УВАГА! 

КОНКУРС ДЛЯ СТУДЕНТІВ!

 

Відділ міжнародних зв’язків ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» оголошує конкурс для студентів медичного факультету (4-5 курси 2015-2016 навчального року) для участі в Програмі міжнародних студентських академічних обмінів (семестрове навчання) на базі Вроцлавського медичного університету (м. Вроцлав, Польща)

Приймаючий університет не отримує плати за навчання та забезпечує студента можливістю проживання в гуртожитку на загальних засадах. Студент покриває витрати на проживання, харчування, страхування здоров'я та транспорт з власних коштів.

Вимоги до претендентів:

-            успішне навчання (довідка з деканату про середній бал успішності);

-            володіння англійською і/або польською мовами на рівні, який дозволяє повністю розуміти теорeтичні аспекти занять та спілкуватися з особами, які проводять заняття;

-            висока фахова мотивація;

-            наукова діяльність (участь у програмах «Студентська наука і профорієнтаційне навчання», «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» та наукових гуртках на клінічних кафедрах, виступи на конференціях, наявність друкованих наукових праць та інших об’єктів інтелектуальної власності);

-            участь у міжнародних програмах (Міжнародні студентські літні школи, стажування, студентська виробнича практика, участь у зарубіжних конференціях);

-            участь у громадській роботі університету.

 

Заяви на участь у конкурсі приймаються до 30.04.2015 року у Відділі міжнародних зв’язків ТДМУ (майдан Волі, 1, адміністративний корпус, 3 поверх).

ATTENTION

COMPETITION FOR STUDENTS!

 

Within the International Students’ Academic Exchange Program International Relations Department of Ternopil State Medical University announces a competition for students of medical faculty (4-5 courses of 2015-2016 academic year) to study at Wroclaw Medical University (Wroclaw, Poland) during 1 semester.

Host university does not receive tuition fee and provides students with the opportunity to stay at hostel on general basis. Student should cover the cost of accommodation, food, health insurance and transportation.

Requirements to applicants:

-          successful study (average mark certificate from the dean office);

-          command of English and/or Polish at level that allows to understand theoretical aspects of classes and communicate with teachers;

-          high professional motivation;

-          scientific activity (participation in following programs: «Student science and career-oriented education», «Student as a future specialist with high skill level», scientific circles at clinical departments, active participation at conferences, published scientific papers and other intellectual property);

-          participation in international programs (International students’ summer school, trainings, students’ clinical practice, conferences);

-          university social activity.

 

Deadline for applications: April 30th, 2015 (International Relations Department, TSMU, Maydan Voli, 1, administrative building, 3 floor).