ЦЕНТРАЛЬНА   НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО»

 

http://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image001.jpg

http://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image002.jpg

 

Центральна науково-дослідна лабораторія функціонує з жовтня 1989 р. згідно до наказу МОЗ України № 177 від 21.08.1989 р.

Діяльність лабораторії спрямована на розробку й відстеження результатів реалізації програм і проектів розвитку освітньої установи, а також інших досліджень науково-прикладного характеру.

Науково-дослідна лабораторія здійснює експериментальну роботу у природних умовах на основі поєднання освітнього процесу з науковим дослідженням, обов'язковопланованим (проектованим), керованим і контрольованим.

Лабораторія сприяє формуванню наукового мислення і є експериментальною площадкою для підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних працівників університету – педагогів-дослідників та експериментаторів.

Керівник Центральної науково-дослідної лабораторії – старший науковий співробітник, доцент Наталія Євгенівна Лісничук.

http://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image003.jpg

 

Приміщення ЦНДЛ є приміщенням спеціального призначення для проведення задекларованих і підтверджених Свідоцтвом про атестацію досліджень (Свідоцтво про атестацію № 001488, видане 03.10.2003 р. чинне до 03.10.2007 р. Свідоцтво про атестацію № 000478, видане 17.12.2007 р., чинне до 16.12.2012 р. Свідоцтво про атестацію № 053/13, видане04.03.12.2013 р., чинне до 03.03.2018 р).

http://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image004.jpghttp://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image005.gifИзображение.jpg

·        Планування Центральної науково-дослідної лабораторії здійснено з дотриманням всіх вимог, що ставляться до науково-дослідних лабораторій згідно принципів та засад Належної Лабораторної Практики (GLP);

·        лабораторія має відповідні розміри, конструкцію та розташування, які відповідають вимогам випробування і сприяють зведенню до мінімуму порушень, здатних несприятливо вплинути на достовірність результатів;

·        конструкція експериментальної лабораторії забезпечує належний ступінь розподілу різноманітних видів діяльності для гарантування належного проведення кожного виду досліджень;

·        у приміщенні ЦНДЛ є достатня кількість кімнат, а також окреме приміщення для утримання тест-систем (лабораторні тварини) з метою їхньої адаптації та вибраковування некондиційних особин;

·        передбачена наявність ізольованих приміщень для зберігання витратних матеріалів (хімічні реактиви), класифікованих як небезпечні, для забезпечення їх безпечного зберігання.

 

 

Структурна організація ЦНДЛ:

1.     Лабораторія експериментального моделювання.

2.     Лабораторія імунологічних досліджень.

3.     Лабораторія біохімічних досліджень.

4.     Лабораторія гістологічних та електронномікроскопічних досліджень.

5.     Кімната наукових працівників.

 

Колектив лабораторії складається з висококваліфікованих фахівців, що забезпечує належний ступінь розподілу різноманітних видів діяльності для гарантування належного проведення кожного виду досліджень згідно принципів та засад GLP.

 

http://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image006.jpg

 

 

Працівниками лабораторії розроблені та впроваджені в практику експериментальних досліджень модель експериментального коліту у різних видів тварин, модельгострого та хронічного експериментального панкреатиту, модель хронічного холециститу, модель гострого обмеженого гнійного стафілококового ендометриту у морськихсвинок, модель печінкової недостатності, модель хронічного ендотоксикозу, модель хронічної неопластичної ендогенної інтоксикації.

http://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image007.jpg

Результати проведених експериментальних досліджень дозволили розробити нові методи детоксикаційної та відновної терапії печінки із застосуванням сучасних сорбційних середників: вуглецевих ентеросорбентів  IV покоління ГСГД та Карболайн, рослинних сорбційних чинників Карнітину хлориду та Альгігелю.

Всі нові способи моделювання та корекції захищені охоронними документами України.

Розроблено і впроваджено в практичну діяльність хірургічних відділень алгоритм вибору строків і об’єму оперативного втручання у хворих на виразкову дуодентальну кровотечу на основі імуноморфологічної оцінки стану факторів захисту периульцерозної ділянки, виразкової деструкції, вірогідності відновлення кровотечі і шкали операційно-анестезіологічного ризику в різних вікових групах за умов супутньої патології.

Запропоновано ендоскопічно-імуноморфологічний моніторинг активності, динаміки та прогнозу перебігу дуодентальної виразки, ускладненої кровотечею, який зараз широко використовується на клінічних кафедрах хірургічного профілю.

В практику діяльності ЦНДЛ впроваджено новий метод комп’ютерного морфометричного аналізу гістологічних препаратів з використанням системи візуального аналізу зображення мікропрератів із застосуванням відеокамери Vision Color CCD та програми Inter Video Win DVR UTHSCSA Image Tool.

http://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image008.jpg

http://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image009.jpg

http://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image010.jpg

 

Постійне дооснащення ЦНДЛ сучасним науковим обладнанням сприяє розширенню та оновленню спектру досліджень, що виконуються на її базі.

 

http://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image011.jpg

http://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image012.jpg

Подрібнення тканин з допомогою сучасного магнітного гомогенізатора

SilentCrusher S зі швидкістю обертання ротора до 75 000 об/хв дозволило отримувати гомогенат досліджуваних об’єктів із розміром частинок до 0,4 мм. Такі дослідні зразки підлягають вивченню динаміки процесів некрозу та апоптозу клітинних структур з використанням методу проточної цитофлюориметрії.

У 2007-2011 рр. за матеріалами НДР, що виконуються на базі ЦНДЛ, опубліковано 20 наукових статей та 23 наукових тез (з них 6 за кордоном).

Отримано 5 Патентів України на винахід, 2 заявки на винахід подано на розгляд.

Нововведення «Застосування комплексу сорбційної та магнітолазерної терапії у відновному лікуванні хворих з проявами реактивного ентериту, поєднаного з патологіями органів панкреатогепатобіліарної зони», розроблене науковим колективом ЦНДЛ, включено в Реєстр галузевих нововведень № 32/33 за 2010 р. під № 50/32/10.

У квітні 2011 року Українським центром науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи опубліковано Інформаційний лист за № 117-2011 про нововведення в сфері охорони здоров’я «Методика комбінованого люмінісцентного аналізу», розробленого на базі ЦНДЛ.

Співробітники ЦНДЛ постійно надають практичну та методичну допомогу науковцям університету при виконанні ними докторських та кандидатських дисертаційних робіт.

http://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image013.jpg

 

У період з 2007 по 2012 р.р. на базі ЦНДЛ виконувалося 110 дисертаційних та 4 магістерських роботи, з яких успішно захищені в цей період 5 докторських і 35 кандидатських  дисертацій та 4 магістерських роботи.

Станом на 1.03.2012 р. на базі ЦНДЛ виконується 70 дисертаційних робіт, з них 62 кандидатських і 8 докторських робіт.

Працівники ЦНДЛ приймають активну участь у роботі наукових та науково-практичних конференцій, симпозіумів тощо.

 

 

 

Впродовж  2005-2011 рр. на базі ЦНДЛ за фінансової підтримки МОЗ України виконувались наступні фундаментальні та прикладні НДР:

1. Клініко-епідеміологічне та імунологічне обґрунтування вдосконалення профілактичних і лікувальних технологій при грипі та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях.

Наукові керівники:

член-кореспондент НАМН України професор Ковальчук  Л.Я.

член-кореспондент НАМН України  професор  Андрейчин  М.А.

 

2. Морфофункціональні основи адаптаційних процесів в серцево-судинній та травній системах при артеріальній гіпертензії у великому та малому колах кровообігу при різних коригуючих впливах.

Науковий керівник – професор Гнатюк М.С.

 

3. Структурно-функціональні особливості тонкої та товстої кишок при поєднаних патологіях органів панкреатогепатобіліарної зони.

Науковий керівник – доцент Лісничук Н.Є.

 

4. Патогенний вплив політравми на стан внутрішніх органів і розробка шляхів системної корекції.

Науковий керівник – професор Гудима А.А.

 

5. Корекція структурно-функціональних змін тонкої кишки при поєднаних патологіях органів панкреатогепатобіліарної зони із застосуванням біоспецифічних селективних імуносорбентів та магнітолазерного випромінювання (експериментальне обґрунтування). 

Науковий керівник – доцент Лісничук Н. Є.

 

6. Розробка технології виготовлення подрібненого субстрату  консервованої шкіри свині, його експериментальне і клінічне дослідження для лікування імунозалежної патології в дорослих та дітей.

Науковий керівник – професор Кліщ І.М.

 

7. Розробка диференційованих  методів корекції гемодинамічних та метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з патологією внутрішніх органів.

Науковий керівник – професор Швед М.І.

 

8. Експериментальне дослідження закономірностей апоптозу в умовах тяжкої комбінованої травми. Науковий керівник – професор А.А. Гудима.

 

9. Розробка диференційованих  методів корекції гемодинамічних та метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з патологією внутрішніх органів.

Науковий керівник – професор М.І. Швед

 

10. Дослідження морфологічного стану нирки та великих суглобів за умов поєднаних патологій органів панкреатогепатобіліарної зони.

Науковий керівник –  доцент Лісничук Н.Є.

 

Загальна сума державного фінансування наукових розробок  складає 1 млн. 852 тисячі гривень.

 

У 2013-2015 рр. колектив ЦНДЛ працюватиме над виконанням НДР на тему: «Cтруктурно-метаболічні зміни кори головного мозку, нирок і печінки, зумовлені хронічною неопластичною інтоксикацією і компонентами цитостатичної терапії та їх сорбційна корекція»

 

Штат лабораторiї:

 

http://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image014.jpg

 

Завiдувач ЦНДЛ, старший науковий спрівробітник, доцент Наталія Лісничук

старший науковий спiвробiтник, канд. біол. наук Ірина Демків

технік ІІІ категорії Любов Калінічук

молодший науковий спiвробiтник Ольга Чихира

http://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image015.jpghttp://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image016.jpg.

 

http://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image017.jpghttp://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image018.jpg

 

http://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image019.jpghttp://old.tdmu.edu.ua/ukr/research/ctrskin.files/image020.jpg

Адреса:  Центральна науково-дослідна лабораторія ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»

вул. Глибока, 19А

м. Тернопiль 46001

Україна

Тел./факс: +38 (0352)  245002