанні й  вихованні педагогічні  працівники представляються до нагородження державними нагородами,  присвоєння  почесних  звань,  відзначення  державними преміями,   знаками,   грамотами,   іншими   видами  морального і матеріального заохочення.
 
     6.3. Працівникам,   які  успішно  і  сумлінно  виконують  свої трудові обов'язки,  надаються в першу чергу переваги  і  соціальні пільги в  межах  своїх  повноважень  і  за  рахунок власних коштів закладів освіти.  Таким працівникам надається також  перевага  при просуванні по роботі.
     Заохочення оголошується в наказі ректора,  доводяться до відома всього колективу закладу освіти.
 
         VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни 
                  та правил внутрішнього розпорядку
 
     7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може  бути застосовано один з таких заходів стягнення:
     а) догана;
     б) звільнення.
    
     Звільнення як дисциплінарне стягнення може  бути  застосоване відповідно до п.п.  3,  4,  7,  8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.
 
     7.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом,  якому не дано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.

7.3.   Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є; керівники профспілкових органів у підрозділах закладу освіти - без попередньої згоди відповідного профспілкового органу в закладі освіти; профорганізатори - органу відповідного профспілкового об'єднання.

До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.4.  За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

7.5. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі ректора і повідомляється працівникові під розписку.

7.6.   Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

В. В.Сагайдак

Правила внутрішнього розпорядку вивішуються в університеті на видному місці.


 

Юрисконсульт