Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
Контингент | Головна сторінка | Інтранет | Moodle
укр рус eng
Меню
Адміністрація
Загальна інформація
Інформаційно-аналітичний відділ
Відділ моніторингу діяльності університету
Admission information for foreign students 2015-2016
Навчальна робота
Для студентів та викладачів Донецького та Луганського медичних університетів
Абітурієнту
Факультет іноземних студентів
Foreign Students Faculty
Центр дистанційного навчання
Distance learning
Міжнародна медсестринська школа
Військова підготовка за програмою офіцерів запасу
Післядипломна освіта
Відділ віртуальних навчальних програм та навчальних відеофільмів
Наукова робота
Атестовані наукові лабораторії
Конгрес-центр
 • Віварій
 • Періодичні видання
  Головна організація метрологічної служби МОЗ України
  Спеціалізовані вчені ради
  Патентно-інформаційний відділ
  Відділ системних статистичних досліджень
  Відділ програмного та апаратного забезпечення
  Лікувальна робота
  Університетська лікарня
  Реформування медичної галузі Тернопільської області
  Асоціація ендоскопічних хірургів України
  Мiжнароднi вiдносини
  Правове забезпечення діяльності Університету
  Консорціум університетів
  Студентська рада університету
  Медичний ліцей
  Видавництво
  Бiблiотека
  Англомовні підручники видавництва Elsevier
  Пошта через WEB
  Ресурси Інтернет
  Захист персональних даних
  Доступ до публічної інформації
  Державні закупівлі
  ПОШУК
   

  Кількість відвідувань зовнішнього сайту
  Кількість відвідувань сайту Інтранет
  Кількість відвідувань сайту Modle
  Twitter Google+ Facebook Youtube

  Бiблiотека

        Бiблiотека Тернопiльського державного медичного унiверситету розпочала свою дiяльнiсть у липнi 1957 року. Одним з її органiзаторiв i першим завiдувачем був Герасименко Павло Сидорович.
       В рiк заснування бiблiотека розташовувалась у двох аудиторних кiмнатах бiологiчного корпусу, мала в своєму штатi два працiвники i фонд, який нараховував 12400 примiрникiв лiтератури. Це були, переважно, застарiлi видання, якi надiйшли до бiблiотеки з рiзних вузiвських i медичних бiблiотек України.
       Головним у роботi бiблiотеки з самого початку її дiяльностi було забезпечення вiдповiдною лiтературою навчального процесу, надання допомоги професорсько-викладацькому складу в науково-дослiднiй роботi, виховання студентської молодi.
       iз розвитком iнституту з року в рiк зростала матерiально-технiчна база бiблiотеки, розширювався книжковий фонд, збiльшувалась кiлькiсть працiвникiв та читачiв. Була проведена велика робота по комплектуванню фондiв новою лiтературою з питань медицини, суспiльних наук, художньою, а також iноземною лiтературою.
       На сьогоднiшнiй день бiблiотека - гордiсть унiверситету. Її фонди нараховують 379543 примiрники лiтератури, з них : 161716 - наукової, 202331 - навчальної, 15496 - художньої лiтератури. Фонд iноземної лiтератури налiчує 5438 прм. Книгозабезпечення пiдручниками складає майже 100%. Особлива цiннiсть - унiкальний фонд медичних перiодичних видань (починаючи з 1957 року), в якому зiбранi вiтчизнянi та iноземнi журнали. В складi бiблiотеки є три структурнi пiдроздiли: вiддiл обслуговування читачiв, у який входять абонементи, читальнi зали, фiлiали читальних залiв; вiддiл комплектування та наукової обробки лiтератури; довiдково-бiблiографiчний вiддiл.

      Для обслуговування читачiв працюють три абонементи - наукової та художньої лiтератури, абонемент навчальної лiтератури, абонемент лiтератури для iноземних студентiв. В окремi фонди видiленi довiдково-iнформацiйнi видання, англомовна бiблiотека.

        До послуг читачiв - три читальнi зали, обладнанi сучасною комп'ютерною технiкою. У фондах читальних залiв зiбранi як раритетнi видання, так i найновiша медична лiтература, окремо зiбраний фонд електронних книг на компакт дисках (CD-ROM), якi значно розширюють та покращують знання студентiв. Зручнi меблi, вишуканий iнтер'єр створюють особливу атмосферу затишку й академiчностi водночас.

   

        Для самостiйної роботи студентiв в навчально-наукових iнститутах та кафедрах унiверситету функцiонують читальнi зали, якi укомплектованi навчально-методичною та науковою лiтературою з тих дисциплiн, якi вивчаються на базi ННI чи кафедри.

       Орiєнтуватись у книжковому морi читачам допомогає довiдково-пошуковий апарат бiблiотеки - система каталогiв i картотек. Поряд iз систематичним та алфавiтним каталогами, в бiблiотецi є унiкальний предметний каталог, в якому зiбранi статтi зi всiх перiодичних видань та збiрникiв, якi є у фондi бiблiотеки, починаючи з 1957 року.
       У всiх вiддiлах бiблiотеки працюють високоосвiченi, ерудованi спецiалiсти, метою яких є задоволення всiх запитiв читачiв, висока культура обслуговування.


  © 2012 tdmu.edu.ua | TDMU |