Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Науковi журнали

  Перiодичнi видання, якi виходять в Тернопiльському медичному унiверситетi iменi I. Я. Горбачевського у видавництвi "Укрмедкнига"       Журнал "Шпитальна хiрургiя" засновано в 1998 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на поширення iнформацiї про основнi науковi проблеми та результати наукових робiт у сферi медицини. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

  hospital-surgery Умови публiкацiї статей:

  При пiдготовцi матерiалiв до журналу просимо дотримуватись таких вимог:
  1. Стаття повинна супроводжуватись вiдношенням установи, в якiй вона написана, з рекомендацiями до друку, висновком експертної комiсiї, пiдписами наукового керiвника або керiвника установи, якi завiренi печаткою. Пiд текстом обов'язковi пiдписи всiх авторiв з зазначенням, що дана робота ранiш не подавалась до друку в iншi видавництва. Окремо необхiдно вказати iм'я, по батьковi, посаду, науковий ступiнь чи вчене звання автора, його адресу, телефон, факс чи адресу електронної пошти, за якими можна вести листування.
  2. Текст статтi треба друкувати з одного боку на стандартному аркушi (формату А4) через 1,5 iнтервалу (28-30 рядкiв на сторiнцi). Обсяг оригiнальної статтi, включаючи рисунки, лiтературу, резюме, не повинен перевищувати 7-8 сторiнок, обсяг огляду лiтератури, лекцiй - 10 сторiнок машинопису, короткого повiдомлення та рецензiї - 3-5 сторiнок. Стаття надсилається у 2-х примiрниках.
  3. Текст статтi подавати у форматах *.doc; *.docx; *.rtf; рисунки готувати у форматах JPG, TIF, CDR; для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation. Матерiал статтi обов'язково повинен бути поданий на електронному носiї iнформацiї у такiй послiдовностi:
  а) iндекс УДК;
  б) прiзвище та iнiцiали авторiв українською та англiйською мовами;
  в) назва установи, з якої виходить робота, українською та англiйською мовами;
  г) назва статтi українською та англiйською мовами;
  д) резюме статтi (20-25 рядкiв, обгрунтування методики, результати дослiдження) українською та англiйською мовами;
  е) текст статтi (опис оригiнальних та експериментальних дослiджень) має бути побудований таким чином:
  - постановка проблеми у загальному виглядi та її зв'язок iз важливими науковими чи практичними завданнями;
  - аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй, в яких започатковано розв'язання даної проблеми i на якi опирається автор; видiлення не вирiшених ранiше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  - формулювання цiлей статтi (постановка завдання);
  - виклад основного матерiалу дослiдження з повним об_рунтуванням отриманих наукових результатiв;
  - висновки з даного дослiдження i перспективи подальших дослiджень у даному напрямку;
  - кожен iз цих роздiлiв потрiбно видiлити.
  є) перелiк використаної лiтератури (за вимогами ДСТУ ГОСТ 7. 1:2006) в порядку посилань;
  ж) адреси авторiв (в тому числi електроннi).
  4. Статтi в журналi друкуються українською, росiйською, англiйською мовами.
  5. Iлюстрацiї до статтi (дiаграми, графiки, фотографiї, таблицi) надсилати у 2-х примiрниках.
  Розмiри фотографiй - 13х18, 9х12, 6х9 см. На зворотi кожної iлюстрацiї потрiбно вказати номер, прiзвища авторiв i вiдмiтки "Верх", "Низ". У пiдписах до мiкрофотографiй вказувати збiльшення (окуляр, об'єктив) i метод фарбування (iмпрегнацiї) матерiалу. Фотографiї повиннi бути контрастними, на тонкому глянсовому паперi, малюнки - чiткими, креслення дiаграми - виконанi тушшю.
  6. Усi позначення мiр (одиницi рiзних величин, цифровi данi клiнiчних i лабораторних дослiджень) подавати вiдповiдно до мiжнародної системи одиниць (СI), термiни - з урахуванням мiжнародної класифiкацiї хвороб.
  7. В описi експериментальних дослiджень вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методи анастезiї при манiпуляцiях, пов'язаних iз завданням тваринам болю, метод умертвiння їх або взяття в них матерiалу для лабораторних дослiджень вiдповiдно до правил гуманного ставлення до тварин. Назви фiрм i апаратiв потрiбно наводити в оригiнальнiй транскрипцiї.
  8. Редакцiя виправляє термiнологiчнi та стилiстичнi помилки, усуває зайвi iлюстрацiї, скорочує текст.
  9. Статтi, оформленi без дотримання наведених правил, не реєструються.
  10. Публiкацiя матерiалiв в журналi платна. Оплата здiйснюється пiсля рецензування статтi, про що авторiв повiдомляють додатково. Кошти за опублiкування матерiалiв просимо перерахувати на такi реквiзити:
  Одержувач платежу ДВНЗ "Тернопiльський державний медичний унiверситет iменi I. Я. Горбачевського"
  ЄДРПОУ 02010830

  Р/р 31252273210444 в ГУДКСУ у Тернопiльськiй обл., МФО 838012
  IПН 020108319187, номер свiдоцтва 100120564
  В призначеннi платежу обов'язково вказати:
  За друк статтi в журналi "Шпитальна хiрургiя".
  Копiю квитанцiї просимо надсилати на адресу редакцiї:
  Редакцiя журналу "Шпитальна хiрургiя",
  ДВНЗ "Тернопiльський державний медичний унiверситет iменi I. Я. Горбачевського"
  Майдан Волi 1, м. Тернопiль, 46001.

  Журнал "Медична хiмiя" засновано в 1999 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на поширення iнформацiї про основнi науковi проблеми та результати наукових робiт у сферi медицини, публiкацiї статей науковцiв, практичних лiкарiв. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська.

  medical-chemistry Умови публiкацiї статей:

  1. Стаття повинна мати вiдношення установи з рекомендацiєю до друку та пiдписом керiвника установи i експертний висновок про можливiсть вiдкритої публiкацiї, якi завiренi печаткою. Пiд текстом статтi обов'язковi пiдписи всiх авторiв та наукового керiвника роботи. Окремо необхiдно вказати науковий ступiнь i вчене звання кожного автора, а також прiзвище, iм'я, по батьковi, адресу (в тому числi електронну), телефон i факс автора, з яким можна вести листування i переговори.
  2. Статтю треба друкувати на одному боцi аркуша формату А4 (210х297 мм), 1800-2000 друкованих знакiв на сторiнцi, українською мовою. Надсилати необхiдно 2 примiрники статтi.
  3. Обсяг оригiнальної статтi, включаючи таблицi, рисунки, список лiтератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторiнок, обсяг проблемної статтi, огляду лiтератури, лекцiї - 12 сторiнок, короткого повiдомлення, рецензiї - 5 сторiнок.
  4. Матерiал необхiдно готувати на комп'ютерi за стандартом IBM. Електронний варiант статтi надсилати на CD. Текст подавати у форматах *.doc, *.docx, *.rtf; рисунки готувати у форматах JPG, TIF, CDR. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.
  5. Статтi треба писати за такою схемою: УДК, iнiцiали i прiзвища авторiв, повна назва установи (великими лiтерами), назва роботи (великими лiтерами), резюме українською мовою, ключовi слова українською мовою, вступ, методи дослiдження, результати й обговорення, висновки, список лiтератури, iнiцiали i прiзвища авторiв росiйською мовою, повна назва установи росiйською мовою (великими лiтерами), назва статтi росiйською мовою (великими лiтерами), резюме росiйською мовою, ключовi слова росiйською мовою, iнiцiали i прiзвища авторiв англiйською мовою, повна назва установи англiйською мовою (великими лiтерами), назва статтi англiйською мовою (великими лiтерами), резюме англiйською мовою, ключовi слова англiйською мовою.
  Текст статтi (опис оригiнальних та експериментальних дослiджень) має бути побудований таким чином:
  - постановка проблеми у загальному виглядi та її зв'язок iз важливими науковими чи практичними завданнями;
  - аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй, в яких започатковано розв'язання даної проблеми i на якi спирається автор; видiлення невирiшених ранiше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  - формулювання цiлей статтi (постановка завдання);
  - виклад основного матерiалу дослiдження з повним об_рунтуванням отриманих наукових результатiв;
  - висновки з даного дослiдження i перспективи подальших дослiджень у даному напрямку.
  Кожен iз цих роздiлiв потрiбно видiлити.
  6. Iлюстрацiї до статтi (дiаграми, графiки, фотографiї) треба надсилати у двох примiрниках. На зворотi кожної iлюстрацiї необхiдно вказати номер, прiзвища авторiв i вiдмiтки "Верх", "Низ". У пiдписах до мiкрофотографiй вказувати збiльшення i метод фарбування матерiалу. Фотографiї повиннi бути контрастними, рисунки - чiткими. Таблицi повиннi мати короткi заголовки i власну нумерацiю. Вiдтворення одного i того ж матерiалу у виглядi таблиць i рисункiв не допускається.
  7. Усi позначення мiр (одиницi рiзних величин, цифровi данi клiнiчних i лабораторних дослiджень) необхiдно подавати вiдповiдно до Мiжнародної системи одиниць (СI) згiдно з вимогами групи стандартiв ДСТУ 3651-97 "Одиницi фiзичних величин". Назви фiрм, реактивiв i препаратiв наводити в оригiнальнiй транскрипцiї.
  8. В описi експериментальних дослiджень слiд вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методи анестезiї при манiпуляцiях, пов'язаних iз завданням тваринам болю, метод умертвiння їх. Обов'язковою умовою є гуманне ставлення до тварин при проведеннi експериментiв.
  9. У текстi статтi при посиланнi на публiкацiю слiд зазначати її номер згiдно зi списком лiтератури у квадратних дужках.
  10. До статтi необхiдно додати список лiтератури, надрукований на окремому аркушi. Джерела друкувати за алфавiтом.
  Приклади бiблiографiчних посилань.
  - посилання на книги:
  1. Мосiяшенко В. А. Українська етнопедагогiка : навч. посiб. / В. А. Мосiяшенко. - Суми : Унiв. кн., 2005. - 174 с.
  2. Методика нормування ресурсiв для виробництва продукцiї рослинництва / [Вiтвiцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов I. В., Нечипорук А. А.]. - К. : НДI "Украгропромпродуктивнiсть", 2006. - 106 с.
  3. Механiзацiя переробної галузi агропромислового комплексу / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. - К. : Вища освiта, 2006. - 478 с.
  4. Теоретичнi основи державного земельного кадастру : навч. посiб. / [Ступень М. Г., Гулько Р. Й., Микула О. Я. та iн.] ; за заг. ред. М. Г. Ступеня. - Львiв : Апрiорi, 2003. - 341 с.
  - посилання на статтi:
  1. Ма Шуiн. Проблеми психологiчної пiдготовки в системi фiзкультурної освiти / Ма Шуiн // Теорiя та методика фiзичного виховання. - 2007. - № 5. - С. 12-14.
  2. Регiональнi особливостi смертностi населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моiсеєнко, Г. I. Баторшина [та iн.] // Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї охорони здоров'я України. - 2007. - № 1. - С. 25-29.
  - посилання на тези доповiдей:
  1. Бай Г. Вплив виробничої дiяльностi АТ "Галичфарм" на атмосферне повiтря / Г. Бай // Студентська молодь i науковий прогрес в АПК : Мiжнар. студент. наук. форум, 24-25 вер. 2008 р. : тези доп. - Львiв, 2008. - С. 3.
  - посилання на патенти, авторськi свiдоцтва:
  1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПКў Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
  2. А. с. 1007970 СССР, МКИЛ В 25 J 15/00. Устройства для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
  - посилання на дисертацiї i автореферати дисертацiй:
  1. Петров П. П. Активнiсть молодих зiрок сонячної маси : дис. ... доктора фiз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. - К., 2005. - 276 с.
  2. Новосад I. Я. Технологiчне забезпечення виготовлення секцiй робочих органiв гнучких гвинтових конвеєрiв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / I. Я. Новосад. - Тернопiль, 2007. - 20 с.
  11. Редакцiя виправляє термiнологiчнi та стилiстичнi помилки, усуває зайвi iлюстрацiї, при потребi скорочує текст.
  12. Статтi, оформленi без дотримання наведених правил, не реєструються. У першу чергу друкуються статтi передплатникiв журналу, а також матерiали, що замовленi редакцiєю.
  13. Автор несе повну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, наведених у статтi й списку лiтератури.
  14. Публiкацiя статей платна. Оплата здiйснюється пiсля рецензування статтi.
  15. Статтi треба вiдсилати на адресу: Журнал "Медична хiмiя", видавництво ДВНЗ "Тернопiльський державний медичний унiверситет iменi I. Я. Горбачевського", майдан Волi, 1, 46001, Тернопiль, Україна.

  Журнал "Iнфекцiйнi хвороби" засновано в 1994 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на iнформування лiкарiв i науковцiв про досягнення у сферi медичної iнфектологiї, досвiд i перспективи боротьби з iнфекцiйними хворобами, об'єднання зусиль українських вчених i лiкарiв у розробцi та впровадженнi нових методiв дiагностики, лiкування та профiлактики iнфекцiйних хвороб, сприяння спiвпрацi вiтчизняних медикiв з зарубiжними колегами. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська.

  infectious-deseases Умови публiкацiї статей:

  1. Стаття повинна мати вiдношення установи з рекомендацiєю до друку, експертний висновок, пiдписи наукового керiвника та (або) керiвника установи, завiренi печаткою. Пiд текстом обов'язковi пiдписи всiх авторiв. Окремо необхiдно вказати iм'я, по батьковi (обов'язково українською мовою), посаду, науковий ступiнь чи вчене звання автора, його E-mail, адресу, телефон, факс, за якими можна вести листування i переговори.
  2. Статтю треба друкувати українською мовою на одному боцi аркуша формату А4 (210х297 мм), через 1,5 iнтервали.
  3. Обсяг оригiнальної статтi, включаючи малюнки, лiтературу, резюме, не має перевищувати 8-10 сторiнок, обсяг огляду лiтератури, лекцiї - 12 сторiнок машинопису, короткого повiдомлення, рецензiї - 5 сторiнок, iнших повiдомлень (ювiлеї, подiї) - 2-3 сторiнки
  4. Оригiнальнi дослiдження треба писати за такою схемою:
  вступ, матерiали i методи, результати дослiджень та їх обговорення, висновки, лiтература. Кожен з цих роздiлiв тексту слiд видiлити.
  5. У заголовку статтi зазначають її УДК (унiверсальний десятковий класифiкатор), iнiцiали та прiзвища авторiв, назву роботи, назву закладу або органiзацiї, де вона виконана.
  6. У текстi статтi при посиланнi на публiкацiю слiд зазначати її номер у порядку згадування (а не за алфавiтом).
  7. Iлюстрацiї можна подавати у виглядi таблиць, дiаграм, графiкiв, фотографiй. Вони не повиннi бути перевантаженi текстовими позначеннями. У пiдписах до малюнкiв наводяться: а) назва малюнка; б) пояснення графiчних позначень, букв, цифр тощо. У пiдписах до мiкрофотографiй вказуються збiльшення (окуляр, об'єктив) i метод фарбування (iмпрегнацiї) матерiалу. На зворотi iлюстрацiй олiвцем зазначають назву статтi, авторiв, верх чи низ.
  8. Всi позначення мiр, фiзичних одиниць, цифрових даних клiнiчних i лабораторних дослiджень слiд наводити вiдповiдно до Мiжнародної системи одиниць (СI).
  9. До статтi додається список лiтератури, надрукований на окремому аркушi через 2 iнтервали. Джерела друкують у порядку посилання на них у текстi незалежно вiд мови оригiналу.
  В описi працi кiлькох авторiв (не бiльше чотирьох) вказують усiх авторiв. У працях численнiшого колективу вказують прiзвища перших трьох, а решту зазначають "та iн." ("и др.", "et al."), iнiцiали пишуть пiсля прiзвища.
  Схема опису книги: Автори. Назва: Пiдзаголовок / Вiдомостi про наукового редактора, перекладача, iнших вiдповiдальних осiб чи вiдповiдальних установ. - Яке за порядком видання, чи є переробки та доповнення. - Мiсце видання: Видавництво, рiк видання. - Кiлькiсть сторiнок. - (Серiя).
  Схема опису окремого тому з багатотомного видання: Автори. Назва: Пiдзаголовок. - Номер тому. - Яке за порядком видання, чи перероблене i доповнене. - Мiсце видання: Видавництво, рiк видання. - Кiлькiсть сторiнок.
  Схема опису частини (роздiлу) книги чи статтi у збiрнику: Автори. Назва описуваного матерiалу // Автори книги. Назва книги. - Мiсце видання, рiк видання. - На яких сторiнках вмiщено описуваний матерiал.
  Схема опису статтi з перiодичного видання: Автори. Назва статтi // Назва видання. - Рiк. - Том (випуск, номер). - На яких сторiнках вмiщено статтю.
  Схема опису авторефератiв дисертацiйних робiт: Автор. Повна назва теми: На здобуття якого наукового ступеня i в якiй галузi науки виконано автореферат. - Мiсце видання, рiк видання. - Кiлькiсть сторiнок.
  10. До усiх статей додається резюме (до 1/3 сторiнки) та ключовi слова українською й англiйською мовами.
  11. Робота публiкуватиметься лише за умови надсилання її електронного варiанту (на дискетi чи компакт-диску), записаному у форматi RTF (Microsoft Word за стандартом IBM). Таблицi й малюнки до статтi потрiбно вмонтувати у єдиний файл iз текстом роботи, а сканованi фото пiдготувати ще й у виглядi окремих файлiв у форматi TIF). З електронним носiєм висилається 1 друкований примiрник статтi.
  12. Висловленi авторами думки можуть не збiгатися з позицiєю редакцiї. Редакцiя без узгодження з авторами виправляє термiнологiчнi та стилiстичнi помилки, усуває зайвi iлюстрацiї, скорочує текст. Роботи з великою кiлькiстю змiстових недоречностей, граматичних помилок, а також тi, якi не вiдповiдають усiм перерахованим вище вимогам, до друку не приймаються. Авторський гонорар не виплачується. Авторам надсилаються вiдбитки статей, рукописи не повертаються. У першу чергу друкуються роботи передплатникiв журналу, а також статтi, що замовленi редакцiєю, рецензiї, дописи про ювiлеї та подiї з наукового життя.
  Статтi надсилати за адресою: журнал "Iнфекцiйнi хвороби". Медичний унiверситет, Майдан Волi, 1; м. Тернопiль, 46001. Е-mail: infecdis@ukr.net


  Журнал "Вiсник наукових дослiджень" засновано в 1993 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення досягнень прикладних та фундаментальних наук, медицини i технiки, дослiджень в галузi мистецтва та мовознавства, розвитку суспiльства та його iсторiї. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

  invest Умови публiкацiї статей:

  При пiдготовцi матерiалiв до журналу "Вiсник наукових дослiджень" просимо дотримуватись таких вимог:
  1. Стаття повинна супроводжуватись вiдношенням установи, в якiй вона написана, з рекомендацiями до друку, висновком експертної комiсiї, пiдписами наукового керiвника або керiвника установи, якi завiренi печаткою.
  Пiд текстом статтi обов'язковi пiдписи всiх авторiв iз зазначенням, що дана робота ранiше не подавалась до друку в iншi видавництва.
  Подаючи статтю, автор(и) погоджується(ються) з тим, що авторське право (у сферi розповсюдження без порушення iнших авторських прав) на неї переходить до видавця, у випадку, якщо приймаються до публiкацiї пiсля отримання позитивної рецензiї. Авторськi права включають ексклюзивнi права на копiювання, розповсюдження (репринти, фотографiї, мiкроформи чи будь-якi iншi форми вiдтворення подiбного характеру), а також переклад статтi. Про це засвiдчують особистi пiдписи автора(iв) у кiнцi статтi.
  Всi надiсланi в редакцiю статтi проходять анонiмну рецензiю. Редакцiя залишає за собою право вибору рецензента. Оригiнальнi статтi можуть супроводжуватись коментарями членiв редколегiї, редакцiйної ради чи авторитетних спецiалiстiв у данiй сферi.
  2. Текст статтi треба друкувати на стандартному аркушi (формату А4) через 2 iнтервали (28-30 рядкiв на сторiнцi). Обсяг оригiнальної статтi, включаючи рисунки, лiтературу, резюме, не повинен перевищувати 7-8 сторiнок, обсяг огляду лiтератури, лекцiй - 10 сторiнок, короткого повiдомлення та рецензiї - 3-5 сторiнок. Стаття надсилається у 2-х примiрниках.
  3. Матерiал статтi обов'язково повинен бути поданий на електронному носiї iнформацiї. Текст подавати у форматах *.doc, *.docx,*.rtf; рисунки готувати у форматах JPG, TIF, CDR. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Eguation у такiй послiдовностi:
  а) iндекс УДК;
  б) iнiцiали та прiзвище автора(iв);
  в) назва статтi;
  г) назва установи, з якої виходить робота;
  д) резюме статтi (20-25 рядкiв) українською, росiйською та англiйською мовами. В кожному резюме обов'язково вказується назва статтi на українськiй, росiйськiй та англiйськiй мовах.
  У резюме повиннi бути викладенi мета дослiдження, основнi процедури (вибiр об'єктiв вивчення чи методи спостереження або аналiтичнi методи), основнi результати (по можливостi конкретнi данi i їх статистична значимiсть), основнi висновки, а також мають бути видiленi новi й важливi аспекти дослiдження чи спостереження.
  е) ключовi слова - українською, росiйською, англiйською мовами.
  Вiд 3 до 10 ключових слiв чи коротких фраз, якi будуть сприяти правильному перехресному iндексуванню статтi.
  є) текст статтi має бути побудований наступним чином:
  - постановка проблеми у загальному виглядi та її зв'язок iз важливими науковими чи практичними завданнями (проблемами);
  - аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй, в яких започатковано розв'язання даної проблеми i на якi спирається автор, видiлення нез'ясованих ранiше частин загальної проблеми, котрим присвячується зазначена стаття;
  - формулювання мети статтi (постановка завдання); v - виклад основного матерiалу дослiдження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатiв;
  - висновки з даного дослiдження i перспективи подальших дослiджень у даному напрямку.
  Кожен iз цих роздiлiв потрiбно видiлити.
  ж) перелiк використаної лiтератури (за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) в порядку посилань;
  з) адреси автора(iв), телефон, електронна пошта.
  Окремо необхiдно вказати iм'я, по-батьковi та прiзвище, посаду, науковий ступiнь чи вчене звання автора (або одного з авторiв), адресу, телефон, факс чи адресу електронної пошти, за якими можна вести листування.
  4. Статтi в журналi друкуються тiльки українською мовою. v 5. Iлюстрацiї до статтi (рисунки, дiаграми, графiки, фотографiї, таблицi) надсилати у 2-х примiрниках.v Розмiри фотографiй - 13х18, 9х12, 6х9 см. На зворотi кожної iлюстрацiї потрiбно вказати номер, прiзвища авторiв i вiдмiтки "Верх", "Низ". У пiдписах до мiкрофотографiй вказувати збiльшення (окуляр, об'єктив) i метод фарбування (iмпрегнацiї) матерiалу. Фотографiї повиннi бути контрастними, на тонкому глянсовому паперi, малюнки - чiткими, креслення дiаграми - виконанi тушшю.
  6. Усi позначення мiр (одиницi рiзних величин, цифровi данi клiнiчних i лабораторних дослiджень) подавати вiдповiдно до Мiжнародної системи одиниць (СI): термiни - згiдно з Мiжнародною анатомiчною номенклатурою, назви хвороб - вiдповiдно до Мiжнародної класифiкацiї хвороб.
  7. В описi експериментальних дослiджень вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методи анастезiї при манiпуляцiях, пов'язаних iз завданням тваринам болю, метод умертвiння їх або взяття в них матерiалу для лабораторних дослiджень вiдповiдно до правил гуманного ставлення до тварин. Назви фiрм i апаратiв потрiбно наводити в оригiнальнiй транскрипцiї.
  8. Редакцiя залишає за собою право виправляти термiнологiчнi та стилiстичнi помилки, усувати зайвi iлюстрацiї, скорочувати текст.
  9. Статтi, оформленi без дотримання наведених правил, не реєструються.
  10. Публiкацiя матерiалiв у журналi платна. Оплата здiйснюється пiсля рецензування статтi, про що авторiв повiдомляють додатково.v
  Редакцiя журналу "Вiсник наукових дослiджень",
  ДВНЗ "Тернопiльський державний медичний унiверситет iменi I. Я. Горбачевського",
  Майдан Волi 1, м. Тернопiль, 46001.


  Журнал "Медична освiта" засновано в 2010 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на поширення iнформацiї про основнi науковi проблеми та результати наукових робiт у сферi медицини, публiкацiю статей науковцiв, практичних лiкарiв. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська.

  medical-education Умови публiкацiї статей:

  1. Стаття повинна мати вiдношення установи з рекомендацiєю до друку та пiдписом керiвника установи й експертний висновок про можливiсть вiдкритої публiкацiї, якi завiренi печаткою. Пiд текстом статтi обов'язковi пiдписи всiх авторiв. Окремо необхiдно вказати науковий ступiнь i вчене звання кожного автора, а також прiзвище, iм'я, по батьковi, адресу, телефон i факс автора, з яким можна вести листування i переговори.
  2. Статтю треба друкувати на одному боцi аркуша формату А4 (210х297 мм), 1800-2000 друкованих знакiв на сторiнцi, українською мовою. Надсилати необхiдно 2 примiрники статтi.
  3. Обсяг статтi, включаючи таблицi, рисунки, список лiтератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторiнок.
  4. Матерiал необхiдно готувати на комп'ютерi за стандартом IBM. Електронний варiант статтi надсилати на CD. Текст подавати у форматах *.doc, *. rtf, *. docx; рисунки готувати у форматах JPG, TIF, CDR. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Eqvation.
  5. Статтi треба писати за такою схемою: УДК, назва роботи (великими лiтерами), iнiцiали i прiзвища авторiв, повна назва установи, назва статтi англiйською мовою (великими лiтерами), iнiцiали i прiзвища авторiв англiйською мовою, повна назва установи англiйською мовою, резюме українською мовою, резюме англiйською мовою, вступ, основна частина, висновки, лiтература (слова "вступ", "основна частина", "висновки" видiляти напiвжирним шрифтом).
  Вiдповiдно до Постанови Президiї ВАК України вiд 15.01.2003 р. за № 7-05/1 всi статтi, поданi до друку, якщо вони належать до рубрик "Вдосконалення вищої медичної освiти" та "Досвiд з органiзацiї навчальної роботи", повиннi мiстити (у межах вказаних нижче частин) такi необхiднi елементи (за їх вiдсутностi стаття не буде прийматись до друку):
  У вступi - постановка проблеми у загальному виглядi та її зв'язок iз важливими науковими чи практичними завданнями; аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй, в яких започатковано розв'язання даної проблеми i на якi спирається автор; видiлення невирiшених ранiше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
  В основнiй частинi - формулювання цiлей статтi (постановка завдання); виклад основного матерiалу з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатiв.
  У висновках - висновки з даного дослiдження i перспективи подальших розвiдок у даному напрямку.
  6. Iлюстрацiї до статтi (дiаграми, графiки, фотографiї) треба надсилати у двох примiрниках. На зворотi кожної iлюстрацiї необхiдно вказати номер, прiзвища авторiв i вiдмiтки "Верх", "Низ". Фотографiї повиннi бути контрастними, рисунки - чiткими. Таблицi повиннi мати короткi заголовки i власну нумерацiю. Вiдтворення одного i того ж матерiалу у виглядi таблиць i рисункiв не допускається.
  7. Усi позначення мiр (одиницi рiзних величин, цифровi данi) необхiдно подавати вiдповiдно до мiжнародної системи одиниць (СI).
  8. У текстi статтi при посиланнi на публiкацiю слiд зазначати її номер згiдно iз списком лiтератури у квадратних дужках.
  9. До статтi додається список лiтератури, надрукований на окремому аркушi. Джерела друкують у порядку посилання на них у текстi незалежно вiд мови оригiналу.
  Приклади бiблiографiчних посилань
  - посилання на книги:
  1. Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С . Выготский. - М. : Искусство, 1987. - 348 с.
  2. Руководство по психиатрии : в 2 т. / под ред. А. В. Снежневского. - М. : Медицина, 1983. - Т. 2. - 543 с.
  3. Hobbiger F. Reactivation of phosphorylated acetylcholinesterase / F. Hobbiger. - Berlin : Springer, 1963. - 988 p.
  4. The peptides. Analysis, synthesis, biology / ed. by S. Udenfriend. - New York : Acad. Press, 1984. - 410 p.
  Якщо кiлькiсть авторiв книги, статтi, тез доповiдей п'ять i бiльше, то подавати належить лише три прiзвища з наступним "та iн.", "и др.", "et al.".
  5. Контроль и регуляция иммунного ответа / [Г. В. Петров, Р. М. Хантов, В. М. Манько и др.]. - М. : Медицина, 1981. - 311 с.
  Перекладнi видання:
  6. Гроссе Э. Химия для любознательных / Э. Гроссе, Х. Вайсмангель ; пер. с нем. - М. : Химия, 1980. - 392 с.
  - посилання на статтi:
  1. Гарина М. Т. Тестовый контроль в мединституте / М. Т. Гарина // Клин. хирург. - 1994. - № 5. - С. 67-68.
  2. Chisari F. V. Regulation of human lymphocyte function by a soluble extract from normal human liver / F. V. Chisari // J. Immunol. - 1978. - Vol. 121, № 4. - P. 1279-1286.
  - посилання на доповiдi, тези доповiдей:
  1. Сучаснi методи органiзацiї навчального процесу з бiохiмiї та їх оптимiзацiя / Я. I. Гонський, Г. Г. Шершун, I. М. Клiщ [та iн.] // Проблеми пiдготовки медичних та фармацевтичних кадрiв в Українi : тези доп. наук.-метод. конфер. - Київ - Полтава, 1998. - С. 115-116.
  - посилання на патенти, авторськi свiдоцтва:
  1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В . С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
  2. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.1200 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
  - посилання на дисертацiї i автореферати дисертацiй:
  1. Кияшко А. О. Влияние антиоксидантов на состояние клеточных мембран и обмен белка при ожоговой болезни : дис. : доктора мед. наук / А. О. Кияшко. - Тернополь, 1983. - 280 с.
  2. Фiра Л. С. Активнiсть мембранозалежних ферментiв при опiковiй хворобi : автореф. дис. : канд. бiол. наук / Л. С. Фiра. - Львiв, 1987. - 16 с.
  - посилання на укази, накази, постанови, закони:
  1. Про основнi напрямки реформування вищої освiти в Українi : Указ Президента України № 832/95 вiд 12.09.95.
  2. Про розробку типових навчальних планiв та програм пiдготовки лiкарiв на циклах спецiалiзацiї : наказ МОЗ України № 197 вiд 9.07.97.
  3. Про затвердження положення про державний вищий заклад освiти : Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України № 1074 вiд 5.09.96.

  4. Про освiту : Закон України № 100/96 ВР вiд 23.03.96.
  10. Редакцiя виправляє термiнологiчнi та стилiстичнi помилки, усуває зайвi iлюстрацiї, при потребi скорочує текст.
  11. Статтi, оформленi без дотримання наведених правил, не реєструються. У першу чергу друкуються статтi передплатникiв журналу, а також матерiали, що замовленi редакцiєю.
  12. Автор несе повну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, наведених в статтi i в списку лiтератури.
  13. Статтi треба вiдсилати на адресу:
  Редакцiя журналу "Медична освiта"
  Видавництво ДВНЗ "Тернопiльський державний медичний унiверситет
  iменi I. Я. Горбачевського"
  Майдан Волi, 1
  46001, Тернопiль
  Україна.

  Журнал "Фармацевтичний часопис" засновано в 2006 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення досягнень в науцi, освiтi, практицi фармацевтичної галузi. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська.

  farm Умови публiкацiї статей:

  1. До розгляду приймаються оригiнальнi та iншi види статей (до 10-12 сторiнок, але не менше 6 сторiнок), присвяченi вивченню та вирiшенню актуальних проблем фармацiї. До друку приймаються тiльки тi матерiали, якi ранiше нiде не публiкувались i не знаходяться в редакцiях iнших журналiв чи видавництв.
  2. Стаття повинна мати направлення у редакцiю, акт експертизи, вiзу керiвника установи, має бути засвiдчена печаткою, пiдписана її авторами. Додатково потрiбно подавати авторську довiдку, у якiй обов'язково слiд вказати: прiзвище, iм'я та по батьковi, науковий ступiнь, вчене звання, мiсце роботи та посаду, адресу для листування, контактнi телефони (робочий та домашнiй чи мобiльний), обов'язково електронну адресу.
  3. Надсилати необхiдно 2 примiрники статтi, надрукованi на стандартному аркушi формату А4, шрифт "Times New Roman", розмiр шрифту 14, iнтервал - 1,5. Поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 25 мм, лiве - 30 мм, праве - 10 мм. Електронний варiант статтi необхiдно надсилати у форматах *.doc, *.rtf,
  *.docx на CD. У статтях повинна застосовуватись система одиниць СI.
  4. Таблицi повиннi бути надрукованi в текстовому редакторi "Word 6.0, 7.0" по тексту статтi та оформленi таким чином:
  Таблиця 1. Назва таблицi з форматуванням таблицi "по центру" сторiнки.
  5. Рисунки мають бути вставленими у текст статтi, виконанi у форматах JPG, TIF, CDR та мати такий формат:
  Рис. 1. Пiдпис до рисунка (по центру).
  6. Формули (математичнi та хiмiчнi) необхiдно подавати по тексту статтi i вони повиннi бути виконанi у програмах, вбудованих у Word, чи сумiсних з ним редакторах.
  7. При посиланнi на публiкацiю її номер, згiдно зi списком лiтератури, слiд вказувати у квадратних дужках.
  8. СТАТТЮ ВИКЛАДАТИ ЗА ТАКОЮ СХЕМОЮ:
  УДК
  НАЗВА СТАТТI (великими лiтерами, напiвжирний шрифт)
  Iнiцiали та прiзвища авторiв українською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт)
  Назва установи, мiсто (малими лiтерами, звичний шрифт)
  Резюме: (українською мовою)v Ключовi слова: (українською мовою)
  Вступ. (з абзацу) У вступi слiд у загальному виглядi окреслити постановку проблеми, зробити аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, та видiлити ранiше не вирiшенi частини загальної проблеми, якiй присвячена стаття; сформулювати мету i завдання роботи.
  Методи дослiдження. (з абзацу) У даному роздiлi слiд дати характеристику використовуваних методiв дослiдження. У роботах хiмiчного i фармакогностичного напрямкiв вказувати на характеристики застосовуваних реактивiв i обладнання; у технологiчних роботах вказати на марки i характеристики застосовуваних технологiчного та фармако-технологiчного обладнання; в експериментальних роботах вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методики випробувань.
  Результати й обговорення. (з абзацу) У цьому роздiлi слiд подавати результати дослiдження, провести їх наукове пояснення та об_рунтування, дати аналiз отриманих залежностей у свiтлi загальноприйнятих теорiй з даної проблеми.
  Висновки. (з абзацу) Формулюються висновки та перспективи подальших дослiджень у даному напрямку.
  Лiтература (вiдповiдно до вимог "Бюлетень ВАК" № 5, 2009 р.)
  НАЗВА СТАТТI росiйською мовою (великими лiтерами, напiвжирний шрифт)
  Iнiцiали та прiзвища авторiв росiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт)
  Назва установи, мiсто росiйською мовою (малими лiтерами, звичний шрифт)
  Резюме: (росiйською мовою)
  Ключовi слова: (росiйською мовою)
  НАЗВА СТАТТI англiйською мовою (великими лiтерами, напiвжирний шрифт)
  Iнiцiали та прiзвища авторiв англiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт)
  Назва установи, мiсто англiйською мовою (малими лiтерами, звичний шрифт)
  Резюме: (англiйською мовою)
  Ключовi слова: (англiйською мовою)

  9. Список лiтератури подається в порядку цитування та вiдповiдно до вимог, наведених у Бюлетенi ВАКу № 5, 2009 р., зокрема:
  - статтi:
  1. Котвiцька А. А. Науковi пiдходи щодо моделювання розвитку соцiальної полiтики у сферi лiкарського забезпечення населення / А. А. Котвiцька // Запорiзький медичний журнал. - 2008. - № 2. - С. 157-161. (1 автор)
  2. Немченко А. С. Дослiдження соцiальних чинникiв, що впливають на поширення наркоманiї на регiональному рiвнi / А. С. Немченко, А. А. Котвiцька // Клiнiчна фармацiя - 2007. - Т. 11, № 4. - С. 30-34.(2 автори)
  3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов - основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системнi дослiдження та iнформацiйнi технологiї. - 2007. - № 1. - С. 39-61.
  (3 автори)
  4. Пролонгатори лiкiв на основi полiмерних гiдрогелiв / В. Й. Скорохода, Ю. А. Мельник, Н. Б. Семенюк [та iн.] // Фармацевтичний часопис. - 2009. - № 3. - С. 25-29. (бiльше 3 авторiв)
  - дисертацiї:
  5. Демченко В.О. Органiзацiйно-економiчнi дослiдження зi створення лiкарських засобiв серцево-судинної дiї та розробка технологiї таблеток нiфедипiну з полiмерною оболонкою: дис. ... кандидата фарм. наук : 15.00.01 / Демченко Валерiй Олегович. - Запорiжжя, 1997. - 180 с.
  - автореферати дисертацiй:
  6. Головкiн В. В. Бiофармацевтичне обгрунтування складу, технологiї та дослiдження м'яких iнтравагiнальних лiкарських форм з мефенамiну натрiєвою сiллю та мебетiзолом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.01 / В. В. Головкiн. - Львiв, 1997. - 18 с.
  - авторськi свiдоцтва:
  7. А. с. 1458020 СССР, МКИ3 ВО 5 С 9/06. Аппарат для нанесения пленочных покрытий на твердые лекарственные формы в псевдоожиженном слое / И. А. Демчук, Р. А. Беряк, Я. А. Максимович (СССР). - № 3360576/29-08 ; заявл. 1.10.85 ; опубл. 30.03.86, Бюл. № 11.
  - патенти:
  8. Пат. 54177 А Україна. 7 А61К31/00. Стоматологiчнi плiвки антивiрусної дiї "Вiруплен" / Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Коритнюк О. Я., Дзюбан Н. Ф., Петюнiн Г. П.; заявл. 31.05.2002 ; опубл. 17.02.2003, Бюл. № 2.
  - книги:
  9. Бродский В. З. Введение в факторное планирование эксперимента / В. З. Бродский. - М. : Наука, 1976. - 224 с.(1 автор)
  10. Суберляк О. В. Технологiя переробки полiмерних та композицiйних матерiалiв : пiдруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. I. Баштанник. - Львiв: Растр-7, 2007. - 375 с. (2 автори).
  11. Лапач С. Н. Статистичнi методи в медико-бiологiчних дослiдженнях з використанням EKCEL / Лапач С. Н., Губенко А. В., Бабич П. Н. - К. : Морiон, 2001. - 408 с. (3 автори)
  12. Методика нормування ресурсiв для виробництва продукцiї рослинництва / [Вiтвiцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов I. В., Нечипорук А. А.]. - К. : НДI "Украгропромпродуктивнiсть", 2006. - 106 с. - (Бiблiотека спецiалiста АПК. Економiчнi нормативи). (4 автори)
  13. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Ялущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. - [3-е изд.]. - Х. : Гуманитар. центр, 2007. - 510 с. (5 i бiльше авторiв)
  - матерiали конференцiй, з'їздiв:
  14. Корнiєвська В. Г. Оптимальнi термiни заготiвлi сировини валерiани / В. Г. Корнiєвська, М. С. Фурса, Ю. I. Корнiєвський // Науково-технологiчний процес i оптимiзацiя технологiчних процесiв створення лiкарських препаратiв : мiжнар. наук.-практ. конф., 6-7 квiт. 2006 р. : матерiали конф. - Тернопiль : Укрмедкнига, 2006. - С. 40.
  10. Редакцiя залишає за собою право корекцiї, скорочення i виправлення статтi.
  11. Статтi, оформленi без дотримання наведених правил, не реєструються. Насамперед друкуються статтi передплатникiв журналу, а також матерiали, замовленi редакцiєю.
  12. Публiкацiя статей платна. Оплата здiйснюється пiсля рецензування статтi.
  13. Статтi необхiдно надсилати на адресу: редакцiя журналу "Фармацевтичний часопис", видавництво Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського, майдан Волi, 1, Тернопiль, 46001, Україна. Електронний варiант статтi можна надсилати на адресу: journaltdmy@gmail.com, вказуючи назву журналу.

  Журнал "Медична iнформатика та iнженерiя" засновано в 2007 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на iнформування працiвникiв галузi охорони здоров'я України, науковцiв, викладачiв медичних вищих навчальних закладiв, спiвробiтникiв науково-дослiдних iнститутiв медичного профiлю та громадськостi про результати наукових дослiджень з медичної iнформатики та iнженерiї, про сучаснi тенденцiї й процеси iнформатизацiї, що вiдбуваються в медичнiй галузi Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

  medical-informatics Умови публiкацiї статей:

  Програмними цiлями науково-практичного журналу "Медична iнформатика та iнженерiя" є iнформування працiвникiв галузi охорони здоров'я України, науковцiв, викладачiв медичних вищих навчальних закладiв, спiвробiтникiв науково-дослiдних iнститутiв медичного i бiологiчного профiлю та громадськостi про результати фундаментальних i прикладних дослiджень з медичної iнформатики та iнженерiї, про сучаснi тенденцiї й процеси iнформатизацiї, що вiдбуваються в медичнiй галузi.
  Журнал "Медична iнформатика та iнженерiя" приймає до публiкацiї статтi, короткi повiдомлення, листи до Редакцiї, що мiстять оригiнальнi матерiали дослiджень iз наступних тем:
  1. Iнформатизацiя системи охорони здоров'я.
  2. Медичнi iнформацiйнi, експертнi та iнтелектуальнi системи.
  3. Iнформацiйнi технологiї системних дослiджень в медицинi та бiологiї.
  4. Проблеми управлiння в медичних та бiологiчних системах.
  5. Госпiтальнi iнформацiйнi системи.
  6. Оптимiзацiя управлiння процесами профiлактики, дiагностики, лiкування та реабiлiтацiї хворих.
  7. Телемедичнi технологiї.
  8. Математичне моделювання в медицинi, фармакологiї та бiологiї.
  9. Доказова медицина.
  10. Медична iнженерiя та електронiка.
  11. Iнформацiйнi технологiї отримання, збереження, передачi та аналiзу медичної та бiологiчної iнформацiї.
  12. Отримання та аналiз медичних та бiологiчних зображень i сигналiв.
  13. Комп'ютерна дiагностика захворювань i комп'ютерне прогнозування перебiгу та наслiдкiв патологiчного процесу.
  14. Розробка та використання бiометричних методiв.
  15. Структуризацiя знань, бази знань, органiзацiя пошуку та обробки знань, розповсюдження знань.
  16. Сучаснi iнформацiйнi технологiї в медичнiй та бiологiчнiй освiтi. Засоби самоосвiти.
  17. Теорiя та практика дистанцiйної освiти.
  18. Проблеми побудови "суспiльства знань".
  19. Iнформатика, суспiльство та нацiональна безпека.
  20. Тенденцiї розвитку медичної та бiологiчної iнформатики та iнженерiї.
  За рiшенням редакцiйної колегiї до друку також можуть прийматися огляди з актуальних питань медичної iнформатики та iнженерiї, описи перспективних наукових дослiджень, рецензiї, довiдковi та iнформацiйнi матерiали, навчально-методичнi матерiали, оголошення щодо наукових заходiв i повiдомлення рекламного змiсту.
  Рiшення щодо публiкацiї приймається редакцiйною колегiєю на пiдставi результатiв рецензування статей. Редакцiя не бере на себе зобов'язань щодо роз'яснення причин вiдмови вiд публiкацiї статтi. Надiсланi до редакцiї матерiали авторам не повертаються. Рукописи мають представляти матерiали, що не були опублiкованi ранiше та не були поданi до iнших видань.
  Вимоги щодо пiдготовки рукопису
  Рукописи повиннi надсилатися в двох примiрниках українською, росiйською чи англiйською мовою i супроводжуватися файлами тексту (*.rtf або *.doc) та малюнкiв (*.jрg або *.tif) на диску. Електронна та паперова версiї статтi мають бути iдентичними. Електронна копiя може бути надiслана також електронною поштою.
  Обсяг оригiнальної статтi, включаючи таблицi, рисунки, список лiтератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторiнок, обсяг проблемної статтi, огляду лiтератури, лекцiї - 12 сторiнок, короткого повiдомлення, рецензiї тощо - до 5 сторiнок.
  До рукопису необхiдно додати: (а) супровiдний лист вiд керiвника закладу (пiдроздiлу), в якому виконувалася робота з рекомендацiєю до друку та (б) експертний висновок, завiрений печаткою, щодо можливостi вiдкритої публiкацiї матерiалiв дослiдження. За вiдсутностi експертного висновку всю вiдповiдальнiсть за подану iнформацiю несуть автори. Вартiсть видавничих послуг вiдшкодовують автори. Всi автори мають поставити пiдписи на першiй сторiнцi статтi.
  Статтi, що мiстять оригiнальнi матерiали дослiджень, мають бути структурованi вiдповiдно до вимог п. 3 Постанови Президiї ВАК України № 7-05/1 вiд 15.01.2003 р., оформленi з врахуванням рекомендацiй ВАК України щодо публiкацiї матерiалiв дисертацiй та з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 "Документацiя. Звiти у сферi науки i технiки. Структура i правила оформлення".
  Усi одиницi фiзичних величин слiд наводити вiдповiдно до Мiжнародної системи одиниць (СI) згiдно з вимогами групи стандартiв ДСТУ 3651-97 "Одиницi фiзичних величин"; у разi об_рунтованого використання несистемних одиниць вимiрювання слiд представити приклад їх переводу в систему СI. Медична термiнологiя має вiдповiдати Мiжнароднiй класифiкацiї хвороб (МКХ-10). Назви фiрм, приладiв, реактивiв i препаратiв необхiдно наводити в оригiнальнiй транскрипцiї.
  Титульний аркуш:
  УДК- у верхньому лiвому кутi.
  Назва статтi (по центру, пiвжирним шрифтом, кегль - 16). У назвi статтi не допускається використання скорочень.
  Прiзвище та iнiцiали автора(-iв) (по центру).
  Повна назва установи.
  Анотацiя: до 200 слiв.
  Ключовi слова: до вiсьмох слiв.
  Основна частина статтi мiстить наступнi роздiли: вступ (постановка проблеми у загальному виглядi, її зв'язок iз важливими науковими чи практичними завданнями, аналiз останнiх опублiкованих дослiджень, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, видiлення невирiшеної частини загальної проблеми, якiй присвячена означена робота).
  Мета дослiдження. Матерiал i методи дослiдження (викладення об'єкта дослiдження i методик, опис яких повинен бути достатнiм для розумiння їх доцiльностi i можливостi вiдтворення. У випадку проведення експериментальних дослiджень з тваринами слiд вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методи анестезiї при манiпуляцiях, пов'язаних iз завданням тваринам болю, метод евтаназiї. Обов'язковим є зазначення методик статистичного аналiзу з об_рунтуванням вибору критерiїв достовiрностi оцiнок). Результати й обговорення (викладається основний фактичний матерiал, проводиться повне об_рунтування отриманих наукових результатiв, висловлення власного судження щодо одержаних результатiв, його порiвняння з тлумаченням подiбних даних, наведених iншими авторами). Висновки. Перспективи подальших дослiджень (подається бачення автора перспективностi подальших шляхiв до розв'язання проблеми, висвiтленої у роботi). Лiтература (друкується в порядку згадування джерел у текстi, у квадратних дужках).
  Весь текст повинен бути надрукований через 1,5 iнтервала, шрифт Times New Roman, кегль - 14, з одного боку листа на бiлому паперi формату A4 (1800-2000 друкованих знакiв на сторiнцi). Поля: злiва - 3 см, справа - 1,5 см, зверху та знизу - 2,5 см. Текст набирати в одну колонку. Прийнятнi формати текстового файлу: MS Word (rtf, doc).
  Пiдзаголовки повиннi бути надрукованi прописними лiтерами, пiвжирним шрифтом.
  Рiвняння необхiдно друкувати у редакторi формул MS Equation Editor, що входить до складу текстового редактора MS Word.
  Список лiтератури повинен формуватися послiдовно, в порядку появи посилання в текстi статтi. Для оформлення посилань на книги та журнали використовувати вiдповiднi формати, наприклад:
  1. Автоматы и разумное поведение / [Амосов Н. М., Касаткин А. М., Касаткина Л. М., Талаев С. А.]. - К.: Наукова думка, 1973. - 374 с.
  2. Вороненко Ю. В. Технологiї дистанцiйного навчання у практичнiй медицинi / Ю. В. Вороненко, О. П. Мiнцер // Журнал сучасного лiкаря. Мистецтво лiкування. - 2005. - № 7. - С. 8-11.
  Рисунки - шириною до 8 см або до 16 см кожен подаються на окремому аркушi. На зворотнiй сторонi вказати номер рисунка, прiзвище першого автора, пiдпис до рисунка (скорочено) та вiдмiтки "Верх", "Низ". Усi рисунки повиннi бути пронумерованi в порядку їх появи в текстi. Товщина осi на графiках повинна складати 0,5 pt, товщина кривої - 1,0 pt. Одиницi вимiру на осях графiкiв повиннi бути позначенi пiсля коми (не в круглих дужках). Рисунки повиннi бути якiснi, розмiри пiдписiв до осей та шкали - 10 pt при вказаних вище розмiрах рисунка. Прийнятнi графiчнi формати для рисункiв: TIF, JPEG. Рисунки, створенi за допомогою програмного забезпечення для математичних i статистичних обчислень, повиннi бути перетворенi до одного з цих форматiв.
  Iлюстрацiї приймаються до друку тiльки високоякiснi. Пiдписи i символи повиннi бути вдрукованi. При скануваннi слiд забезпечити роздiльну здатнiсть зображення 300 dрi. Прiоритетним є надсилання оригiналiв iлюстрацiй. Невеликi за об'ємом iлюстрацiї можна розмiщувати по ходу тексту статтi.v Фотографiї повиннi надаватися у виглядi оригiнальних контрастних вiдбиткiв. У пiдписах до мiкрофотографiй вказувати збiльшення i метод фарбування матерiалу. Не приймаються до друку негативи, слайди.
  Таблицi повиннi бути представленi на окремих аркушах. Таблицi повиннi мати короткi заголовки i власну нумерацiю. Вiдтворення одного i того ж матерiалу у виглядi таблиць i рисункiв не допускається.
  Дiаграми, графiки бажано створювати у Мiсгоsoft Ехсеl.
  Пiдписи до рисункiв i таблиць повиннi бути надрукованi в рукописi пiсля списку лiтератури на окремому аркушi.
  Розширена анотацiя до статтi - подається двома мовами (наприклад, якщо основний текст статтi написаний українською мовою, то двi розширенi анотацiї подаються росiйською та англiйською); обсяг - 1 сторiнка; мiстить: (а) назву статтi, (б) прiзвища та iнiцiали авторiв, (в) електроннi адреси авторiв, (г) повна назва установи, (д) реферат статтi до 400 слiв, (є) ключовi слова.
  Iнформацiя про авторiв - подається на окремому аркушi i мiстить наступнi вiдомостi про кожного: прiзвище, iм'я, по батьковi, науковий ступiнь, вчене звання, мiсце роботи, посада, службова адреса, телефон, факс i електронна пошта. Прiзвище автора, з яким слiд вести листування, має бути пiдкреслено.

  Статтi, оформленi без дотримання вищенаведених вимог, не реєструються. У першу чергу друкуються статтi передплатникiв журналу, а також матерiали, що замовленi редакцiєю. Редакцiя залишає за собою право виправляти термiнологiчнi та стилiстичнi помилки; за погодженням з авторами усувати зайвi iлюстрацiї та скорочувати текст.

  Рукописи направляти за адресою:
  04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,
  Нацiональна медична академiя пiслядипломної освiти iм. П.Л. Шупика,
  Редакцiя журналу "Медична iнформатика та iнженерiя"
  Електронна пошта: miejournal@nmapo.edu.ua

  Публiкацiя статей платна. Оплата здiйснюється пiсля отримання повiдомлення про позитивне рiшення щодо публiкацiї статтi.

  Оплату за статтi переказувати на розрахунковий рахунок одержувача:
  ДВНЗ "Тернопiльський державний медичний унiверситет iменi I.Я. Горбачевського"
  ЄДРПОУ 02010830
  р/р 31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопiльськiй обл.,
  МФО 838012
  В призначеннi платежу вказувати: "За друкування статтi".

  Квитанцiю про оплату надсилати на адресу:
  Видавництво "Укрмедкнига",
  46001, м. Тернопiль, майдан Волi, 1
  тел.: (+380352) 43-49-56, факс (+380352) 52-80-09
  e-mail: journaltdmy@gmail.com

  Журнал "Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї охорони здоров'я України" засновано в 1999 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення питань державної полiтики охорони здоров'я населення, проблем здорового способу життя, публiкацiя матерiалiв щодо нормативного, правового, кадрового забезпечення системи охорони здоров'я. Виходить 4 рази на рік. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

  soc_hihiena Умови публiкацiї статей:

  До редакцiї (за адресою: 02099, м. Київ, пров. Волго-Донський, 3) подаються роботи, що ранiше нiде не друкувалися, не направлялися для опублiкування в iншi друкованi видання, не мають iнформацiї, що становить державну таємницю: оригiнальнi статтi, огляди лiтератури, короткi повiдомлення, рецензiї, реферати, iнформацiя про роботу з'їздiв, конференцiй, симпозiумiв, нарад, семiнарiв та iнших наукових, науково-практичних i практичних заходiв, а також рекламний матерiал; редакцiя надає рiзноманiтнi рекламнi послуги.
  Правила подання матерiалу для опублiкування:
  • - Матерiал має супроводжуватись офiцiйним направленням вiд установи, в якiй вiн був виконаний, з вiзою керiвництва (наукового керiвника), завiреною круглою печаткою установи, та гарантiйним листом про оплату iз розрахунку 90 у.о. за один авторський аркуш (40 000 знакiв), оплата за публiкацiю здiйснюється установою або автором. Якщо матерiал не має гарантiйного листа, вiн не розглядається, автору не повертається, а передається на розгляд лише пiсля погашення заборгованостi.
  • - На останнiй сторiнцi статтi мають бути власноручнi пiдписи всiх авторiв, прiзвище, iм'я та по батьковi (повнiстю), поштова адреса, номери телефонiв (службовий, домашнiй) автора, з яким редакцiя буде спiлкуватися.
  • - Авторський текстовий оригiнал має складатися з трьох примiрникiв українською мовою:
  • - тексту (обсяг оригiнальних статей, у тому числi рисункiв, лiтератури, реферату, не бiльше нiж 8 с., оглядiв лiтератури, лекцiй, проблемних статей - не бiльше нiж 12 с., коротких повiдомлень, рецензiй - не бiльше нiж 7 с.);
  • - списку лiтератури (якщо в статтi є посилання, не бiльше нiж 20 лiтературних джерел, в оглядах - не бiльше нiж 50);
  • - таблиць;
  • - рисункiв (не бiльше нiж 4) i пiдписiв до них;
  • - рефератiв росiйською, українською та англiйською мовами з обов'язковим зазначенням прiзвищ та iнiцiалiв авторiв цими мовами, обсягом не бiльше 1/3-1/2 с.
  • - Статтi набираються на комп'ютерi в програмi Word, зберiгаються у форматi .rtf i подаються роздрукованi та в електронному варiантi. Текст реферату слiд друкувати шрифтом 12 пунктiв з мiжрядковим iнтервалом - 1,5, додержуючись таких розмiрiв берегiв (полiв): верхнiй i нижнiй - 20 мм, лiвий - 25 мм, правий - 10 мм. Iлюстрацiї (дiаграми, графiки, схеми) будуються в програмах Word або Exсel та у виглядi окремих файлiв подаються разом iз текстовим файлом.
  • - На першiй сторiнцi зазначаються: iндекс УДК лiворуч, iнiцiали та прiзвища авторiв, мiсто в дужках, назва статтi, назва установи, де працюють автори.
  • - Список лiтератури подається вiдразу пiд текстом. Автори згадуються за абеткою - спочатку працi вiтчизняних авторiв, а також iноземних, опублiкованих росiйською чи українською мовою, далi iноземних авторiв, а також вiтчизняних, опублiкованих iноземною мовою. Всi джерела повиннi бути пронумерованi та мати не бiльше нiж 5-7-рiчну давнiсть.

  • Посилання в текстi позначаються цифрами у квадратних дужках, мають вiдповiдати нумерацiї у списку лiтератури. Оформлення бiблiографiї здiйснюється за новим стандартом з бiблiографiчного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Скорочення слiв i їх поєднань наводять згiдно з ДСТУ 3582 97 "Скорочення слiв в українськiй мовi у бiблiографiчному описi. Загальнi вимоги та правила".
  • - Кiлькiсть iлюстрацiй (рисунки, схеми, дiаграми) має бути мiнiмальною. Таблицi i рисунки вмiщують у текст статтi зразу пiсля першого посилання на них. У пiдписi до рисунка наводять його назву, пояснення всiх умовних позначень (цифр, букв, кривих тощо). Таблицi повиннi бути компактними, пронумерованими, мати назву. Номери таблиць, їх заголовки та цифровi данi, обробленi статистично, мають точно вiдповiдати наведеним у текстi. Формули надаються зробленими у редакторi формул Microsoft Equation 3.0.
  • - Позначки рiзних мiр, одиницi фiзичних величин, результати клiнiчних i лабораторних дослiджень слiд наводити вiдповiдно до Мiжнародної системи одиниць (СI), медичнi термiни згiдно з Мiжнародною анатомiчною та Мiжнародною гiстологiчною номенклатурами, назви захворювань за Мiжнародною класифiкацiєю хвороб 10-го перегляду, лiкарськi засоби за Державною Фармакопеєю (Х,ХI). Назви фiрм i апаратiв треба давати в оригiнальнiй транскрипцiї.
  • - Скорочення у текстi слiв, iмен, термiнiв (крiм загальновiдомих) не допускається. Абревiатура розшифровується пiсля першого згадування i залишається незмiнною протягом усього тексту.
  • - У рефератах потрiбно вказати назву статтi, iнiцiали та прiзвище автора (авторiв), мiсто в дужках, лаконiчно викласти змiст статтi.
  • - Вiдповiдальнiсть за вiрогiднiсть та оригiнальнiсть поданих матерiалiв (фактiв, цитат, прiзвищ, iмен, результатiв дослiджень тощо) покладається на авторiв. Статтi, оформленi без дотримання правил, не розглядаються i не повертаються авторам.
  • - Редакцiя забезпечує рецензування статей, виконує спецiальне та лiтературне редагування, залишає за собою право скорочувати обсяг статей. Вiдмова авторам в опублiкуваннi статей може бути без пояснення її причини i не вважатиметься негативним висновком стосовно наукової та практичної значущостi роботи.

  Журнал "Актуальнi питання педiатрiї, акушерства та гiнекологiї" засновано в 2008 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових досягнень в науцi, освiтi, практицi педiатрiї, акушерства i гiнекологiї. Виходить 2 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

  pediatriya Умови публiкацiї статей:

  1. Стаття повинна мати вiдношення установи з рекомендацiєю до друку та пiдписом керiвника установи i експертний висновок про можливiсть вiдкритої публiкацiї, якi завiренi печаткою. Пiд текстом статтi обов'язковi пiдписи всiх авторiв та наукового керiвника роботи. Окремо необхiдно вказати посаду, науковий ступiнь i вчене звання кожного автора, а також прiзвище, iм'я, по батьковi, адресу, e-mail, телефон i факс автора, з яким можна вести листування i переговори.
  2. Статтю треба друкувати на однiй сторонi аркуша формату А4 (210х297 мм), 1800-2000 друкованих знакiв на сторiнцi, українською мовою. Надсилати необхiдно 2 примiрники статтi.
  3. Обсяг оригiнальної статтi, включаючи таблицi, рисунки, список лiтератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторiнок, обсяг проблемної статтi, огляду лiтератури, лекцiї - 12 сторiнок, короткого повiдомлення, рецензiї - 5 сторiнок.
  4. Матерiал статтi обов'язково повинен бути поданий на електронному носiї iнформацiї. Текст подавати у форматах *.doc, *.docx,*.rtf; рисунки готувати у форматах JPG, TIF, CDR. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Eguation.
  5. Статтi треба писати за такою схемою: УДК, назва роботи, iнiцiали i прiзвища авторiв, повна назва установи, резюме українською мовою, ключовi слова українською мовою, вступ, методи дослiдження, результати й обговорення, висновки, перспективи подальших дослiджень, лiтература, назва статтi росiйською мовою, резюме росiйською мовою, ключовi слова росiйською мовою, назва статтi англiйською мовою, резюме англiйською мовою, ключовi слова англiйською мовою.
  6. Iлюстрацiї до статтi (дiаграми, графiки, фотографiї) треба надсилати у двох примiрниках. На зворотi кожної iлюстрацiї необхiдно вказати номер, прiзвища авторiв i вiдмiтки "Верх", "Низ". У пiдписах до мiкрофотографiй вказувати збiльшення i метод фарбування матерiалу. Таблицi повиннi мати короткi заголовки i власну нумерацiю. Вiдтворення одного i того ж матерiалу у виглядi таблиць i рисункiв не допускається.
  7. Усi позначення мiр (одиницi рiзних величин, цифровi данi клiнiчних i лабораторних дослiджень) необхiдно подавати вiдповiдно до мiжнародної системи одиниць (СI) згiдно з вимогами групи стандартiв ДСТУ 3651-97 "Одиницi фiзичних величин". Назви фiрм, реактивiв i препаратiв наводити в оригiнальнiй транскрипцiї.
  8. У текстi статтi при посиланнi на публiкацiю слiд зазначати її номер згiдно з списком лiтератури у квадратних дужках.
  9. Список лiтератури подається в порядку цитування та вiдповiдно до вимог, наведених у Бюлетенi ВАКу № 5, 2009 р., зокрема:
  - статтi:
  1. Котвiцька А. А. Науковi пiдходи щодо моделювання розвитку соцiальної полiтики у сферi лiкарського забезпечення населення / А. А. Котвiцька // Запорiзький медичний журнал. - 2008. - № 2. - С. 157-161. (1 автор)
  2. Немченко А. С. Дослiдження соцiальних чинникiв, що впливають на поширення наркоманiї на регiональному рiвнi / А. С. Немченко, А. А. Котвiцька // Клiнiчна фармацiя - 2007. - Т. 11, № 4. - С. 30-34.(2 автори)
  3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов - основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системнi дослiдження та iнформацiйнi технологiї. - 2007. - № 1. - С. 39-61. (3 автори)
  4. Пролонгатори лiкiв на основi полiмерних гiдрогелiв / В. Й. Скорохода, Ю. А. Мельник, Н. Б. Семенюк [та iн.] // Фармацевтичний часопис. - 2009. - № 3. - С. 25-29. (бiльше 3 авторiв)
  - дисертацiї:
  5. Демченко В.О. Органiзацiйно-економiчнi дослiдження зi створення лiкарських засобiв серцево-судинної дiї та розробка технологiї таблеток нiфедипiну з полiмерною оболонкою: дис. ... кандидата фарм. наук : 15.00.01 / Демченко Валерiй Олегович. - Запорiжжя, 1997. - 180 с.
  - автореферати дисертацiй:
  6. Головкiн В. В. Бiофармацевтичне обгрунтування складу, технологiї та дослiдження м'яких iнтравагiнальних лiкарських форм з мефенамiну натрiєвою сiллю та мебетiзолом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.01 / В. В. Головкiн. - Львiв, 1997. - 18 с.
  - авторськi свiдоцтва:
  7. А. с. 1458020 СССР, МКИ3 ВО 5 С 9/06. Аппарат для нанесения пленочных покрытий на твердые лекарственные формы в псевдоожиженном слое / И. А. Демчук, Р. А. Беряк, Я. А. Максимович (СССР). - № 3360576/29-08 ; заявл. 1.10.85 ; опубл. 30.03.86, Бюл. № 11.
  - патенти:
  8. Пат. 54177 А Україна. 7 А61К31/00. Стоматологiчнi плiвки антивiрусної дiї "Вiруплен" / Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Коритнюк О. Я., Дзюбан Н. Ф., Петюнiн Г. П.; заявл. 31.05.2002 ; опубл. 17.02.2003, Бюл. № 2.
  - книги:
  9. Бродский В. З. Введение в факторное планирование эксперимента / В. З. Бродский. - М. : Наука, 1976. - 224 с. (1 автор)
  10. Суберляк О. В. Технологiя переробки полiмерних та композицiйних матерiалiв : пiдруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. I. Баштанник. - Львiв: Растр-7, 2007. - 375 с. (2 автори)
  11. Лапач С. Н. Статистичнi методи в медико-бiологiчних дослiдженнях з використанням EKCEL / Лапач С. Н., Губенко А. В., Бабич П. Н. - К. : Морiон, 2001. - 408 с. (3 автори)
  12. Методика нормування ресурсiв для виробництва продукцiї рослинництва / [Вiтвiцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов I. В., Нечипорук А. А.]. - К. : НДI "Украгропромпродуктивнiсть", 2006. - 106 с. - (Бiблiотека спецiалiста АПК. Економiчнi нормативи). (4 автори)
  13. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Ялущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. - [3-е изд.]. - Х. : Гуманитар. центр, 2007. - 510 с. (5 i бiльше авторiв)
  - матерiали конференцiй, з'їздiв:
  14. Корнiєвська В. Г. Оптимальнi термiни заготiвлi сировини валерiани / В. Г. Корнiєвська, М. С. Фурса, Ю. I. Корнiєвський // Науково-технологiчний процес i оптимiзацiя технологiчних процесiв створення лiкарських препаратiв : мiжнар. наук.-практ. конф., 6-7 квiт. 2006 р. : матерiали конф. - Тернопiль : Укрмедкнига, 2006. - С. 40.
  10. Редакцiя виправляє термiнологiчнi та стилiстичнi помилки, усуває зайвi iлюстрацiї, при потребi скорочує текст. Якщо в процесi редагування в статтi виявленi значнi дефекти, вона буде вiдправлена автору по e-mail на доопрацювання.
  11. Статтi, оформленi без дотримання наведених правил, не реєструються. У першу чергу друкуються статтi передплатникiв журналу, а також матерiали, що замовленi редакцiєю.
  12. Автор несе повну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, наведених в статтi i у списку лiтератури.
  13. Статтi треба вiдсилати за адресою: Редакцiя журналу "Актуальнi питання педiатрiї, акушерства та гiнекологiї", видавництво Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I. Я. Горбачевського, Майдан Волi, 1, Тернопiль, 46001, Україна.


  Журнал "Здобутки клiнiчної i експериментальної медицини" засновано в 2003 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових наукових досягнень в галузi експериментальної i клiнiчної медицини. Виходить 2 рази на рiк. Мова видання: українська.

  eks-medicine Умови публiкацiї статей:

  1. На сторiнках журналу "Здобутки клiнiчної i експериментальної медицини" висвiтлюються огляди лiтератури, лекцiї, новi не опублiкованi, науковi результати, отриманi в галузi клiнiчної чи експериментальної медицини, висловлюються оригiнальнi погляди на проблему, подаються короткi повiдомлення, замiтки з практики. У рубрицi "Подiї, хронiка, дати" друкується iнформацiя про цiкавi, на погляд автора, науковi явища, вiдомостi про видатних науковцiв та їх здобутки, подаються статтi, присвяченi пам'ятi медикiв.
  2. Статтi повиннi мати рекомендацiю до друку з пiдписом керiвника установи та експертний висновок про можливiсть вiдкритої публiкацiї, завiрений печаткою. Пiд текстом статтi обов'язковi: пiдписи всiх авторiв, а також iнформацiя про них: мiсце роботи, посада, науковий ступiнь, вчене звання, прiзвище, iм'я, по батьковi iз зазначенням адреси, телефона, факса (е-mаil) автора, з яким можна вести листування.
  3. Обсяг оригiнальної статтi, включаючи таблицi, рисунки, список лiтератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторiнок, обсяг проблемної статтi, огляду лiтератури, лекцiї -12 сторiнок, короткого повiдомлення, рецензiї тощо - 5 сторiнок, статтi до роздiлу "Замiтки з практики" - 3 сторiнки.
  4. Статтю треба друкувати українською мовою на одному боцi аркуша формату А4 iз розмiщенням 1800-2000 друкованих знакiв на сторiнцi (поля: верхнє i нижнє - 2,5 см, лiве - 3 см, праве - 1,5 см, шрифт Тimes New Roman 14 пт через пiвтора iнтервала). Надсилати необхiдно 2 примiрники статтi та електронний варiант на CD у форматах *.doc, *.docx, *.rtf.
  Рисунки слiд готувати у форматах JPG, TIF, CDR, надсилати роздрукованими у двох примiрниках, а також у виглядi окремого графiчного файла. При скануваннi слiд забезпечити роздiльну здатнiсть зображення 300 dрi. Прiоритетним є надсилання оригiналiв iлюстрацiй. На зворотi кожної iлюстрацiї необхiдно вказати її номер, прiзвища авторiв i вiдмiтки "Верх", "Низ". У пiдписах до мiкрофотографiй вказувати збiльшення i метод фарбування матерiалу. Фотографiї повиннi бути контрастними, рисунки - чiткими. Таблицi повиннi мати короткi заголовки i власну нумерацiю. Вiдтворення одного i того ж матерiалу у виглядi таблиць i рисункiв не допускається.
  Дiаграми, графiки бажано створювати у Мiсгоsoft ЕхсеI. Невеликi за об'ємом iлюстрацiї можна розмiщувати по ходу тексту статтi.
  Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.
  5. Статтi треба писати з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 "Документацiя. Звiти у сферi науки i технiки. Структура i правила оформлення" за такою схемою (крiм статей до роздiлу "Лекцiї", "Погляд на проблему", "Замiтки з практики", "Подiї, хронiка, дати"):
  УДК
  НАЗВА РОБОТИ (великими лiтерами)
  iнiцiали i прiзвища авторiв
  повна назва установи
  резюме українською мовою
  ключовi слова українською мовою
  Вступ. (Постановка проблеми у загальному виглядi, її зв'язок iз важливими науковими чи практичними завданнями, аналiз останнiх опублiкованих дослiджень, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, видiлення невирiшеної частини загальної проблеми, якiй присвячена означена робота)
  Мета дослiдження.
  Матерiал i методи дослiдження. (Викладення об'єкта дослiдження i методик, опис яких повинен бути достатнiм для розумiння їх доцiльностi i можливостi вiдтворення. У випадку проведення експериментальних дослiджень слiд вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методи анестезiї при манiпуляцiях, пов'язаних iз завданням тваринам болю, метод евтаназiї. Обов'язковим є зазначення методик статистичного аналiзу з об_рунтуванням вибору критерiїв достовiрностi оцiнок)
  Результати й обговорення. (Викладається основний фактичний матерiал, проводиться повне об_рунтування отриманих наукових результатiв, висловлення власного судження щодо одержаних результатiв, його порiвняння з тлумаченням подiбних даних, наведених iншими авторами)
  Висновки.
  Перспективи подальших дослiджень. (Подається бачення автора перспективностi подальших шляхiв до розв'язання проблеми, висвiтленої у роботi)
  Лiтература (друкується в порядку згадування джерел у квадратних дужках)
  НАЗВА СТАТТI (англiйською мовою, великими лiтерами)
  iнiцiали i прiзвища авторiв (англiйською мовою)
  повна назва установи (англiйською мовою)
  резюме (англiйською мовою)
  ключовi слова (англiйською мовою)
  6. Усi позначення фiзичних величин i їх одиниць, цифровi данi клiнiчних i лабораторних дослiджень необхiдно подавати вiдповiдно до Мiжнародної системи одиниць (СI) згiдно з вимогами групи стандартiв ДСТУ 3651-97 "Одиницi фiзичних величин". Назви фiрм, реактивiв i препаратiв наводити в оригiнальнiй транскрипцiї.v 7. У текстi статтi при посиланнi на публiкацiю слiд зазначати її номер згiдно з списком лiтератури у квадратних дужках.
  8. Статтi до роздiлу "Замiтки з практики" повиннi стосуватися оригiнальних ситуацiй, якi трапляються в практичнiй дiяльностi лiкаря (окремi випадки нетипового перебiгу захворювань, нестандартного пiдходу до дiагностики, лiкування тощо). Об'єм статтi не повинен перевищувати 3 сторiнки. Статтi подаються за такою схемою: УДК, НАЗВА РОБОТИ (великими лiтерами), iнiцiали i прiзвища авторiв, повна назва установи, короткий вступ, конкретний опис клiнiчної ситуацiї, характеру проведеного лiкування, його наслiдкiв тощо i висновок щодо доцiльностi практичного використання набутого досвiду. Посилання на лiтературнi джерела не обов'язкове.
  9. Редакцiя виправляє термiнологiчнi та стилiстичнi помилки, усуває зайвi iлюстрацiї, при потребi скорочує текст.
  10. Статтi, оформленi без дотримання наведених правил, не реєструються. У першу чергу друкуються статтi передплатникiв журналу, а також матерiали, що замовленi редакцiєю.
  11. Публiкацiя статей платна. Оплата здiйснюється пiсля рецензування статтi, квитанцiя про оплату надсилається на адресу редакцiї.
  12. Адреса редакцiї:
  Редакцiя журналу "Здобутки клiнiчної i експериментальної медицини", видавництво ДВНЗ "Тернопiльський державний медичний унiверситет iменi I. Я. Горбачевського", майдан Волi, 1, 46001, Тернопiль, Україна.

  13. Оплату за статтi переказувати на розрахунковий рахунок:
  Одержувач платежу: ДВНЗ "Тернопiльський державний медичний унiверситет iменi I. Я. Горбачевського"
  КОД 02010830
  р/р 31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопiльськiй обл.,
  МФО 838012
  "За друкування статтi".


  Журнал "Клiнiчна стоматологiя" засновано в 2010 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових досягнень в науцi, освiтi та практичнiй стоматологiї. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська.

  dental Умови публiкацiї статей:

  1. До розгляду приймають оригiнальнi та iншi види статей (до 10-12 сторiнок, але не менше 6 сторiнок), присвяченi вивченню та вирiшенню актуальних проблем стоматологiї. До друку беруть тiльки тi матерiали, якi ранiше нiде не публiкувались i не знаходяться в редакцiях iнших журналiв чи видавництв.
  2. Стаття повинна мати направлення у редакцiю, акт експертизи, вiзу керiвника установи, має бути засвiдчена печаткою, пiдписана її авторами. Додатково потрiбно подавати авторську довiдку, у якiй обов'язково слiд вказати: прiзвище, iм'я та по батьковi, науковий ступiнь, вчене звання, мiсце роботи та посада, адресу для листування, контактнi телефони (робочий та домашнiй чи мобiльний), обов'язково електронну адресу.
  3. Надсилати необхiдно 2 примiрники статтi, надрукованi на стандартному аркушi формату А4, шрифт "Times New Roman", розмiр шрифту 14, iнтервал - 1,5. Поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 25 мм, лiве - 30 мм, праве - 10 мм. Електронний варiант статтi необхiдно надсилати у у форматах *.doc, *. rtf, *. docx на CD. У статтях повинна застосовуватись система одиниць СI.
  4. Таблицi повиннi бути надрукованi в текстовому редакторi "Word 6.0, 7.0" по тексту статтi та оформленi наступним чином:
  Таблиця 1. Назва таблицi з оформленням таблицi "по центру" сторiнки.
  5. Рисунки мають бути встановленими у текст статтi i окремо поданi у форматах JPG, TIF, CDR та оформленi наступним чином:
  Рис. 1. Пiдпис до рисунка (по центру)
  6. Формули (математичнi та хiмiчнi) необхiдно подавати по тексту статтi i вони повиннi бути виконанi в програмах вбудованих у Word чи сумiстних з ним редакторах.
  7. При посиланнi на публiкацiю її номер, згiдно зi списком лiтератури, слiд вказати у квадратних дужках.
  8. СТАТТЮ ВИКЛАДАТИ ЗА НАСТУПНОЮ СХЕМОЮ:
  УДК
  Iнiцiали та прiзвища авторiв українською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт)
  Назва установи, мiсто (малими лiтерами, звичний шрифт)
  Назва статтiНазва статтi (малими лiтерами, напiвжирний шрифт)
  Резюме: (українською мовою)
  Ключовi слова: (українською мовою)
  Вступ (з абзацу). У вступi слiд у загальному виглядi окреслити постановку проблеми, зробити аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, та видiлити ранiше не вирiшенi частини загальної проблеми, якiй присвячена стаття; сформулювати мету i завдання роботи.
  Методи дослiдження (з абзацу). У даному роздiлi слiд дати характеристику використовуваних методiв дослiдження. В експериментальних роботах вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методики випробувань.
  Результати й обговорення (з абзацу). У цьому роздiлi слiд подавати результати дослiдження, провести їх наукове пояснення та об_рунтування, дати аналiз отриманих залежностей у свiтлi загальноприйнятих теорiй з даної проблеми.
  Висновки (з абзацу). Формулюються висновки та перспективи подальших дослiджень у даному напрямку.
  Лiтература (вiдповiдно до вимог "Бюлетень ВАК" № 5, 2009 р.)

  Iнiцiали та прiзвища авторiв росiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт)
  Назва установи, мiсто росiйською мовою (малими лiтерами, звичний шрифт)
  Назва статтi росiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт)
  Резюме: (росiйською мовою)
  Ключовi слова: (росiйською мовою)

  Iнiцiали та прiзвища авторiв англiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт)
  Назва установи, мiсто англiйською мовою (малими лiтерами, звичний шрифт)
  Назва статтi англiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт)
  Резюме: (англiйською мовою)
  Ключовi слова: (англiйською мовою)

  9. Список лiтератури подається в порядку цитування та у вiдповiдностi з вимогами наведеними у Бюлетнi ВАКу № 5, 2009 р., зокрема:
  - статтi:
  1. Кравець Т. П. Диспансеризацiя дiтей з карiєсом зубiв / Т. П. Кравець // Профiлактична та дитяча стоматологiя. - 2010. - № 2. - С. 48-52. (1 автор)
  2. Борисова I. В. Гiгiєнiчнi принципи впровадження профiлактичної програми в органiзованих колективах серед молодих осiб як стратегiчний напрям у запобiганнi розповсюдження основних стоматологiчних захворювань / I. В. Борисова, Т. П. Мурланова // Современная стоматология - 2010. - № 2. - С. 77-80. (2 автори)
  3. Харьков Л. В. Дiагностика кiсткових гемангiом щелеп у дiтей / Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, Н. В. Кисельова // Профiлактична та дитяча стоматологiя. - 2010. - № 2. - С. 33-37. (3 автори)
  4. Особености стоматологического статуса и рекомендации по его коррекции у детей с заболеваниями крови / Н. О. Савичук, Е. А. Парпалей, Л. В. Корниенко [и др.] // Современная стоматология - 2010. - № 3. - С. 93-95. (бiльше 3 авторiв)
  - дисертацiї:
  5. Гевкалюк Н. О. Клiнiко-лабораторнi аспекти та прогнозування важкостi перебiгу герпетичного стоматиту в дiтей: дис. ... кандидата мед. наук : 14.01.22 / Гевкалюк Наталiя Олександрiвна. - Iвано-Франкiвськ, 2003. - 190 с.
  - автореферати дисертацiй:

  6. Савичук Н. О. Клiнiко-патогенетичне обгрунтування комплексного лiкування хронiчної кандидо-герпетичної iнфекцiї порожнини рота у дiтей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук: спец. 14.01.22 / Н. О. Савичук. - Київ, 2001. -46 с.
  - авторськi свiдоцтва:
  7. А. с. 1458020 СССР, МКИ3 ВО 5 С 9/06. Апарат для нанесення пленочных покритий на твердые лекарственные формы в псевдоожиженном слое / И. А. Демчук, Р. А. Беряк, Я. А. Максимович (СССР). - № 3360576/29-08 ; заявл. 1.10.85 ; опубл. 30.03.86, Бюл. № 11.
  - патенти:
  8. Пат. 54177 А Україна. 7 А61К31/00. Стоматологiчнi плiвки антивiрусної дiї "Вiруплен" / Р. С. Коритнюк, Л. Л. Давтян, О. Я. Коритнюк та iн.; заявл. 31.05.2002 ; опубл. 17.02.2003, Бюл. № 2.
  - книги:
  9.Тимофеев А. А. Челюстно-лицевая хирургия: учебник / А. А. Тимофеев. - К.: ВСИ "Медицина", 2010. - 576 с. (1 автор)
  10. Маланчук В. О. Доброякiснi пухлини та пухлиноподiбнi ураження щелепно-лицьової дiлянки та шиї / В. О. Маланчук, А. В. Копчак. - К.: Видавничий дiм "Асканiя", 2008. - 320 с. (2 автори)
  11. Анисимова И. В. Клиника, диагностика и лечение заболеваний слизистой оболочки рта и губ / И. В. Анисимова, В. Б. Недосенко, Л. М. Ломиашвили. - М.: Медицинская книга, 2008. - 194 с. (3 автори)
  12.Ожирiння в практицi кардiолога та ендокринолога / [О. М. Бiловол, О. М. Ковальова, С. С. Попова, О. Б. Тверетiнов]. - Тернопiль: ТДМУ, 2009. - 620 с. (4 автори)
  13. Стоматологiя / [I. I. Кириленко, О. Г. Денисенко, Н. I. Музиченко та iн.]; за ред. проф. М. М. Рожка. - К.: Книга-плюс, 2010. -Т.2. - 608 с. (5 i бiльше авторiв)
  - матерiали конференцiй, з'їздiв:
  14. Гевкалюк Н. О. Вiрусно-бактерiальне ураження слизової оболонки порожнини рота у дiтей /
  Н. О. Гевкалюк, I. I. Кириленко, Л. П. Фоменко // Основнi стоматологiчнi захворювання, їх профiлактика та лiкування: Всеукр. наук. -практ. конф. лiкарiв-стоматологiв, 1996: матерiали конф. - Полтава. - 1996. - С. 64-65.

  10. Редакцiя залишає за собою право корекцiї, скорочення i виправлення статтi.
  11. Статтi, оформленнi без дотримання наведених правил, не реєструють. У першу чергу друкують статтi передплатникiв журналу, а також матерiали, замовленi редакцiєю.
  12. Публiкацiя статей платна. Оплату здiйснюють пiсля рецензування статтi.
  13. Статтi необхiдно надсилати на адресу: Редакцiя журналу "Клiнiчна стоматологiя", видавництво Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I. Я. Горбачевського, Майдан Волi, 1, Тернопiль, 46001, Україна. Електронний варiант статтi можна надсилати на адресу:
  journaltdmy@gmail.com, вказуючи назву журналу.

  Журнал "Медсестринство" засновано в 2006 роцi. Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових досягнень в медсестринськiй освiтi та практицi. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська.

  medsestrynsvo Журнал Медсестринство
  Умови публiкацiї статей:
  1. Стаття друкується на одному боці аркуша формату А4 (210-297 мм), 1800-2000 друкованих знаків на сторінці, українською мовою.
  2. Обсяг статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок.
  3. Матеріал необхідно готувати на комп’ютері за стандартом IBM. Текст треба набирати у програмі WORD 6,0 або будь-якої вищої версії, рисунки готувати у форматах JPG, TIF, CDR. Для формул бажано використовувати вбудований у WORD редактор формул.
  4. Стаття оформляється за такою схемою: УДК, назва статті українською мовою (великими літерами), ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, назва статті англійською мовою (великими літерами), ініціали і прізвища авторів англійською мовою, повна назва установи англійською мовою, резюме українською мовою, резюме англійською мовою, вступ, основна частина, висновки, література (слова “вступ”, “основна частина”, “висновки” виділяти напівжирним шрифтом).
  У вступі – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
  В основній частині – формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів.
  У висновках – висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
  5. Фотографії до статті повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.
  6. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані) необхідно подавати відповідно до міжнародної системи одиниць (СІ).
  7. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер згідно із списком літератури у квадратних дужках.
  8. До статті додається список літератури. Джерела друкують у порядку посилання на них у тексті незалежно від мови оригіналу.
  Приклади бібліографічних посилань
  – посилання на книги:
  1. Выготский Л.С. Психология искусства/ Выготский Л.С . – М.: Искусство, 1987. – 348 с.
  2. Руководство по психиатрии: в 2 т. / под ред. А.В. Снежневского. –М.: Медицина, 1983. – Т. 2. – 543 с.
  3. Hobbiger F. Reactivation of phosphorylated acetylcholinesterase/ Hobbiger F. – Berlin: Springer, 1963. – 988 p.
  4. The peptides. Analysis, synthesis, biology / ed. by S. Udenfriend. – New York: Acad. Press, 1984. – 410 p.
  Якщо кількість авторів книги, статті, тез доповідей п’ять і більше, то подавати належить лише три прізвища з наступним “та ін.”, “и др.”, “et all.”.
  5. Контроль и регуляция иммунного ответа / [Петров Г.В., Хантов Р.М., Манько В.М. и др..] – М.: Медицина, 1981. – 311 с.
  Перекладні видання:
  6. Гроссе Э., Вайсмангель Х. Химия для любознательных/ Гроссе Э., Вайсмангель Х.; пер. с нем. – М.: Химия, 1980. – 392 с.
  – посилання на статті:
  1. Гарина М.Т. Тестовый контроль в мединституте / Гарина М.Т. // клин. хирург. – 1994. - № 5. – С. 67 – 68.
  2. Chisari F.V. Regulation of human lymphocyte function by a soluble extract from normal human liver / Chisari F.V. // J. Immunol. – 1978. – 121, № 4. – P. 1279 - 1286.
  – посилання на доповіді, тези доповідей:
  1. Сучасні методи організації навчального процесу з біохімії та їх оптимізація / Гонський Я.І., Шершун Г.Г., Кліщ І.М.[та і ін.] // Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів в Україні: Тези доп. наук.-метод. конфер. – Київ-Полтава, 1998. – С. 115 – 116.
  – посилання на патенти, авторські свідоцтва:
  1. А.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 G 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов/ В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, бюл. № 12.
  2. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 B 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.1200 ; опубл. 20.08.02, бюл. № 23 ( II ч. ).
  – посилання на дисертації і автореферати дисертацій:
  1. Кияшко А.О. Влияние антиоксидантов на состояние клеточных мембран и обмен белка при ожоговой болезни: дис. … доктора мед. наук. – Тернополь, 1983. – 280 с.
  2. Фіра Л.С. Активність мембранозалежних ферментів при опіковій хворобі: автореф. дис. … канд. біол. Наук / Кияшко А.О. – Тернополь, 1983. –280 с.
  – посилання на укази, накази, постанови, закони:
  1. Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні : Указ Президента України № 832/95 від 12.09.95.
  2. Про розробку типових навчальних планів та програм підготовки лікарів на циклах спеціалізації : Наказ МОЗ України № 197 від 9.07.97.
  3. Про затвердження положення про державний вищий заклад освіти : Постанова Кабінету Міністрів України № 1074 від 5.09.96.
  4. Про освіту : Закон України № 100/96 ВР від 23.03.96.
  9. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.
  10. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених в статті і в списку літератури.
  11. Статтi необхiдно надсилати на адресу: Редакцiя журналу Медсестринство, видавництво Тернопiльського державного мдичного унiверситету iменi I. Я. Горбачевського, Майдан Волi, 1, Тернопiль, 46001, Україна. Електронний варiант статтi можна надсилати на адресу:
  journaltdmy@gmail.com, вказуючи назву журналу.

  medsestrynsvo

  Журнал Студентський науковий вісник

  Умови публiкацiї статей:

  При пiдготовцi матерiалiв до журналу просимо дотримуватись таких вимог:

  1. Стаття повинна мати вiдношення установи з рекомендацiєю до друку, висновок експертної комiсiї, пiдпис наукового керiвника або керiвника установи, якi завiренi печаткою. Пiд текстом обов’язковi пiдписи всiх авторiв із зазначенням, що дана робота ранiше не подавалась до друку в iншi видавництва. Окремо необхiдно вказати iм’я, по батьковi, посаду, адресу, телефон, адресу електронної пошти, за якими можна вести листування.

  2. Статтю в журнал подають після обробки результатів у відділі системних статистичних досліджень, про що повинно бути вказано в публікації (програмний продукт, що використовувався, та номер його ліцензії).

  Текст статтi треба друкувати з одного боку на стандартному аркушi (формату А4) через 1,5 iнтервалу (28–30 рядкiв на сторiнцi), шрифт «Times New Roman», розмiр шрифту 14. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, лiве – 30 мм, праве – 10 мм. Обсяг оригiнальної статтi, включно рисунки, лiтературу, резюме, не повинен перевищувати 8–10 сторiнок, обсяг огляду лiтератури  – 12 сторiнок машинопису, короткого повiдомлення – 3–5 сторiнок. Стаття надсилається у 2-х примiрниках.

  3. Текст статтi подавати у форматах *.doc; *.docx; *.rtf; рисунки готувати у форматах JPG, TIF, CDR; для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.

  4. Статтю викладати за такою схемою:

  УДК

  Iнiцiали та прiзвища авторiв українською мовою.

  Науковий керівник, назва установи, мiсто українською мовою.

  НАЗВА СТАТТI українською мовою.

  Резюме українською мовою.

  Ключовi слова українською мовою.

  Вступ. У вступi необхідно в загальному виглядi окреслити постановку проблеми, зробити аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, та видiлити ранiше невирiшенi частини загальної проблеми, якiй присвячена стаття; сформулювати мету i завдання роботи.

  Матерiали i методи. (Викладення об’єкта дослiдження та методик, опис яких повинен бути достат­нiм для розумiння їх доцiльностi i можливостi вiдтворення. У випадку проведення експериментальних дослiджень вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методи анестезiї при манiпуляцiях, пов’язаних iз завданням тваринам болю, метод евтаназiї. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналiзу з обґрунтуванням вибору критерiїв достовiрностi оцiнок).

  Результати дослідження та їх обговорення. (Викладається основний фактичний матерiал, про­во­диться повне обґрунтування отриманих наукових результатiв, висловлення власного судження щодо одержаних результатiв, його порiвняння з тлумаченням подiбних даних, наведених iншими авторами).

  Висновки. Формулюються висновки та перспективи подальших дослiджень у даному напрямку.

  Список лiтератури (вiдповiдно до вимог «Бюлетень ВАК» № 5, 2009 р.).

  Iнiцiали та прiзвища авторiв росiйською мовою.

  Науковий керівник, назва установи, мiсто росiйською мовою.

  НАЗВА СТАТТI росiйською мовою.

  Резюме росiйською мовою.

  Ключовi слова росiйською мовою.

  Iнiцiали та прiзвища авторiв англiйською мовою.

  Науковий керівник, назва установи, мiсто англiйською мовою.

  НАЗВА СТАТТI англiйською мовою.

  Резюме англiйською мовою.

  Ключовi слова англiйською мовою.

  5. Iлюстрацiї до статтi (дiаграми, графiки, фотографiї, таблицi) надсилати у 2-х примiрниках.

  Розмiри фотографiй – 13х18, 9х12, 6х9 см. На зворотi кожної iлюстрацiї потрiбно вказати номер, прiзвища авторiв i вiдмiтки «Верх», «Низ». У пiдписах до мiкрофотографiй вказувати збiльшення (окуляр, об’єктив) i метод фарбування (iмпрегнацiї) матерiалу. Фотографiї повиннi бути контрастними, на тонкому глянсовому паперi, малюнки – чiткими, креслення дiаграми – виконанi тушшю.

  6. Усi позначення мiр (одиницi рiзних величин, цифровi данi клiнiчних i лабораторних дослiджень) подавати вiдповiдно до Мiжнародної системи одиниць (СI), термiни – з урахуванням Мiжнародної класи­фiкацiї хвороб.

  7. В описi експериментальних дослiджень вказувати вид, стать, кiлькiсть тварин, методи анастезiї при манiпуляцiях, пов’язаних iз завданням тваринам болю, метод умертвiння їх або взяття в них матерiалу для лабораторних дослiджень вiдповiдно до правил гуманного ставлення до тварин. Назви фiрм i апаратiв потрiбно наводити в оригiнальнiй транскрипцiї.

  8. Редакцiя виправляє термiнологiчнi та стилiстичнi помилки, усуває зайвi iлюстрацiї, скорочує текст.

  9. Статтi, оформленi без дотримання наведених правил, не реєструються.


  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |