Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел,

який наводять у дисертації

 

 

К н и г и

Один автор

 Пухлик Б. М. Алергологія : посібник для студ.мед.вузів, лікарів-інтернів / Б. М. Пухлик. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 240 с.

 

Здіорук С. І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття / С. І. Здіорук. – К. : Знання України, 2005. – 551 с.

 

Два автори

Корчак Г. И.  Практика гигиены рук / Г. И. Корчак, Н. С. Морозова. – К. : Ника–Центр, 2010. – 112 с.

 

Три автори

Аряев Н. Л. Диагностика и лечение гемолитической болезни плода и новорожденного / Н. Л. Аряев, А. А. Зелинский, Н. Л. Мерикова. – Одесса : Астропринт, 2005. – 264 с.

 

Бараш Дж. П. Клиническая анестезиология / П. Дж. Бараш, Б. Ф. Куллен, Р. К. Стєлтинг ; пер. с англ. под ред. В. Я. Родионова. – 3-е изд. – М. : Медицинская литература, 2004. – 592 с.

 

Мінцер О. П. Оброблення клінічних і експериментальних даних у медицині : навч. пос. для студ. / О. П. Мінцер, Ю. В. Вороненко, В. В. Власов. – К. : Вища школа, 2003. – 350 с. – (Інформаційні технології в охороні здоровя і практичній медицині : у 10-и кн./ О. П. Мінцер; кн. 5)

 

 

 

Чотири автори потрібно описувати під назвою

Гормонодиагностика патологии репродуктивной системы : руководство для врачей / С. В. Зяблицев, О. В. Синяченко, Е. А. Бочарова, П. А. Чернобривцев. – Донецк : Каштан, 2009. – 376 с.

 

П’ять та більше авторів потрібно описувати під назвою

Економіка охорони здоров’я : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІУ рівнів акредитації] / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, В. В. Таран [та ін.] ; за ред. В. Ф. Москаленка. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 288 с.

 

             Гострі респіраторні вірусні інфекції : навч. посібн. для студ. вищ. мед. навч. закл. Ш-ІУ рівн. акред. / за ред. М. А. Андрейчина, В. П. Малого. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – 304 с.

 

Опис книги за редактором, укладачем

Теория и практика интенсивной терапии / под ред. Петера Варги ; пер. с венгер. В. М. Боры. – 2-е изд., перераб. – К. : Здоров’я, 1992. – 740 с.

 

             Гепатобилиарная хирургия : pуководство для врачей / под ред. Н. А. Майстренко, А. И. Нечая. – СПб : Специальная литература, 2002. – 286 с.

             Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України : Ювілейне видання з нагоди сімдесятип’ятиріччя Інституту літератури / відп. ред. та упоряд. О. В. Мишанич; НАН України. Ін–т літератури імені Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 2003.– 587 с.: іл. – Бібліогр.С. 582–586.

              Микола Ільницький : біобібліограф. покажчик / уклад. Л. Ільницька. – Львів : Львів. Нац. ун– т імені І. Франка, 2004. – 253 с. – (Сер.: Укр. біобібліографія. Нова серія ; Чис. 16).

              Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності / уклад. В. Шевчук [та ін.]. – К. : Геопринт, 2000.– 411 с., табл. – (Сер.: Екологія. Економіка. Сталий розвиток).

Українська Центральна Рада: поступ націєтворення та державобудівництва / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; редкол. В. Д. Баран [та ін.] – К. : Українська видавнича спілка, 2002. – 358 с.

 

Інформаційний лист

              Ацетонемічний синдром у дітей: сучасна тактика лікування : інформ. лист / Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. – К., 2010. – 4 с.

Методичні рекомендації

              Стратегія лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень : методичні рекомендації / Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. – К., 2003. – 24 с.

 

Автореферат дисертації

             Погорєлов В. М. Особливості патогенезу, перебігу захворювання та лікування хворих з поєднаною патологією: ішемічною хворобою серця і хронічним легеневим серцем (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : спец.14.01.11”Кардіологія” / В. М. Погорєлов. – Харків, 2003. – 38 с.

 

Дисертація

             Світлик Г. В. Показники імунологічної реактивності і гемостазу при хронічних захворюваннях печінки та їх динаміка під впливом гіпо-гіпермагнітного поля і препаратів хофітолу та гептралу : дис…. канд. мед. наук : 14.01.02 / Світлик Галина Володимирівна. – Львів, 2002. – 256 арк.

 

 

 Патенти

              Пат. 88914 Україна, МПК G 01 N 21/00, A 61 B 10/00, G 01 N 1/28, G 01 N 1/40. Спосіб виготовлення мікропрепарату жовчі / Ковальчук О. Л.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – № а2007017015; заявл. 19.02.07; опубл. 10.12.09, Бюл. № 23.

 

Статті з іноземних журналів

            A necroptic study of the prevalence of cholelithiasis in liver cirrhosis / V Acalovschi, D. Dumitraşcu, A. Ban, A. Petrescu // Med. Interne. – 1986. – Vol. 24, 1. – P. 2327.

             Ali R. New diagnostic and treatment approaches in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) / R. Ali, K. Cusi // Ann. Med. – 2009. – Vol. 41, 4. – P. 265–278.

 

Статті із журналів

Один автор

    Чибисова М. Реклама под сканером / М. Чибисова // Провизор. – 2011. – № 17. – С. 4-9.

 

Два автори

    Губін Ю. І. Обгрунтування складу та розробка лікарського засобу «Кратал»

/ Ю. І. Губін, І. Ф. Макаревич // Вісник фармації. – 2011. – № 3. – С. 27-29.

 

Ттри автори

    Шикула Р. Г. Застосування імуноферментного аналізу в діагностиці лямбліозу у дітей / Р. Г. Шикула, Л. М. Бурова, М. М. Жиравецький // Практична медицина. – 2008. – Т. 14, № 6. – С. 45-47.

 

 

Чотири автори

    Фізико-хімічні дослідження природної лікарської сировини перги / В. Л. Бербек, О. І. Тихонов. О. М. Котенко, Т. В. Жукова // Вісник фармації. – 2011. – № 3. –  С. 20-23.

 

П´ять і більше авторів

    Діуретична та антиексудативна активність похідних тієно [2,3-d] піримідинів / Г. В. Різак, Н. Ф. Тимчук, А. А. Щербак [та ін.] // Вісник фармації. – 2011. – № 3. – С. 74-77.

 

Без автора

    Калумід (бікалумід) у лікуванні хворих на місцеворозповсюджений та дисемінований рак передміхурової залози // Ліки України. – 2009. – № 3. –        С. 107-109.

 

Частина книги

    Паласюк Г. Б. Медсистринська освіта в Австрії / Г. Б. Паласюк // Досвід Віденського медичного університету в реформуванні системи освіти. Перспективи співпраці / за ред. Л. Я. Ковальчука. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – С. 254-259.

 

Матеріали конгресу

    Калатай Н. Варіабельність показників загального аналізу крові у часто і тривало хворіючих дітей / Н. Калатай // ХІII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених = The ХІII International medical congress of students and young scientists, 27-28 квіт. 2009 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 269.

 

Матеріали конференції

    Тарнавская Д. Ю. Акне и его влияние на качество жизни школьников / Д. Ю. Тарнавская // Морфологічний стан тканин і органів у нормі та при моделюванні патологічних процесів : матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 30-31 трав. 2006 р. / [гол. ред. І. Є. Герасимюк]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – С. 139-141.