Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Видавництво "Укрмедкнига"

  Адреса: майдан Волi, 1, Тернопiль, 46001
  Тел.: (0352) 434956, 528009
  E-mail: ukrmedknyga@mail.ru

       Видавництво "Укрмедкнига" при ДВНЗ "Тернопiльський державний медичний унiверситет iменi I. Я. Горбачевського МОЗ України" створено за наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 8.10.1997 р. з метою оперативного забезпечення ВНЗ освiти I-IV рiвнiв акредитацiї навчально-методичною та науковою лiтературою.

       У своїй дiяльностi видавництво керується Положенням про видавництво, Статутом Тернопiльського медичного унiверситету, Положенням ЦМК, Правовими та нормативними документами з видавничої справи та чинним законодавством України.

  Основнi напрямки дiяльностi видавництва:

  • - випуск та реалiзацiя власної друкованої продукцiї (книг, перiодичних журналiв, газет, брошур тощо);
  • - створення i тиражування навчальних i наукових комп'ютерних програм, випуск електронних книг;
  • - надання редакцiйних та полiграфiчних послуг iншим видавництвам, органiзацiям, пiдприємствам, приватним особам.

       Видавництво складається з редакцiйно-видавничого i полiграфiчного пiдроздiлiв, а також вiддiлу реалiзацiї та збуту готової продукцiї. Редакцiйно-видавничий пiдроздiл оснащений найсучаснiшою технiкою (комп'ютери, планшетнi сканери, сучаснi засоби для збереження i передачi iнформацiї, потужнi лазернi принтери). При редакцiйно-видавничому вiддiлi функцiонує мiнi-друкарня, оснащена ризографами, ксерокопiювальними апаратами. Тут друкуються невеликi за обсягом i тиражем видання.

  dental dental
  dental
       Полiграфiчний вiддiл видавництва може виконувати весь цикл iз виготовлення журналiв, книг у м'якiй i твердiй палiтурках та iншої друкованої продукцiї. Освоєно технологiю повноколiрного друку. В полiграфiчному вiддiлi функцiонують друкарський, фотомонтажний, брошурувально-палiтурний цехи, а також цех пiдготовки паперу, якi оснащенi сучасними друкарськими машинами та iншим обладнанням, що дає змогу видавати книги на сучасному рiвнi вимог до їх якостi.

  dental dental
  dental
       Випуск пiдручникiв, посiбникiв, монографiй, журналiв - один iз напрямкiв дiяльностi видавництва. Щорiчно у видавництвi виходить понад 200 назв видавничої продукцiї, загальним обсягом 1830 облiково-видавничих аркушiв.

       Крiм того, у видавництвi щоквартально видаються 12 всеукраїнських наукових медичних журналiв: "Шпитальна хiрургiя", "Iнфекцiйнi хвороби", "Вiсник наукових дослiджень", "Медична i клiнiчна хiмiя", "Медична освiта", "Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї охорони здоров'я", "Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини", "Медична iнформатика та iнженерiя", "Фармацевтичний часопис", "Медсестринство", "Актуальнi питання акушерства, педiатрiї i гiнекологiї", "Клiнiчна стоматологiя", а також двi газети: "Медична академiя" та "Унiверситетська лiкарня", якi виходять двiчi на мiсяць.

       Iнший важливий напрямок дiяльностi видавництва - створення i тиражування на компакт-дисках навчально-контролюючих та наукових комп'ютерних програм. На сьогоднi розроблено 47 таких мультимедiйних програм. У видавництвi "Укрмедкнига" вони були створенi вперше в Українi. Данi програми сприяють швидкому i якiсному засвоєнню матерiалу, допомагають зробити це легко, без втоми i перевантаження.

       Сьогоднi при видавництвi "Укрмедкнига" створена студiя "Навчальна таблиця", у якiй виготовляються широкоформатнi кольоровi таблицi для навчальних потреб унiверситету.

       Мiж автором i видавництвом укладається угода про спiвробiтництво.

  За цiєю угодою:

  • - автор передає видавництву виключне право на видання його працi;
  • - видавництво здiйснює редагування рукопису, його комп'ютерну верстку, друк, рекламу, поширення i реалiзацiю готової продукцiї;
  • - автор отримує певну кiлькiсть авторських примiрникiв i гонорар, сума якого визначена в угодi про спiвробiтництво.
  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |