Європейська система перезарахування кредитів (ECTS)

Що таке ECTS?

           

Європейська комісія ставить за мету сприяти міжуніверситетській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів, а програму обміну студентами визначено як вагомий елемент такої міжуніверситетської співпраці та покращення можливостей зростання їх навчальної і професійної кар’єри, працевлаштування через визнання дипломів. Реалізація програм міжуніверситетської співпраці доводить, що навчання за кордоном дає цінний досвід не лише на шляху до пізнання інших країн, культур, мов та поглядів, але й має значний вплив на формування наукової та професійної кар’єри.

            Визнання періодів навчання, академічних успіхів студентів за кордоном і дипломів іноземних навчальних закладів є невід’ємною умовою створення „Європи без кордонів” у галузі освіти, де студенти і викладачі могли б пересуватися без обмежень. Тому в експериментальному проекті, організованому в рамках Програми „Еразмус”, було розроблено Європейську систему перезарахування кредитів (ECTS) як засіб покращення визнання освіти для навчання за кордоном. Зовнішнє оцінювання ECTS продемонструвало потенціал системи і Європейська комісія включилаECTS до своєї програми „Сократес”, зокрема до розділу 1 про вищу освіту („Еразмус”). Сьогодні ECTS розвивається  у напрямку від обмеженої вузької експериментальної стадії до ширшого використання, як елементу європейського масштабу у вищій освіті.

            ECTS (European Credit  Transfer System) – Європейська кредитно-трансферна система – система, що базується на обліку обсягу навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння завдань (цілей) програми навчання. Цілі формулюються у вигляді результатів навчання та компетенцій. В основу ECTS покладено принцип, згідно з яким загальний обсяг роботи (навчальне навантаження) студента протягом року дорівнює 60 кредитам. Завданням ECTS є збільшення прозорості систем навчання в різних країнах та сприяння студентським обмінам в країнах Європи шляхом надання можливості студентові здійснювати трансфер (перезарахування) та накопичення кредитів.

            ECTS є інструментом, що будує мости між навчальними закладами і розширює можливості вибору для студентів. Система сприяє полегшенню визнання навчальних досягнень студентів навчальними закладами через використання загальнозрозумілої системи оцінювання – кредитів та оцінок, а також забезпечує засоби інтерпретації національних систем вищої освіти.

            ECTS базується на трьох ключових елементах: інформації (щодо навчальних програм і здобутків студентів), взаємній угоді (між закладами-партнерами і студентом) і використанні кредитів ECTS (визначають навчальне навантаження для студентів)

 

Складові ECTS

 

            Система ECTS базується на трьох основних елементах, якими є: інформація (про навчальні програми та досягнення студентів), взаємна згода (між освітнім закладом та студентом) і оцінювання кредитів ECTS (для обліку обсягу роботи, виконаної студентом). Ці три ключові елементиECTS приводяться в дію через використання трьох основних документів: інформаційного пакету, анкети (заяви) студента / навчального контракту та переліку оцінок з дисциплін.

Перш за все ECTS використовується студентами, викладачами і навчальними закладами, які хочуть зробити навчання за кордоном невід’ємною частиною освіти студента. За своєю суттю ECTS самостійно не регулює змісту, структури чи еквівалентності навчальних програм. Це питання якості, яке визначається і узгоджується самими вищими навчальними закладами при укладенні двосторонніх чи багатосторонніх угод про співпрацю. Система ж ECTS являє собою інструмент для відображення умов навчання та зарахування дисциплін  у партнерському навчальному закладі, дозволяє забезпечити прозорість і сприяє визнанню освіти.

            Повне визнання освіти в рамках міжнародних програм означає, що період навчання за кордоном (включаючи іспити чи інші форми оцінювання) відповідає порівнюваному періоду навчання в „рідному” університеті (включаючи іспити чи інші форми оцінювання), хоча зміст погодженої програми навчання може відрізнятися.

            Використання ECTS є добровільним і базується на взаємній довірі та переконанні щодо якості навчальної роботи освітніх закладів-партнерів. Кожен університет сам обирає своїх партнерів.

 

Прозорість системи перезарахування кредитів

 

ECTS гарантує прозорість системи зарахування періодів навчання через такі засоби:

 

 

 

 

 

 

Студентам, які навчаються за кордоном надається можливість вибору занять з повного діапазону дисциплін, що вивчаються на факультеті / в університеті, створюються умови для участі студентів у регулярних заняттях з дисципліни, а не у спеціально підготовлених для них заняттях (не варто позбавляти студентів можливості виконувати вимоги, необхідні для одержання ступеня чи диплома закордонного закладу).

ECTS окрім цього, дає можливість продовжувати навчання за кордоном. З ECTS студент не обов’язково повернеться до попереднього навчального закладу після періоду навчання за кордоном, а може віддати перевагу подальшому навчанню у закордонному університеті, аби здобути ступінь, або, навіть перейти до третього навчального закладу. До компетенції університетів належить вирішувати прийнятне це, чи ні і які умови студент повинен виконати, щоб одержати диплом чи реєстрацію перезарахування. Навчальні здобутки студентів, оцінка яких допоможе навчальним закладам приймати відповідні рішення, подаються у переліку оцінок з дисциплін.

 

Присвоєння студентам кредитів ECTS

 

            Студенти, які беруть участь у програмі ECTS отримують кредити про зарахування програми навчання у партнерському університеті. Ці кредити можуть трансферуватись з одного навчального закладу до іншого, якщо між університетами-учасниками заздалегідь було укладено відповідну угоду про співпрацю.

            Студенти можуть брати участь у програмі ECTS за умови наявності місць у партнерському навчальному закладі та за згодою університету, де вони навчаються.

            Здебільшого студенти, які беруть участь у програмі ECTS виїжджають на навчання у закордонний університет на певний, передбачений угодою термін, а потім повертаються у свій навчальний заклад. У ситуації, коли студент виконав програму навчання, що була узгоджена обома навчальними закладами, відбувається перезарахування кредитів. Завдяки цьому студент може продовжити навчання без будь-якої втрати часу чи кредитів. Якщо студент вирішить залишитись у закордонному навчальному закладі і отримати там диплом, то він змушений буде пристосувати свою програму навчання до вимог відповідної країни, університету, факультету.

 

I - НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


А. – 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 1

тел. 0352 52-44-92,  факс 52-41-83      

е-mаіl: university@tdmu.edu.ua;  old.tdmu.edu.ua


      Навчальний корпус 2 Руська, 12; тел. (0352) 25 28 82
      Навчальний корпус 3 Руська, 36; (0352) 25 06 35. 
      Навчальний корпус 5 
Словацького, 2; (0352) 52 36 93.
      Навчальний корпус 6 Чехова, 
3; (0352) 25 95 26.
      Навчальний корпус 8 Глибока, 2; (0352) 25 95 26.
      Бiблiотека - Сiчових стрiльцiв, 8; (0352) 52 61 07. 

Б. Координатор ECTS вiд Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я.Горбачевського -   проректор  з науково-педагогічної роботи проф. Аркадій Гаврилович Шульгай
      Майдан Волi, 1
      м.Тернопiль, 46001
      тел.(0352) 52 55 88

е-mail shulgay_ag@ukr.net
      З координатором особисто можна зв'язатися щоденно, окрiм суботи та недiлi, з 900-1300, 1400-1800 за Київським часом. 
      У разi вiдсутностi координатора його замiщують: 
      Загричук Григорій Ярославович

      Лихацький Петро Григорович

Майдан Волi, 1
      м.Тернопiль, 46001
      тел.(0352) 25 49 02, факс.(0352) 52 41 83
      е-mail 
zagrichuk@mail.ru
      Час роботи: понедiлок- п'ятниця 900-1300, 1400-1800
      
Панчишин Наталя Олександрівна
      
Словацького, 2;

      м. Тернопiль, 46000
      тел.(0352) 52 72 33
      Час роботи: понедiлок- п'ятниця 900-1615

В. Загальний опис закладу
      Ректор унiверситету - КОВАЛЬЧУК Леонiд Якимович, доктор медичних наук, професор, Заслужений дiяч науки i технiки України, член-кореспондент Національної Академiї медичних наук України.
      Тернопiльський державний медичний iнститут засновано у 1957 роцi, у 1997 отримав статус медичної академiї, у 2004 р. - унiверситету. У 1992 р. Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України навчальному закладу присвоєно iм'я видатного вченого, уродженця Тернопiльщини Iвана Яковича Горбачевського. 
      III-
ІV рiвень акредитацiї.
      Факультети: медичний, стоматологiчний, фармацевтичний, іноземних студентів,
ННІ пiслядипломної освiти,  ННІ медсестринства.
      Пiдготовка здiйснюється з 10 спецiальностей.
      Форми навчання: денна, 
заочна (дистанційна), за держзамовленням та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
      В практику навчання впроваджено телекомунiкацiйнi лекцiї.
Матеріально-технічна база:

-   15 навчальних корпусів;

-   видавництво "Укрмедкнига" з власною поліграфічною базою, яке є базовим для ЦМК з ВМО МОЗ України,

-   навчально-оздоровчий комплекс "Червона калина" з профiлакторiєм, конгрес-центром i навчально-виробничим пiдроздiлом, ботанiчний сад лiкарських рослин

-   лікувально-діагностичний центр,

-   бібліотека з 4 читальними залами, оснащеними комп'ютерами з виходом в Інтернет;

-   бібліотеки і читальні зали в навчально-наукових інститутах і на клінічних кафедрах з виходом в Інтернет;

-   1243 комп'ютери (41 комп'ютер на 100 студентів), 64 мультимедійні системи; 39 комп'ютерних класів;

- 4 гуртожитки для студентів, на 1588 місць; 2 студентські їдальні; 7 студентських кафе;

-   спорткомплекс; санаторій-профілакторій; садиба-музей родини І.Я. Горбачевського в с.Зарубинці, Збаразького р-ну., Тернопільської обл.

- навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги с. Гнилиці Підволочиського  району, с. Зарубинці Збаразького району, с. Увисла Густинського району, с. Кокошинці Густинського району, с. В. Говилів Теребовлянського району;

- медичний ліцей.

      В унiверситетi навчаються понад 4845 студентiв, з них близько 1250 iноземних громадян з 67 країн свiту. Навчання здійснюється українською, російською та англiйською мовами.

      На 60 кафедрах працюють 3 чл.-кор.НАМН України, 96 докторiв наук, 387 кандидатiв наук, 9 Заслужених дiячiв науки i технiки України, 3Заслужені винахiдники України, 3 Лауреати Державної премiї України, 3 Заслужені лiкарi України. При унiверситетi працюють 3 Спецiалiзованi вченi ради iз захисту дисертацiй з восьми спецiальностей.
      Унiверситет є спiвзасновником та видавцем 
12 Всеукраїнських журналiв, визнаних ВАК України. Випускається обласна газета "Медична академiя" та «Університетська лікарня».

      На базi унiверситету в навчально-оздоровчому комплексi "Червона калина" щороку проводяться Всеукраїнськi i Мiжнароднi форуми, пiд час яких застосовується телекомунiкацiйний зв'язок для спiлкування з вченими близького i далекого зарубiжжя.


I. Процедура допуску до навчання:

Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” приймає на навчання на перший курс для здобуття:

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціальність 8.110102 „Сестринська справа”) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (напрям підотовки 6.120101 „Сестринська справа”).

Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” приймає на навчання на другий курс з нормативним терміном осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями “Фармація”, “Лікувальна справа”, “Стоматологія”, “Медико-профілактична справа”, за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти,  затвердженого  Наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

  

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на ОСНОВІ освіти

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2014 року

11 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

24 липня 2014 року о 18 год

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

24 липня 2014 року о 18 год

6 серпня 2014 року о 18 год

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

01 серпня 2014 року о 12 год

8 серпня 2014 року о 18 год

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

21 липня - 01 серпня 2014 року

-

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

25 липня - 01 серпня 2014 року

7-8 серпня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 2 серпня 2014 року

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2014 року

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2014 року

не пізніше 9 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 15 години 11 серпня,

за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 18 серпня

не пізніше 21 серпня 2014 року

 

 

        Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на ОСНОВІ

освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2014 року

11 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

24 липня 2014 року о 18 год

6 серпня 2014 року о 18 год

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

25 липня - 01 серпня 2014 року

7-8 серпня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 2 серпня 2014 року

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2014 року

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2014 року

не пізніше 9 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 15 години 11 серпня;

за кошти фізичних та Юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 18 серпня

не пізніше 21 серпня 2014 року

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить вищий державний навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, конкурсний відбір та зарахування на навчання на спеціальність 8.110102 „Сестринська справа” (освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”) вступників на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за спеціальністю 6.120101 „Сестринська справа”) проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на ОСНОВІ

освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра

освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2014 року

11 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня 2014 року

6 серпня 2014 року

від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

о 18 год

о 18 год

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

25 липня - 01 серпня 2014 року

7-8 серпня 2014 року

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 2 серпня 2014 року

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2014 року

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2014 року

не пізніше 9 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 15 години 11 серпня;

за кошти фізичних та Юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 18 серпня

не пізніше 21 серпня 2014 року

 

Вступники особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі – заява) в паперовій або електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про  раніше  здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим  вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

Додаткова інформація знаходиться за адресою http://intranet.tdmu.edu.ua/for_abiturient/pravula.htm

II - ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА IНФОРМАЦIЯ

А. Формальностi прийнятi в Українi, щодо прийому студентів

 

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  в межах обсягів державного замовлення.

При вступі до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України” закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із біології.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України ”, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

Прийом документів у іноземних громадян здійснюється з 2 липня  по 30 вересня (включно) 2014 року.

Вступники із числа іноземних громадян подають до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України ”: а) анкету встановленого зразка; б) свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (відділення) для іноземних громадян з рекомендацією для вступу за фахом “Медицина” (якщо проходили навчання); в) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали); г) документ про відсутність ВІЛ-інфекції;  д) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну; е) страховий поліс з надання термінової медичної допомоги; є) копію документа про народження; ж) 6 фотокарток розміром 40 х 60 мм; з) зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Зазначені у підпунктах “в”, “г”, “д”, “є” документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, легалізовані та нострифіковані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Вступними випробуваннями для іноземних громадян є співбесіда з біології та хімії.

Додаткова інформація знаходиться за адресою http://intranet.tdmu.edu.ua/for_abiturient/pravula.htm

Б. Як потрапити до закладу
      Iноземцiв, якi прибувають в Україну лiтаком, в аеропорту зустрiчають представники унiверситету.
      З Києва доїхати до станцiї Тернопiль можна потягом або автобусом. Із залізничної станцiї у місті Тернопiль можна пройти до адмiнiстративного корпусу, де знаходяться всi деканати унiверситету.

В. Загальнi вiдомостi про проживання у м. Тернопiль та його вартiсть.
      Житло. При бажаннi студента йому надається кімната в гуртожитку, де середня вартість проживання в гуртожитках блочного типу для громадян України складає 212 грн/мiс., середня вартість проживання в кімнатах з поліпшеними умовами проживання складає 355 грн/мiс., в тому числі для iноземцiв – 46,25 доларiв/міс. за мiсце у двомiснiй кiмнатi та 42,5 доларiв/міс. за мiсце у тримiснiй кiмнатi. Студенти також можуть наймати житло самостiйно. Приблизна вартiсть найму кiмнати у м. Тернополi становить вiд 50 до 150 доларів/мiс., 1-,2-,3-кiмнатної квартири – від 150 до 350 доларів/мiс. (залежно вiд району та умов проживання).
      Пораду та допомогу у пошуку житла iноземнi студенти можуть отримати у деканатi факультету iноземних студентiв, який знаходиться за адресою: Майдан Волi, 1.
      Телефон деканату: (0352) 25-39- 98.
      Харчування. Вартiсть продовольчих товарiв у м. Тернопiль є однiєю з найнижчих в Українi. У навчальних корпусах і гуртожитках ТДМУ є студентськi їдальнi. Вартiсть комплексного обiду складає 15-30 грн.

Г. Деканат факультету iноземних студентів
      Деканат факультету iноземних студентів працює з 9.00 до 18.00. Вихідні: субота, неділя та дні державних свят.
      Прийом студентів у деканаті іноземних студентів проводиться з 15.00 до 18.00.
      Декан факультету iноземних студентів – Михайло Михайлович Корда.
      Прийом з 9.00 до 18.00
      Заступник декана факультету iноземних студентів – Михайло Ярославович Фурдела.
      Прийом з 15.30 до 18.00

Д. Правила реєстрацiї iноземних громадян
      Пiсля в'їзду в Україну iноземний громадянин зобов'язаний одразу прибути в університет для вступу на навчання і протягом 3-х днів подати в деканат iноземних студентів документи на реєстрацію. Документи для наступного продовження реєстрації потрібно оформити і подати в деканат не пізніше, ніж за 3 дні до закінчення дійсної реєстрації. Порушення вказаних термінів тягне за собою адміністративну відповідальність і накладення штрафу.
      Документи, необхідні для продовження реєстрації:
      1) підтвердження оплати за навчання;
      2) медична страхівка;
      3) підтвердження оплати за гуртожиток (якщо студент проживає в гуртожитку);
      4) закордонний паспорт;
      5) заява на отримання реєстрації;
      6) 3 фотографії розміру 3,5х4,5 см;
      7) переклад паспорта;
      8) оплата за реєстрацію;
      9) підтвердження проходження флюорографії і тесту на малярію;
      7) підтвердження повернення в бібліотеку книжок за попередній курс;
      9) заява-підтвердження адреси проживання.

      Відповідальні за реєстрацію іноземних громадян:
      Юрій Миколайович Деременда
      Прийом з 15.30 до 18.00
      Олександр Токарський
      Прийом з 15.00 до 18.00

      Правила поселення студентів у гуртожиток:
      1. подати заяву на поселення в гуртожиток, вказавши мiсце свого попереднього проживання та домашню адресу;
      2. пройти медичний огляд;
      3. заплатити за проживання в гуртожитку на перiод всього навчального року. Про точну вартість проживаня в гуртожитку можна дізнатися у працiвників деканату або студмістечка;
      4. ознайомитися з правилами проживання в гуртожитку. На пiдставi цього мiж студентом та дирекцiєю студмiстечка укладається угода. 

      Д. Умови навчання

      1. Бiблiотеки
      Розмiр бiблiотеки становить 1064 м2.
      Кiлькiсть абонементiв - 3, читальних залiв - 4, посадових мiсць - 1
80.
      Об'єм фонду становить 397242 примiрникiв документiв.
      Адреси:
      - Вул. Сiчових Стрiльцiв 8. За цiєю адресою знаходиться абонемент наукової лiтератури, читальний зал навчальної лiтератури, читальний зал перiодичних видань, довiдково-бiблiографiчний вiддiл, вiддiл комплектування та обробки лiтератури.
      - Вул. Живова, 3. Гуртожиток № 1. Абонемент навчальної лiтератури, абонемент та читальний зал навчальної лiтератури для iноземних студентiв.
      - Вул. Коцюбинського, 18а. Гуртожиток № 1. Фiлiя читального залу.
      Режим роботи:
      · Абонемент -з 1000 год до 1900 год. Вихiдний день: недiля.
      · Читальний зал - з 1000 год до 2100 год. Без вихiдних.
      · Читальний зал навчальної лiтератури для iноземних студентiв - з 1300 год до 2100 год. Без вихiдних.
      · Фiлiя читального залу - з 1300 год до 2100 год. Вихiдний: п'ятниця.
      · iншi пiдроздiли - з 1000 год до 1800 год. Вихiдний: субота i недiля.
      Всi пiдроздiли бiблiотеки працюють без перерви на обiд.
      Правила користування бiблiотекою:
      Загальнi положення.
      1.1. Данi правила розробленi на пiдставi "Типових правил користування бiблiотеками України", затверджених Наказом Мiнiстерства культури i мистецтв № 275 вiд 25.05.99 р.
      Примiтка: правила користування бiблiотекою вiд 18.02.2000 р. вважати недiйсними.
      Права користувачiв.
      2.1.Користувачами бiблiотечних послуг є: студенти, аспiранти, клiнiчнi ординатори, професорсько-викладацький склад, курсанти ФПО, навчально-допомiжний та адмiнiстративний персонал.
      Примiтка: медичнi працiвники областi та мiста Тернополя, працiвники сумiжних з медициною галузей знань, лiкарi-iнтерни, абiтурiєнти мають право бути користувачами бiблiотечних послуг через читальнi зали та довiдково-бiблiографiчний вiддiл.
      2.2. Формами надання бiблiотечних послуг є: абонемент навчальної лiтератури, абонемент наукової та художньої лiтератури, читальнi зали, фiлiя читального залу, довiдково-бiблiографiчний вiддiл, англомовна бiблiотека, а також обслуговування поза бiблiотекою - пересувна бiблiотека.
      2.3. Користувачi бiблiотекою мають право отримувати безкоштовну iнформацiю про склад бiблiотечних фондiв, консультацiйну допомогу в пошуках джерел iнформацiї, отримувати в тимчасове користування книги, документи (далi - документи) з бiблiотечного фонду, брати участь у читацьких конференцiях та iнших заходах, що їх проводить бiблiотека.
      2.4. Користувачi мають право одержувати для користування:
      - навчальну лiтературу на семестр, або навчальний рiк вiдповiдно до навчального плану i програми;
      - наукову - строком до 1 мiсяця в кiлькостi: 10-15 примiрникiв професорсько-викладацькому складу, до 10 примiрникiв студентам - випускникам та членам СНТ, до 5 примiрникiв iншим категорiям читачiв.
      - перiодичнi видання не бiльше 5 номерiв або одного зброшурованого комплекту i тiльки в читальному залi;
      - художню лiтературу в кiлькостi до 3-х примiрникiв строком до 15 днiв;
      - енциклопедiї та iншi довiдковi видання, рiдкiснi та цiннi книги, автореферати дисертацiй, реферативнi журнали, книжковi та журнальнi лiтописи, перiодичнi видання, книги з англомовної бiблiотеки, документи службового користування - тiльки в читальному залi;
      - неопублiкованi матерiали (дисертацiї, звiти НДР i т.i.) на пiдставi дозволу проректора з наукової роботи - тiльки в читальному залi.
      2.5. Користувачi мають право виносити документи за межi бiблiотеки, якi отриманi на абонементi, якщо вони записанi у формулярi.
      2.6. Термiн користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них вiдсутнiй попит iнших користувачiв.
      3. Обов'язки користувачiв.
      3.1. Для запису в бiблiотеку потрiбно пред'явити паспорт та, залежно вiд категорiї, фото 3x4 (студенти першого курсу), студентський квиток, квиток курсанта, iнтерна, довiдку з вiддiлу кадрiв.
      3.2. Пiд час запису в бiблiотеку ознайомитись з правилами користування бiблiотекою, та пiдтвердити зобов'язання про їх виконання своїм пiдписом на читацькому формулярi, надати вiдомостi для заповнення, реєстрацiйної картки та читацького формуляра.
У разi змiни мiсця проживання, зазначеного в паспортi, номера студентської групи, прiзвища негайно повiдомити про це бiблiотеку.
      3.3. Дотримуватися строкiв користування бiблiотечними документами.
      3.4. На початку календарного року перереєструватися з пред'явленням всiєї лiтератури, що рахується за користувачем (крiм студентiв):
      - студенти на час лiтнiх канiкул зобов'язанi здати всi документи до першого серпня;
      - на початку нового навчального року перереєструватися. Не перереєстрованi студенти рахуються боржниками i обслуговуються пiсля 15 днiв з часу повного розрахунку з бiблiотекою;
      - пiд час екзаменацiйної сесiї, пiсля складання iспиту, або диференцiйованого залiку здати всi пiдручники та навчальнi посiбники з предмету iспиту, отримати довiдку про це у бiблiотекаря для одержання залiкової книжки.
      3.5. За кожний документ, одержаний на абонементi наукової та художньої лiтератури, фiлiї читального залу (гуртожиток № 3), у довiдково-бiблiографiчному вiддiлi, англомовнiй бiблiотецi, читальному залi перiодики та пересувних бiблiотеках користувач розписується в читацькому формулярi. Повернення засвiдчується пiдписом бiблiотекаря.
      3.6. За документи, одержанi в читальному залi та на абонементi навчальної лiтератури, користувач ставить особистий пiдпис, дату та єдиний номер читацького формуляра на книжковому формулярi.
      3.7. В читальному залi видача здiйснюється пiд заставу особистого документа (студентського квитка, квитка курсанта, iнтерна, довiдки з вiддiлу кадрiв i т. п.).
      3.8. Виносити документи з читального залу забороняється. Якщо користувач виходить з читального залу бiльше нiж на 15 хвилин, вiн зобов'язаний здати черговому бiблiотекарю всi документи.
      3.9. Користувач зобов'язаний дбайливо ставитися до документiв одержаних в бiблiотецi, перевiряти кiлькiсть та наявнiсть пошкоджень при одержаннi i в разi виявлення дефектiв попередити про це бiблiотекаря, який зобов'язаний зробити на документах вiдповiдну позначку. В iншому разi вiдповiдальнiсть за виявленi у документах дефекти несе користувач.
      3.10.Користувач, який втратив, або пошкодив документ з фонду бiблiотеки, повинен замiнити його новим чи визнаним бiблiотекою рiвноцiнним документом чи копiєю. При неможливостi здiйснити таку замiну робиться кратне грошове вiдшкодування її реальної вартостi. Розмiр вiдшкодування встановлюється згiдно з наказом ректора унiверситету "Про вiдшкодування збиткiв, завданих бiблiотецi користувачами".
      3.11 .Користування комп'ютерами в читальному залi здiйснюється згiдно з "Правилами користування комп'ютерами в читальних залах бiблiотеки ТДМУ iм. I.Я. Горбачевського".
      3.12.Користувач, який порушує правила користування бiблiотекою, позбавляється права користуватися нею на 1 мiсяць, при повторному порушеннi - до кiнця навчального року. В особливих випадках - позбавляється повнiстю права користування бiблiотекою.
      Матерiали про порушення окремими користувачами правил користування передаються для розгляду в трудовi колективи та громадськi органiзацiї унiверситету, матерiали про злiсне порушення правил користування можуть бути переданi до суду згiдно з чинним законодавством України.

      2. Умови для навчання
      Правила користування комп'ютерами в читальних залах бiблiотеки ТДМУ
      1. До роботи з комп'ютерами в читальних залах допускаються користувачi бiблiотеки, якi ознайомленi з правилами користування комп'ютерами, можуть самостiйно працювати в операцiйнiй системi "WINDOWS" та отримали дозвiл чергового оператора.
      2. Оператор, на пiдставi документа, що засвiдчує особу користувача, реєструє його у журналi вiдвiдувачiв, надає робоче мiсце, дискету та проводить iнструктаж.
      3. Пiд час роботи з дискетами користувач зобов'язаний надати їх оператору для перевiрки на наявнiсть вiрусiв.
      4. Набрану iнформацiю необхiдно перенести на власнi дискети, якi зберiгаються у користувача. Пiд час довготривалої роботи, слiд попросити оператора. вiдкрити власну персональну папку у директорiї "Мої документи".
      5. За втрату iнформацiї з пам'ятi комп'ютера, оператори вiдповiдальностi не несуть. Пiсля 30 днiв вся iнформацiя автоматично стирається з дискiв комп'ютерiв.
      6. З питаннями щодо роботи та за консультацiями звертатись до чергового оператора. Самостiйно виправляти неполадки заборонено.
      7. Користувач комп'ютерами повинен виконувати правила користування читальними залами, дотримуватись розпорядку роботи на комп'ютерах, власного графiку та лiмiту робочого часу, не перешкоджати проведенню регламентних заходiв, комп'ютерних атестацiй та iспитiв. При необхiдностi, на прохання операторiв, користувач повинен надати своє робоче мiсце для термiнової роботи.
      8. За 15 хв. до кiнця робочого часу оператор нагадує про це користувачам. За цей час користувач повинен зберегти власну iнформацiю i звiльнити робоче мiсце.
      9. Пiд час роботи користувачi зобов'язанi зберiгати тишу, не перешкоджати роботi iншим. Сидiти за одним робочим мiсцем удвох можна лише з дозволу оператора.
      10. iнформацiю для роздрукування на принтерi подавати оператору разом iз власним папером встановленої якостi. Друк для подальшого редагування та вичитки проводиться лише в чорновому виглядi. Чистовий друк проводиться лише одноразово. Сторiнки, надрукованi з помилками, допущеними з вини користувача, передруковуватись не будуть.
      11. Категорично заборонено самостiйно включати та виключати комп'ютери, займати робоче мiсце без дозволу оператора i реєстрацiї в журналi, змiнювати параметри системи, записувати власнi програми, витирати iснуючу iнформацiю, самостiйно звертатись по мережi до iнших комп'ютерiв, самостiйно вiдправляти матерiали на друк.
      12. Користувач несе повну матерiальну вiдповiдальнiсть за збереження матерiально-технiчного устаткування та програмне забезпечення свого робочого мiсця.

      Е. 
Інша практична iнформацiя
      У мiстi є достатня кiлькiсть банкiв та їх вiддiлень, якi розташованi як в центрi мiста, так i в рiзних його районах, у яких можна проводити рiзноманiтнi операцiї.
      Громадський транспорт працює з 6.00 до 23.00. В будь-який перiод цього часу Ви зможете легко дiстатися у любий куточок мiста та за його межi.

      Є. Позапрограмна дiяльнiсть i дозвiлля
      Пiдготовка фахiвця у вищому навчальному закладi неможлива без виховної роботи - важливої складової частини навчального процесу, яка характеризується системнiстю, пошуком нових пiдходiв i форм, що були б об'єднанi як система цiлеспрямованих заходiв.
      В нашому унiверситетi виховна робота здiйснюється згiдно iз "Єдиною програмою нацiонально-патрiотичної роботи", в якiй визначено теоретичнi засади формування особистостi студента - майбутнього лiкаря, фармацевта, стоматолога, медичної сестри, iдеалом яких має бути гармонiйно розвинена, високоосвiчена, творча, юридично обiзнана, активна й нацiонально свiдома людина.
      За вказаною програмою визначено, що нацiонально-патрiотичною та виховною роботою займаються:
      а) проректор з нацiонально-патрiотичної та виховної роботи та його заступник;
      б) рада наставникiв;
      в) студентська рада на чолi з головою.
      Рада наставникiв - орган, до складу якого входять старшi наставники всiх курсiв, обранi мiж наставниками на зборах наставникiв груп. На основi планiв роботи наставникiв груп, якi здаються у раду наставникiв, розробляється комплекс заходiв, спрямованих на найрiзноманiтнiшi галузi виховного процесу i формування у студентiв нацiональної свiдомостi, людської гiдностi, життєдайної позицiї.
      Вибори членiв студентської ради здiйснюються на зборах курсiв, якi вiдбуваються окремо на кожному факультетi. У студентськiй радi обов'язки її членiв розподiляються вiдповiдно до нахилiв i бажань її членiв. Студентська рада сама вибирає напрямки своєї дiяльностi i створює у своїх межах сектори дiяльностi.
      Студентська рада складає план роботи вiдповiдно до секторiв, якi в нiй функцiонують, затверджує його на своєму засiданнi i доводить до вiдома ради наставникiв.
      На основi цих планiв створюється єдиний план виховної роботи в ТДМУ iм. I.Я.Горбачевського.
      Студентська рада iнiцiює, розробляє i контролює проведення таких, наприклад, справ:
      · зустрiчi деканiв та заступникiв, професорсько-викладацького складу iз студентами напередоднi екзаменацiйної сесiї;
      · премiювання кращих студентiв за навчально-наукову та громадську дiяльнiсть;
      · органiзацiю правового лекторiю "Тиждень правових знань" i постiйно дiючої виставки лiтератури "Молодi про права та обов'язки";
      · проведення екскурсiй пам'ятними iсторичними мiсцями Тернопiльщини та України, вiдвiдування музеїв i галерей Тернопiльщини та України;
      · збiр матерiалiв для експозицiй музею унiверситету, садиби-музею I.Я.Горбачевського у с. Зарубинцях Збаразького району;
      · зустрiчi iз представниками органiв мiсцевого самоврядування i влади для роз'яснення питань молодiжної полiтики;
      · проведення огляду художньої самодiяльностi серед студентiв-першокурсникiв, соцiологiчних опитувань для залучення їх до вокально-iнструментального ансамблю, танцювального колективу, вокального ансамблю, студентського театру, КВК, КiДу;
      · презентацiї мистецьких творiв (лiтературних i художнiх) студентiв унiверситету;
      · зустрiчi iз студентами iнших вищих навчальних закладiв для обмiну досвiду роботи;
      · залучення iноземних студентiв до спортивних секцiй i художньої самодiяльностi;
      · створення iнформацiйних куткiв з рiзних питань у гуртожитках;
      · використання комплексу студентського харчування для проведення спiльно з iноземними студентами вечорiв знайомств з країнами, з яких вони прибули;
      · догляд за працiвниками-ветеранами унiверситету, якi ще працюють i вже не працюють;
      · участь в акцiї милосердя для надання медичної допомоги, розв'язання психологiчних проблем та iн;
      Щомiсяця студентська рада має зустрiчi iз ректором унiверситету член-кореспондентом
НАМН України, проф. Л.Я.Ковальчуком, який за необхiдностi вирiшує проблеми, що виникають у студентiв, у присутностi членiв ректорату, професорсько-викладацького складу, iнших працiвникiв.
      Для українських та iноземних студентiв дiють:
      27 гурткiв художньої самодiяльностi;
      21 спортивна секцiя;
      70 клубiв за iнтересами.
      Всi питання обов'язково обговорюються на сторiнках газети "Медична академiя".

III - МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дата заснування: 12 квiтня 1957 року
Адреса деканату: Україна, 46001, м. Тернопiль, майдан Волi, 1
тел. (0352) 254661, 523981;
e-mail: shulgai@tdmu.edu.ua;

Декан факультету: доктор медичних наук, професор Боярчук Оксана Романівна.

Заступник декана по 1-3 курсах: доцент кафедри внутрішньої медицини №1 Смачило Ірина Володимирівна

Заступник декана по 4-6 курсах:  доцент кафедри загальної гігієни та екології Крицька Галина Анатоліївна

Спецiальнiсть та квалiфiкацiя спецiалiста:

7.12010001 "Лiкувальна справа" – лiкар, 7.12010003 "Медико-профілактична  справа" – лікар в галузі медико-профілактичної справи.

Форми i термiн навчання: бюджетна, контрактна, 6 рокiв.

Кiлькiсть студентiв: 1 562.

 

2. Професорсько-викладацький склад медичного факультету:

На 37 кафедрах медичного факультету працює 368 викладачів, в тому числi 66 докторів наук, 53 професори, 156 доцентiв, 225 кандидатiв наук. Серед викладачiв: 3 члени-кореспонденти Академiї медичних наук України, 9 заслужених дiячiв науки i технiки України, 3 Лауреати Державної премії України, 3 заслужені винахiдники України, 4 заслужені лiкарi України.

Такий педагогiчний склад факультету дозволяє розробити i впровадити найновiтнiшi технологiї, методики i науковi розробки, сприяє їх ефективному використанню у навчальному i лiкувальному процесах. Базуючись на типових навчальних програмах, кожна кафедра створила оптимальнi для своїх умов тематичнi плани лекцiй, практичних i семiнарських занять, якi координуються i затверджуються на циклових методичних комiсiях. З 2005 року студенти навчаються за кредитно-модульною системою, що зробить у майбутньому диплом нашого ВНЗ конвертованим у всіх країнах Євросоюзу. З 2006 року в університеті запроваджено навчання за методикою «єдиного дня» та Z-система навчання. Згідно з останньою, вже на молодших курсах, при вивченні теоретичних дисциплін, студент знайомиться з їх прикладними клінічними аспектами, вчиться працювати на апаратурі, освоює методи дослідження, з якими він пізніше зустрінеться у клініці.

         На практичному занятті з анатомії студенти  знайомляться з комп'ютерними томограмами, рентгенограмами  органів та ділянок тіла людини, вивчають особливості топографічних взаємовідношень  органів при томографічних зрізах  у різних площинах.

На кафедрі гістології, патологічної анатомії з секційним курсом  та судовою медициною широко впроваджені мультимедійні системи з відеокамерами, які дають можливість демонструвати з мікроскопа  гістологічні зрізи при розгляді матеріалу практичного заняття на екранах великих моніторів.

Про авторитет i всеукраїнське визнання внеску ТДМУ у навчально-методичну роботу свiдчить щорiчне проведення в університеті Всеукраїнських навчально-методичних конференцiй, присвячених найактуальнішим питанням вищої медичної освіти.

Бiльшiсть кафедр факультету видали україномовнi пiдручники та навчальнi посiбники для студентiв, Видавництвом Тернопільського медуніверситету “Укрмедкнига” видано - 410 підручників та посібників, в тому числі англійською мовою – 92, випущено навчально-контролюючих компакт-дисків - з 63 дисциплін. Всі лекційні аудиторії оснащено комп’ютерною технікою, що дозволяє викладачам широко використовувати мультимедійні презентації під час читання лекцій. Усi кафедри факультету забезпечені сучасною комп'ютерами, загальна кількість яких на факультеті становить 695 одиниць, всі комп'ютери під’єднані до мережі Інтернет, що дозволяє широко впроваджувати у навчальний процес комп’ютерне тестування рiвня знань i практичних навичок у студентiв. З 2006 р. студенти почали складати комплексні тестові комп’ютерні іспити. На факультеті запроваджено дистанційний контроль знань в системі Moodle. З 2008 р. на факультеті для студентів 3-5 курсів запроваджено обєктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ), який є допуском студентів до складання семестрового контролю.

Теоретичні кафедри медичного факультету об’єднані у чотири навчально-наукових інститути, які є структурними підрозділами університету: Інститут морфології, Інститут фармакології, гігієни та медичної біохімії ім. П.М. Скакуна, Інститут медико-біологічних проблем, Інститут моделювання та аналізу патологічних процесів. Після об’єднання клінічних кафедр їх загальна кількість на факультеті становить 14. Подібне укрупнення підрозділів дозволяє оптимально використовувати наявні матеріально-технічні ресурси, створює сприятливі умови для вдосконалення навчально-методичного та наукового процесів у ННІ та на кафедрах університету.

 

 

 

IV -  ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дата заснування: 30 червня 2000 року.

Розташування: Україна, 46000 м.Тернопiль, Руська, 36

тел. (0352) 525111

Декан факультету: кандидат фармацевтичних наук, доцент Коробко Дмитро Борисович

Заступник декана Логойда Лілія Святославівна

Спецiальнiсть та квалiфiкацiя спецiалiста:

7.110201 “Фармація” – освітній рівень спеціаліст

8.110201 “Фармація” – освітній рівень магістр

7.110206 “Клінічна фармація” – освітній рівень спеціаліст

8.110206 “Клінічна фармація” – освітній рівень спеціаліст

7.110202 “Технологія парфумерно-косметичних засобів” – освітній рівень спеціаліст

Фармацевтичний факультет об’єднує 4 випускаючих кафедри, де працює 5 докторів наук, професорів, 25 кандидатів наук, доцентів, 11 магістрів фармації, клінічної фармації та педагогіки. Ще 22 кафедри медичного факультету задіяні у навчальному процесі.

Наукова робота  виконуються дві наукові теми:

1. Пошук, створення, стандартизація, фармакоекономіка лікарських препаратів і біологічно активних добавок різних фармакотерапевтичних груп

2. Фармакогностичне вивчення деяких лікарських рослин

За цими тематиками виконано:

1 докторська, 3 кандидатських, 13 магістерських робіт , 15 дипломних робіт.

Виконується:  3 докторські, 16 кандидатських робіт.


Навчально-методична робота
.

Видано: 6 підручників, 8 посібників, 14 збірників тестових завдань, понад 200 методичних вказівок.

Розроблено: 200 нових навчальних программ, 1000 нових лекцій, 145 методичних вказівок

Викладачами фармацевтичного факультету створено і розміщено на Web-порталі: Робочих програм – 146, Презентацій лекцій – 1247,Методичних вказівок – 1466,  Матеріалів до підготовки до лекцій – 1247, Матеріалів до підготовки до занять – 1466.

 

V  СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дата заснування: 1 вересня 2004 року.

Розташування деканату: Україна, 46000 м.Тернопiль, Майдан Волi, 1

тел. (0352) 250929

Декан факультету: доктор медичних наук, професор Нагірний Ярослав Петрович

Заступник декана по 1-2 курсах: асистент кафедри дитячої стоматології Лебідь Оксана Іванівна

Заступник декана по 3-5 курсах:   доцент кафедри терапевтичної стоматології Пацкань Людмила Олександрівна

Спецiальнiсть та квалiфiкацiя спецiалiста:

7.12010005 “Стоматологія” – освітній рівень спеціаліст

8.12010005 Стоматологія” – освітній рівень магістр

 

 

 

 

Організація та оцiнювання успiшностi навчання студентiв при кредитно-модульнiй системi органiзацiї навчального процесу

      Оцінювання - це один із завершальних етапів навчальної діяльності студента та визначення успішності навчання. Процедура та методика оцінювання суттєво впливають на остаточні результати, аналіз та статистичну достовірність оцінок. Тому при оцінюванні необхідно надавати перевагу стандартизованим методам: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. За змістом необхідно оцінювати рівень сформованості вмінь та навичок, що визначені в Освітньо-кваліфікаційній характеристиці та відображені навчальною програмою відповідної навчальної дисципліни.

      Проводиться: 
      - щоденний контроль знань

      - семестровий тестовий контроль знань

 

Додаткова інформація знаходиться за адресою:

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/nv/navch_proc/

IV - СЛОВНИК

      Визнання залiкових одиниць - визнання вищим навчальним закладом залiкових одиниць або квалiфiкацiй, отриманих студентом у iншому навчальному закладi.

      Залiковий курс - курс, пiсля закiнчення якого студент отримує академiчнi залiковi одиницi з певної програми навчання.

      Індивiдуальний навчальний план студента - формується на основi перелiку змiстових модулiв (блокiв змiстових модулiв навчальних дисциплiн), що сформованi на основi освiтньо-професiйної програми пiдготовки i структурно-логiчної схеми пiдготовки фахiвцiв. Реалiзацiя iндивiдуального навчального плану студента здiйснюється протягом часу, який не перевищує граничного термiну навчання. iндивiдуальний навчальний план студента включає нормативнi та вибiрковi змiстовi модулi, що можуть поєднуватися у певнi навчальнi дисциплiни.

      Інформацiйний пакет - документ, який мiстить загальну iнформацiю про унiверситет, назву напрямiв, спецiальностей, спецiалiзацiй, анотацiї (змiстовi модулi) iз зазначенням обов'язкових та вибiркових курсiв, методики i технологiї викладання, залiковi кредити, форми та умови проведення контрольних заходiв, опис системи оцiнювання якостi освiти тощо.

      Кредитно-модульна система органiзацiї навчального процесу - модель органiзацiї навчального процесу, яка iрунтується на поєднаннiмодульних технологiй навчання та залiкових освiтнiх одиниць (залiкових кредитiв). Струкгурно-дiяльнiсними елементами системи є:

      Кредит - одиниця обсягу та вимiрювання результатiв навчання, досягнутих на певний момент виконання програми навчання, - система змiстових модулiв, якi з урахуванням засвоєння студентами окремих навчальних елементiв (вiдповiдно психофiзичних норм засвоєння при використаннi форм, методiв i способiв навчання), можуть бути засвоєнi за 24-54 години навчального часу (сума годин аудиторної i самостiйної роботи студента за тиждень).
      Згiдно з додатком 1 Конвенцiї Ради Європи i ЮНЕСКО про визнання квалiфiкацiї з вищою освiтою, кредит - точно документована мiнiмальна умовна одиниця вимiрювання <вартостi> будь-якої складової навчальної програми, яку виконав студент пiд час навчання.

      Залiковий кредит - це завершена задокументована частина змiсту навчальної дисциплiни, вивчення якої для студентiв, як правило, завершується пiдсумковим оцiнюванням (тестування, залiк або семестровий екзамен).
      Змiстовий модуль - система навчальних елементiв, що поєднана за ознакою вiдповiдностi певному навчальному об'єктовi, тобто, це сукупнiсть тем, яка може завершуватися пiдсумковим контролем;

      Модуль - задокументована завершена частина освiтньо-професiйної програми навчальної дисциплiни, практики, державної атестацiї), що реалiзується вiдповiдними формами навчального процесу, тобто, це сукупнiсть змiстових модулiв, яка завершує вивчення певного роздiлу дисциплiни i може включати пiдсумковий контроль.
      Навчальний об'єкт - обсяг навчальної iнформацiї, яка має самостiйну логiчну структуру i змiст та дає можливiсть оперувати цiєю iнформацiєю в процесi розумової дiяльностi.

      Нормативнi змiстовi модулi - змiстовi модулi, необхiднi для виконання вимог нормативної частини освiтньо-квалiфiкацiйної характеристики.Сукупнiсть нормативних змiстових модулiв визначає нормативну (обов'язкову) складову iндивiдуального навчального плану студента.

      Програма навчання - перелiк курсiв (навчальних дисциплiн), необхiдних для надання студенту квалiфiкацiї вищої освiти. <Програма> також визначає напрями навчання i необхiднi для отримання квалiфiкацiї вимоги.