Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube
  Iнститут фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї iменi М

  Iнститут фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї iменi М.П. Скакуна

   

  Адреса: майдан Волi 1

  Тел.: (0352) 52-39-87

  E-mail:Posokhova@gmail.com

   

   

   

  Директор: д-р мед. н., проф. Посохова Катерина Андріївна

  Заступник директора по навчальнiй роботi:

  Заступник директора по науковiй роботi:

  доц. Оксана Іванівна Острівка

  доц. Валентина Володимирівна Черняшова

   

                                                                                                                                                           

                                                    

   

   

  Вчена рада ННІ


  План роботи вченої ради


  Кафедри ННІ


  КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ З КЛІНІЧНОЮ ФАРМАКОЛОГІЄЮ
  КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ
  КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ

  Навчально-науковий iнститут фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї ім. М.П. Скакуна створений за ухвалою вченої ради Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського вiд 8 червня 2005 року № 14 та наказом ректора Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського член - кор. НАМН проф. Л. Я. Ковальчука вiд 8 червня 2005 року № 201 з початком функцiонування з 15 липня 2005 року. Інститут став структурним підрозділом медичного факультету, створювався він з метою підготовки сучасних спеціалістів, які повинні достатньою мірою володіти медичними знаннями і навичками, а також для проведення комплексних наукових досліджень за профілем інституту. На сьогодні основними структурними підрозділами ННІ є три кафедри з їх навчальними приміщеннями, обладнаними відповідно до вимог циклової системи навчання, кабінетами і оснащенням; лекційні аудиторії. На кожній кафедрі ННІ створено власну бібліотеку навчальної та наукової літератури та комп’ютерний клас, де студенти можуть оволодівати знаннями з предмету, використовуючи віртуальні навчальні та контролюючі комп’ютерні програми, відеофільми, навчальні матеріали, представлені на WEB-порталі університету в системі Intranet та в Internet тощо. Кафедри фармакологiї з клiнiчною фармакологією (завідувач проф. Посохова Катерина Андріївна, завідувач курсу клiнiчної фармакології проф. Шманько Володимир Васильович), загальної гiгiєни та екології (завідувач проф. Кашуба Микола Олексійович), медичної біохiмiї (завідувач проф. Корда Михайло Михайлович) є базовими структурними підрозділами ННІ, вони проводять навчально-виховну і методичну діяльність з навчальних дисциплін декількох спеціальностей та спеціалізацій і здійснюють наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямком. Першим директором 29 серпня 2005 р. на сумісному засіданні колективів кафедр інституту був обраний шляхом таємного голосування на альтеративній основі на той час завідувач кафедри медичної хiмії проф. Гонський Ярослав Іванович. З 2008 р. по 2012 р. посаду директора ННІ обіймав доцент Пашко Костянтин Олександрович. В інституті функціонують Вчена рада, що є дорадчим органом директора інституту, який є головою вченої ради, та циклова методична комісія (ЦМК). Їх засідання проводяться згідно з затвердженими річними планами робіт. На підставі ухвал вченої ради директор інституту видає розпорядження, обов’язкові для виконання викладачами, співробітниками інституту і студентами. На ЦМК розглядаються актуальні питання навчальної та навчально-методичної роботи кафедр інституту. Перше засідання новоствореної вченої ради, до складу якої увійшов 41 викладач, із числа тих, що мали науковi ступенi та вченi звання, відбулося 15.09.2005 р. (протокол №1). Колектив інституту виконує значний обсяг навчальної та наукової роботи. На всіх кафедрах ННІ завершено повний капітальний ремонт приміщень. Кожна з них оснащена інтерактивними дошками, відеосистемами, комп’ютерами. Всього на кафедрах інституту функціонують 6 інтерактивних дошок, 17 відесистем, 94 компютери. Все це дозволяє організовувати навчальний процес на найсучаснішому рівні. Завершується обладнання тематичних класів необхідними для вивчення відповідних тем приладами і апаратурою, заняття у яких проводяться за розробленими алгоритмами внутрішньокафедральних циклів з вивчення дисциплін, що дозволяє викладачам поглиблювати свою спеціалізацію і створити необхідну навчально-матеріальну базу з кожного циклу, а також постійно оновлювати навчально-методичні матеріали з кожного розділу з врахуванням найновіших досягнень науки. У цих умовах студенти мають можливість навчатися у кожного викладача кафедри. Продовжується створення кафедральних баз сучасних навчальних відеофільмів для перегляду їх з використанням відеосистем під час практичних занять та в процесі самостійної роботи студентів. У ТДМУ розпочала свою діяльність Студія віртуальних навчальних програм. Залучення до цього процесу кваліфікованих програмістів не лише прискорить процес їх створення, але й дозволить кафедрам ННІ невдовзі використовувати їх під час вивчення кожної теми відповідної дисципліни, що суттєво підвищує рівень організації навчального процесу. На всіх кафедрах ННІ навчання студентів здійснюється за Z-системою та системою «єдиного дня». У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти були створені переліки засвоєння практичних навичок, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули) і для належного засвоєння кожної практичної навички на кафедрах інституту створені навчальні відеофільми. Результати складання всіма студентами ОСПІ (об’єктивного структурованого практичного іспиту) після вивчення теоретичних дисциплін не лише дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідними практичними навичками з предмету, але й відображають ефективність роботи викладачів кафедр під час практичної частини занять. Для оцінювання знань студентів за системою Moodle до кожного практичного заняття створені тестові завдання трьома мовами, які постійно поповнюються і можуть бути ефективно використані для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. Відповідні бази тестових завдань подані у Центр незалежного тестування знань студентів і ввійшли у загально університетську базу завдань для проведення єдиних тестових іспитів. База тестових завдань на кафедрах ННІ включає понад 100 тисяч тестів, зокрема на кафедрі фармакології - 35113 шт, на кафедрі загальної гігієни та екології - 33120, на кафедрі медичної біохімії – 41522 шт. Робота з удосконалення тестів проводиться в інституті постійно – вони урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями тощо. Також після кожної екзаменаційної сесії із бази видаляються невалідні тестові завдання та замінюються на нові. На сайтах кафедр у повному обсязі створені і розміщені всі навчально-методичні матеріали з дисциплін, що викладаються на них, включаючи презентації лекцій та навчальні відеофільми, матеріали для підготовки до лекцій та практичних занять.  Враховуючи, що на кафедрах ННІ навчаються також іноземні студенти, всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені, крім української, також англійською і російською мовами у вигляді матеріалів для підготовки до практичних занять, презентацій лекцій, методичних вказівок для студентів, алгоритмів практичних навичок, методичних розробок для викладачів. Вони створені в паперовому та в електронному варіантах, тому студенти мають до них вільний доступ через Інтранет-мережу цілодобово. Викладачі ННІ є авторами та співавторами 8 підручників з відповідних предметів, в тому числі національних, та понад 10 навчальних посібників, які використовуються у ВН(Ф)МЗ України 1-4 рівнів акредитації.

  Наукова робота в ННІ біохімії, фармакології та гігієни ім. М.П.Скакуна проводилася за такими напрямками: планування та виконання дисертаційних робіт; виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт; виконання госпдоговірних робіт; організація та участь у проведенні науково-практичних конференцій; організація та виконання студентських наукових робіт; забезпечення роботи міжкафедральної науково-дослідної лабораторії. Щорічно двічі за рік заслуховувалися звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт; виконання госпдоговірних робіт; своєчасно подавалися звіти про уже виконані науково-дослідні роботи. Постійно розглядалися питання наукової роботи студентів у кафедральних гуртках СНТ. Колективом інституту було отримано понад два десятки патентів на винахід, на твір, а також свідоцтва про раціоналізаторські пропозиції. У 2011-2012 рр. проведено капітальний ремонт адміністративного корпусу, у якому розміщується інститут, зокрема всіх кафедр, із заміною покриття даху, підлоги, встановленням підвісних стель, освітлення, ремонтом стін, міжповерхових сходинок та перил, дверей, вікон, виготовленням у власному столярному цеху ТДМУ навчальних та офісних меблів. Між поверхами створено нові композиції на переходах : Клятва Гіппократа; 1000-літня історія української медицини; Медицина. У 2013 році заплановано завершення капітальної реконструкції лекційної аудиторії №1 з заміною підлоги, освітлення, установленням підвісної стелі, ремонтом стін, установкою комп‘ютера, підвісного відеопроектора, підведенням Інтернет-мережі. Виділено та заплановано капітальний ремонт приміщення корпусу для обладнання роздягалень для студентів. Також у 2013 р. розпочнеться облаштування та обладнання нової науково-дослідної лабораторії ННІ фармакології, гігієни та медичної біохімії ім. М.П. Скакуна у цокольному приміщенні адміністративного корпусу загальною площею понад 200 м2, яка буде призначена для проведення біохімічних, фармакологічних, токсикологічних, імунологічних досліджень тощо відповідно до принципів GLP (Належної лабораторної практики). Конструкція експериментальної Лабораторії забезпечуватиме належний ступінь розподілу різноманітних видів діяльності та гарантуватиме проведення досліджень кожного виду та отримання достовірних результатів. Для оптимізації наукових досліджень, розширення їх спектру та підвищення  наукового рівня Лабораторію планується поповнити рядом нових приладів: рефрижераторною центрифугою (для фракційного виділення органел клітин та здійснення вивчення мікросомальної, мітохондріальної систем тощо), високоефективним рідинним хроматографом, системами для електрофорезу білків та нуклеїнових кислот, системою для Western-blot аналізу, люмінесцентним мікроскопом, біохімічним аналізатором-автоматом, біохемілюмінометром, гомогенізаторами зразків тканин, аналітичними вагами. Планується також створення лабораторії клітинних культур, яка буде оснащена СО2-інкубатором, інвертованим мікроскопом, ламінарним боксом. На сьогодні для потреб лабораторії придбано двопроменевий спектрофотометр Lambda 25 виробництва фірми Palmer, який введено в експлуатацію. Заплановано: виконання співробітниками кафедр ННІ п’яти докторських та одинадцяти кандидатських дисертацій; продовження наукових досліджень у рамках кафедральної НДР «Встановлення ефективності препаратів метаболічного типу дії та ентеросорбції при патологічних процесах різної етіології», зокрема вивчення гепатозахисної активності кверцетиновмісних препаратів при експериментальному цукровому діабеті обох типів, обґрунтування застосування нового складу лікарської форми парацетамолу з тіотриазоліном, встановлення ролі системи оксиду азоту у порушеннях функції внутрішніх органів та патогенезі акушерської патології при експериментальному антифосфоліпідному синдромі (науковий керівник проф. К.А. Посохова); продовження наукових досліджень у рамках міжкафедральної НДР “Клініко-епідеміологічне та імунологічне обгрунтування вдосконалення профілактичних і лікувальних технологій при грипі та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях”, зокрема вивчення можливостей корекції патологічних проявів при респіраторному дистрес-синдромі за допомогою засобів з антигіпоксичною активністю; виконання міжкафедральної науково-дослідної роботи на тему “Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антропогенних і біогенних токсикантів в біологічних системах”(науковий керівник проф. М.М. Корда).  За останні роки науковці ННІ взяли участь у дослідженнях з трьох госпдоговірних тематик загальним бюджетом понад 200 тис. грн. Викладачі кафедр багато уваги приділяють національно-виховній та патріотичній роботі. Вони є кураторами студентських груп як вітчизняних, так і іноземних студентів. Колектив інституту здійснює благочинну діяльність, надаючи допомогу дітям у сиротинцях, дітям з вадами зору тощо. У періодичних виданнях, зокрема у газетах «Медична академія», «Університетська лікарня» та ін. часто друкуються статті просвітницького та навчально-методичного характеру, авторами яких є професорсько-викладацький склад ННІ. Колектив інституту продовжуватиме подальшу модернізацію навчального процесу на засадах наукової та інноваційної діяльності, використання високотехнологічних методів інформатизації та комп’ютерних технологій; підвищуватиме рівень наукових досліджень до вищих світових стандартів, їх планування і здійснення  відповідно до вимог сучасності та запитів майбутнього; сприятиме гармонійному розвитку фахових, моральних та фізичних якостей майбутнього лікаря.

   

                 

  © 2013 tdmu.edu.ua | TDMU |

                 

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |