Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

   

  Опис : Опис : C:\Users\drtryton\Desktop\TMP\ННІ МАПП_files\spacer00.gif

  ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів

  Адреса: вул. Чехова, 3

  Тел. (0352) 52-37-64

                                                                                 

                                                                                                                  

       

  Опис : Опис : UI

  Директор:  к-т фіз.-мат. наук, доц. Дідух В.Д.

  Опис : Опис : AM

  Заступник директора з навчальної роботи:  проф. Пришляк А.М.

   ……

  Опис : Опис : AA

  Заступник директора з наукової роботи:       проф. Гудима А.А.

   

  Склад вченої ради інституту

  План вченої ради інституту

   

                                                    Кафедри:

  ·        Патологічної фізіології

   

  ·        Медичної фізики, діагностичного та лікувального обладнання

  ·        Медицини катастроф та військової медицини

  ·        Філософії та суспільних дисциплін

  ·        Українознавства

  ·        Іноземних мов з медичною термінологією

   

         Навчально-науковий інститут моделювання та аналізу патологічних процесів зорганізований постановою вченої ради від 8 червня 2005 року на базі теоретичних кафедр медичного факультету. Керівництво інститутом виконує директор.  Робота інституту координується вченою радою. Засідання вченої ради і циклової методичної комісії проходять у відповідності до затвердженого плану. Порядок денний, ухвали та розпорядження  розміщуються на Web-сайті університету.

          Найголовнішим напрямком у діяльності інституту є організація навчального процесу, створення оптимальних умов для навчання студентів, які б відповідали основним завданням: реалізація принципів Болонської декларації в навчальному процесі шляхом впровадження кредитно-модульної системи та організації самостійної роботи студентів; формування у студентів фундаментальних основ доказової медицини і клінічної епідеміології та логічного усвідомлення суті медичних проблем; створення і впровадження в навчальний процес і наукову діяльність нових інформаційних систем і технологій на основі розробки власних і придбаних віртуальних програм, цифрової технології і комп’ютерної графіки та експериментального і математичного моделювання; створення і оснащення тренажерних класів манікенами, торсами з електронними сенсорними пристроями і відеосистемами для відпрацювання надання екстреної медичної допомоги потерпілим.

         Матеріальна база включає лекційну аудиторію № 9, навчальні аудиторії, бібліотеку, наукову лабораторію, допоміжні приміщення.

         Бібліотека інституту достатньо укомплектована підручниками, навчальними посібниками, періодичними науковими виданнями, які щомісячно поповнюються, двома комп’ютерами,  підключеними до мережі Інтернет і Інтранет.  Декілька навчальних кімнат пристосовані під читальні зали.

         На базі інституту функціонує наукова лабораторія, сертифікована в складі ЦНЛ університету.

  Навчально-методична робота

            Необхідна методична та організаційна інформація, що стосується розкладів занять, відпрацювань пропущених занять, календаризованих планів лекцій і практичних занять розміщується на Web-сайті інституту, а також на спеціальних стендах, які наявні на кожній кафедрі. Кафедри забезпечені необхідною кількістю для навчання студентів підручниками, посібниками, методичними розробками, а для поповнення сучасними підручниками, адаптованими до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, створюються на всіх кафедрах інституту творчі колективи для їх підготовки і видання.

   Методика проведення занять  поєднує в собі засвоєння знань та опанування практичних навичок, необхідних в практичній діяльності лікаря.

         Практично орієнтоване спрямування навчального процесу в інституті  проводиться в  напрямку якісної перебудови: створення і відповідне оснащення тематичних лабораторій для проведення практичних занять із студентами; підвищення кваліфікації викладачів на клінічних базах, лабораторіях з відповідного напрямку патології; створення методичних матеріалів (робочі програми з кожної дисципліни, методичні рекомендації для викладачів, методичні вказівки для студентів, матеріали для самостійної підготовки студентів до занять, розміщені  на Web-cторінці кафедри, тестові завдання для перевірки знань студентів на кожному практичному занятті,  тестові завдання для дистанційної перевірки знань студентів в системі Moodle, тестові завдання для перевірки знань студентів незалежного комплексного тестування під час семестрових випробувань; розробка практично орієнтованих занять з кожної теми). Інтенсивно іде перебудова навчального процесу з використанням відеосистем та дистанційного навчання.

       

  Опис : Опис : krovОпис : Опис : krov2

         В тематичній лабораторії Патофізіологія крові студенти вивчають патологію крові з використанням відеосистеми.

   

          На кафедрі медичної інформатики з фізикою перебудова практичних занять відбулась в напрямку вивчення фізичних явищ, які використовуються в приладах, передбачених для діагностики патологічних процесів, хвороб. Інформаційні технології вивчаються в напрямку використання комп’ютерної техніки в цифрових сенсорних системах, які є невід’ємною частиною сучасної високотехнологічної діагностичної апаратури та дистанційної передачі діагностичних показників у спеціалізовані медичні центри. Математичні знання передбачені для моделювання медичних проблем і прийняття рішень, зокрема єпідемічних спалахів захворювань, пізнання глибинних закономірностей соціальних явищ, патологічних процесів та захворювань. Створено програмне та системне забезпечення , яке використовується в навчальному процесі, наукових дослідженнях та контролю знань студентів як на практичних заняттях, так і здачі комплексного тестового іспиту.                                

   

  Опис : Опис : inmow

  На заняттях широко використовується відеосистеми.

   

      Відбувається поглиблене вивчення латинської та української термінології, яка широко використовується в медичній практиці. Ведеться щоденна робота по вивченню англомовних матеріалів, необхідних для формування і використання комунікативних навичок. Розпочата робота по створенню чотирьох лінгофонних кабінетів, обладнаних сучасною апаратурою, яка дозволить вести викладачу діалог із групою студентів, аспірантів  в режимі реального часу. Вони будуть також використовуватись для підвищення рівня володіння іноземною мовою викладачів.

  Опис : Опис : skype

  На кафедрах інституту впроваджена дистанційна форма навчання.

   

     На кафедрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з курсом військової підготовки навчальний процес проводиться виключно в практично орієнтованому напрямку. Викладачами кафедри розроблена з урахуванням міжнародного досвіду структурована система надання невідкладної медичної допомоги потерпілим, яку вони використовують в навчальному процесі, а також під час проведення практичних конференцій і навчань. Заняття проводяться на підстанції швидкої допомоги, що дає можливість безпосередньо спостерігати і приймати участь студентам в наданні на всіх етапах медичної  допомоги. Відпрацювання методики надання невідкладної медичної допомоги потерпілим проводиться також на фантомах, згідно установлених протоколів, а декілька занять проводиться безпосередньо на виїздах з бригадами швидкої допомоги, де відпрацьовуються на догоспітальному етапі конкретні види надання медичної допомоги.

  Опис : Опис : rean1Опис : Опис : reanim2

  На занняті відпрацьовується практична навичка з надання екстреної медичної допомоги  потерпілому.

   

   Кафедри інституту в цілому достатньо забезпечені навчальною апаратурою для проведення на належному рівні навчання студентів. На кафедрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф та військової медицини створений клас невідкладної медичної допомоги, де студенти можуть відпрацьовувати на манекенах практичні навички, переглядати відеофільми реальних стихійних лих, землетрусів, з допомогою яких відпрацьовується тактика надання допомоги потерпілим.

         Самостійна позааудиторна робота студентів на кафедрах організується відповідно до графіків, які розміщені на дошках оголошень та на Web-сайтах кафедр, черговими викладачами з 15.30 до 21.30. Студенти мають можливість знайомитись з апаратурою, навчальними засобами, розглядати мікропрепарати, користуватись бібліотекою, ком'ютерами, Інтранетом та Інтернетом та іншими засобами навчання. При необхідності черговий викладач надає консультації та допомагає засвоїти складні питання з різних розділів дисципліни.

                                                            

   

  Наукова робота

   

  Опис : Опис : kkate

  В інституті функціонує наукова лабораторія, оснащена електрокардіографами, центрифугами, спектрофотометром, фотоелектрокалориметром.

   

  На базі інституту діє фаховий семінар спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 за спеціальністю “патологічна фізіологія”.

   

   

   

   

  В інституті проводяться Міжнародні, Всеукраїнські та обласного рівня науково-практичні конференції, Міжнародні конкурси швидкої медичної допомоги.

  Опис : Опис : stage

  Учасники Обласного конкурсу бригад швидкої допомоги

   

  Опис : Опис : stage2

  Учасники Міжнародного конкурсу швидкої допомоги

   

   

  Опис : Опис : app1

                     

  Опис : Опис : app2

  Учасники науково-практичної конференції Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм.

   

  Налагоджений тісний зв’язок із закордонними навчальними закладами та науковими центрами.

   

   

   

          На шляху до модернізації передбачається суттєве вдосконалення навчального процесу, основою якого буде покращення матеріальної бази кафедр, переоснащення навчальних лабораторій відповідно до Z-системи навчання, впровадження нових інформаційних і комунікаційних технологій, віртуальних програм, комп’ютерної графіки, відеосистем, удосконалення методів контролю знань студентів, поглиблення наукових досліджень в напрямку застосування і впровадження прогресивних технологічних процесів математичного і експериментального моделювання з метою вивчення медико-соціальних явищ, наукового аналізу і розробки  тестових технологій.

        

   

  Виховна робота

  Серед студентів проводиться багатогранна патріотично-виховна робота.

   

  Опис : Опис : zamok

  Екскурсія з участю студентів в Олеський замок

   

  Опис : Опис : patfiz

  Шевченківські читання  в групі студентів 3 курсу медичного факультету

   

  Перспективи розвитку

  ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів.

  1.      Створити лінгафонний кабінет на кафедрі іноземних мов з медичною термінологією.

  2.      Забезпечити учбові кафедри інститут відео системами.

  3.      Створювати відео тренажери, враховуючи потреби кафедр інституту.

  4.      Впроваджувати інноваційні технології в учбовий процес.

  5.      Проводити відео конференції  із кафедрами фізики вищих медичних навчальних закладів та університету.

   

    

   

  Опис : Опис : C:\Users\drtryton\Desktop\TMP\ННІ МАПП_files\spacer00.gif

   

   

   

  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |