ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені І. Я. Горбачевського МОЗ УКРАЇНИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ

 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

В 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль

«Укрмедкнига»

2014


 

Відповідальний редактор: член-кор. НАМН України

  проф. Л. Ковальчук

 

Редактор: проф. А. Шульгай

 

 

 

Укладачі: доц. П. Лихацький

доц. Г. Загричук

 

 

Комп’ютерний набір: доц. П. Лихацький


 

Вченою радою від 29.08.2014 р. затверджені такі заходи щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 навчальному році:

 

1. Із 01 вересня 2014 року навчання проводити згідно з навчальними планами, затвердженими МОЗ України, зокрема:

 

1.1. На I-VІ курсах медичного факультету за спеціальністю «Лікувальна справа» – у 2009 році, побудованому на новій методології організації навчального процесу – кредитно-модульній системі.

1.3. На I-IV курсах медичного факультету за спеціальністю «Медико-профілактична справа» – у 2009 році, побудованому на новій методології організації навчального процесу – кредитно-модульній системі.

1.4. На фармацевтичному факультеті за спеціальностями:

- «Фармація» – на I-V курсах – у 2009 році, побудованому на новій методології організації навчального процесу – кредитно-модульній системі;

- «Клінічна фармація» – на I курсі – у 2009 році, побудованому на новій методології організації навчального процесу – кредитно-модульній системі;

- «Технологія парфумерно-косметичних засобів» – на I та V курсах – у 2009 році, побудованому на новій методології організації навчального процесу – кредитно-модульній системі;

1.5. На стоматологічному факультеті за спеціальністю «Стоматологія»:

- на I-V курсах – у 2009 році, побудованому на новій методології організації навчального процесу – кредитно-модульній системі;

1.6. На I-IIІ курсах напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» згідно навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки України                  28 травня 2013 року, наказ № 618.

1.7. На I-IV курсах напряму підготовки 6.040102 «Біологія» згідно навчального плану, затвердженого Вченою радою університету 15 травня 2012 року, протокол № 12.

 

2. Навчальний процес у 2014/2015 навчальному році здійснювати згідно із затвердженими графіками, які розміщені на Web-сайті університету (на сторінці «Навчальна робота»).

2.1. Заняття розпочати 01 вересня 2014 року і закінчити осінній семестр 31.12.2014 року. Зимові канікули встановити з 01.01.15 р. до 11.01.15 р.

2.2. Весняний семестр розпочати 12.01.2015 р. і закінчити згідно з відповідними графіками навчального процесу.

2.3. Навчальний процес здійснювати у відповідності до Концепції розвитку ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» на 2013-2017 рр. та згідно з Методичними рекомендаціями для викладачів і студентів щодо організації навчального процесу в ТДМУ (2013 р.).

3. Виробничі практики на медичному факультеті проводити на IV-V курсах, на стоматологічному – на III-V курсах, навчальні та виробничі практики на фармацевтичному – на I-V курсах згідно  з графіком навчального процесу.

3.1. Виробничу практику в ННІ медсестринства провести згідно з графіком навчального процесу.

3.2. Посеместрове складання практичних навичок відповідних ліній матрикулів повинно бути завершене за 2 тижні до закінчення семестру.

 

4. Затвердити таку корекцію навчальних планів:

 

Медичний факультет

4.1. На VI курсі медичного факультету залишити такий перерозподіл навчальних годин:

- внутрішню медицину – 570 год, в тому числі 162 ауд год на внутрішню медицину, 48 ауд год на внутрішню медицину в практиці сімейного лікаря, 42 ауд годин на інфекційні хвороби з проблемами ВІЛ-інфекції, 96 ауд год на невідкладні стани у внутрішній медицині та 18 ауд год на фтизіатрію;

- педіатрія з дитячими інфекційними хворобами – 255 год, в тому числі 114 ауд  год на педіатрію, дитячі інфекції, 30 ауд год педіатрія, дитячі інфекції в практиці сімейного лікаря; 

- хірургія, дитяча хірургія – 315 год, в тому числі 114 ауд год на хірургію, 18 ауд год на дитячу хірургію; 18 ауд год на хірургію в поліклініці;

- онкологію – 30 год, в тому числі 18 ауд годин;

- комбустіологія та кріоконсервування тканин – 21 год, в тому числі 18 ауд годин;

- акушерство і гінекологія – 135 год, в тому числі 78 ауд год на акушерство і гінекологію, 18 ауд год на акушерство і гінекологію в практиці сімейного лікаря;

- загальна практика (сімейна медицина) – 90 год, в тому числі 54 ауд годин;

- охорона праці в галузі – 15 год, а тому числі 12 ауд годин;

Забезпечити на VI курсі викладання наступних курсів за вибором:

- актуальні питання гематології та трансфузіології – 12 ауд год (2 дні) – на кафедрі загальної хірургії;

- медична реабілітація – 30 ауд год (5 днів) – на кафедрі медичної реабілітації та спортивної медицини;

- клінічна патофізіологія – 18 ауд год (3 дні) – на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології.

На кафедру медичної реабілітації та спортивної медицини передати:

- на фізіотерапію на IV курсі медичного факультету – 30 год, в т. ч. 12 год практичних занять, 4 год лекції. Вид контролю – підсумковий модульний контроль.

 

4.2. Забезпечити викладання на новостворених кафедрах наступні дисципліни:

а) кафедра загальної та малоінвазивної хірургії:

- загальна хірургія ІІІ курс 168 год із них 30 год лекційних та 78 практичні занняття. Вид контролю – підсумковий модульний контроль.

- ендоскопія ІІ курс 8 год з них 6 ауд годин;

- малоінвазивна хірургія ІV курс 90 год з них 54 год практичні заняття. Вид контролю – підсумковий модульний контроль.

- малоінвазивна хірургія ННІ ПО та ендоскопічна діагностика ННІ ПО з обсягом годин передбачених навчальним планом.


б) кафедра хірургії № 1 з урологією:

- хірургія ІV курс – 135 год з них 20 год лекційних та 78 год практичні заняття. Вид контролю – підсумковий модульний контроль.

- хірургія V курс – 10 год лекційних та 78 год практичні заняття. Вид контролю – підсумковий модульний контроль.

хірургія VІ курс – 246 год з них 114 год практичні заняття. Вид контролю – підсумковий модульний контроль.

- урологія ІV курс 90 год з них 10 год лекційних та 36 год практичні заняття. Вид контролю – підсумковий модульний контроль.

в)  кафедра хірургії № 2:

- хірургія ІV курс – 135 год з них 20 год лекційних та 78 год практичні заняття. Вид контролю – підсумковий модульний контроль.

- хірургія V курс – 10 год лекційних та 78 год практичні заняття. Вид контролю – підсумковий модульний контроль.

хірургія VІ курс – 246 год з них 114 год практичні заняття. Вид контролю – підсумковий модульний контроль.

г) травматології з комбустіологією:

- травматологія та ортопедія V курс – 90 год з них 18 год лекційних та 36 год практичні заняття. Вид контролю – підсумковий модульний контроль.

 - комбустіологія ІІІ курс – 16 год з них 4 год лекційних та 12 год практичні заняття.

- комбустіологія ІV курс – 15 год з них 2 год лекційних та 12 год практичні заняття. Вид контролю – підсумковий модульний контроль.

- комбустіологія VІ курс – 21 год з них 18 год практичні заняття.

- ортопедія та травматологія ННІ ПО та комбустіологія та тансплантологія ННІ ПО з обсягом годин передбачених навчальним планом.

д) кафедра анестезіології та реаніматології:

- анестезіологія V курс – 90 год з них 10 год лекційних та 60 год практичні заняття. Вид контролю – підсумковий модульний контроль.

- анестезіологія ННІ ПО з обсягом годин передбачених навчальним планом.

е)  кафедра військово-польової та амбулаторної хірургії:

- перша долікарська допомога І курс – 90 год з них 6 год лекційних та 36 год практичні заняття.

- військово-польова хірургія ІІІ курс – 45 год з них 30 год практичні заняття.

- амбулаторна хірургія V курс – 45 год з них 30 год практичні заняття.

є) кафедра дитячої хірургії з ортопедією та травматологією:

- дитяча хірургія  V курс – 8 год лекційних та 42 год практичні заняття. Вид контролю – підсумковий модульний контроль.

- дитяча ортопедія V курс – 24 аудиторні години.

- дитяча хірургія  VІ курс – 18 аудиторних годин. Вид контролю – підсумковий модульний контроль.

- дитяча травматологія VІ курс – 18 аудиторних годин.

4.3. Вивчення елективного курсу «Клінічна лабораторна діагностика» на IV і V курсах проводити за рахунок літньої практики на цих курсах.

4.4. Передати на кафедру українознавства викладання дисциплін «Історія медицини» для студентів медичного, стоматологічного факультетів та ННІ медсестринства.

4.5. Студенти I-VI курсів медичного факультету, I-V курсів стоматологічного, фармацевтичного факультетів (денна форма навчання) будуть складати у кінці кожного семестру єдиний тестовий іспит з вивчених модулів дисциплін, за виключенням модулів окремих дисциплін навчального плану та курсів за вибором.

4.6. На I-VI курсах медичного факультету та факультету іноземних студентів для студентів спеціальності «Лікувальна справа», I-V курсах фармацевтичного (денна форма навчання), стоматологічного факультетів і факультету іноземних студентів для студентів спеціальностей «Фармація», «Стоматологія» запровадити індивідуальні навчальні плани і матрикули практичних навичок.

4.7. Студенти III-V курсів медичного факультету та факультету іноземних студентів, III-IV курсів стоматологічного факультету та факультету іноземних студентів впродовж двох тижнів до закінчення семестру повинні скласти іспит ОСКІ (об’єктивний структурований клінічний іспит), а студенти I-II курсів медичного, стоматологічного факультетів і факультету іноземних студентів для студентів спеціальності «Лікувальна справа», «Стоматологія», I-IV курсів фармацевтичного факультету та факультету іноземних студентів для студентів спеціальності «Фармація» повинні скласти іспит ОСПІ (об’єктивний структурований практичний іспит) як допуск до складання семестрового тестового іспиту.

4.8. Студенти медичного факультету будуть складати ліцензійні тестові екзамени «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» на III курсі, на VI курсі – «Крок-2. Загальна лікарська підготовка» та практично-орієнтований державний іспит у формі комплексного державного іспиту з вказаних нижче дисциплін:

1. Внутрішні та інфекційні хвороби.

2. Хірургічні хвороби з дитячою хірургією.

3. Акушерство і гінекологія.

4. Дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами.

5. Гігієна та екологія, соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я.

 

Навчально-науковий інститут медсестринства

4.9. З 01.09.2014 р. навчання проводити згідно з навчальними планами затвердженими МОН і МОЗ України:

а) за спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа»:

- для медичних сестер I-III роки навчання – 24.06.2011 р.

- для медичних сестер з числа іноземних громадян – I-II роки навчання – 17.11.2006 р.

б) за спеціальністю 6.120101 «Сестринська справа»:

- для медичних сестер-бакалаврів (денна форма навчання) – I рік навчання – 20.06.2013 р.

- для медичних сестер-бакалаврів (дистанційна форма навчання) – I-II роки навчання – 20.06.2013 р.

- для медичних сестер-бакалаврів (денна та дистанційна форми навчання) з числа іноземних громадян – I-II роки навчання – 17.11.2006 р.

- для медичних сестер-бакалаврів (денна форма навчання) з числа іноземних громадян – I-IV роки навчання – 17.11.2006 р.

г) за спеціальністю 8.12010006 «Сестринська справа»:

- для медичних сестер-магістрів (денна та дистанційна форми навчання) – I-II роки навчання – 20.06.2008 р.

4.10. Навчання за дистанційною формою та обрахунок педагогічного навантаження здійснювати в академічних групах згідно з діючими нормативами. Організацію та контроль за дистанційною формою навчання покласти на центр дистанційного навчання ННІ медсестринства.

4.11. Призначеним на кафедрах відповідальним за викладання дисциплін для студентів ННІ медсестринства переглянути робочі програми та затвердити їх у встановленому порядку.

4.12. Студенти ННІ медсестринства (денна форма навчання) складатимуть у кінці кожного семестру єдиний тестовий іспит з вивчених дисциплін відповідного навчального плану.

4.13. Після закінчення навчання медичні сестри ОКР молодший спеціаліст і бакалавр (денна форма навчання) будуть складати ліцензійні тестові іспити «Крок-М» та «Крок-Б» і практично-орієнтований державний іспит.

4.14. Після закінчення II року навчання медичні сестри-бакалаври (дистанційна форма навчання) будуть складати державну атестацію у формі комплексного кваліфікаційного тестового іспиту зі спеціальності та практично-орієнтованого державного екзамену.

4.15. Після закінчення навчання медичні сестри ОКР магістр складатимуть державну атестацію у формі захисту магістерські роботи.

 

Стоматологічний факультет

4.16. Студенти 1–5 курсів стоматологічного факультету будуть складати у кінці кожного семестру єдиний тестовий іспит з вивчених модулів дисциплін, за виключенням модулів окремих дисциплін та курсів за вибором.

4.17. На 3-му курсі студенти будуть складати ліцензований тестовий іспит „Крок-1С”, а на 5-му курсі “Крок-2С”

4.18. Після закінчення 5-го курсу студенти повинні скласти практично-орієнтований державнй іспит.

4.19. Призначеним на кафедрах відповідальним за викладання дисциплін для студентів стоматологічного факультету організувати розробку робочих програм та їх затвердження у встановленому порядку. 

4.20. З 01.09.2014 р. навчання проводити згідно з навчальними планами затвердженими МОЗ України  за спеціальністю 7.12010005 (7.110106) Стоматологія:

4.21. Відповідно до навчального плану, кожен студент повинен щорічно відвідати певну кількість елективних курсів відповідно до навчального плану з обов’язковим складанням заліків з них.

Декан факультету зобов’язаний довести до відома студентів перелік курсів за вибором і організувати відвідування занять за визначеними ними курсом (курсами) за вибором.

 

  Фармацевтичний факультет

4.22. Викладання предмету «Перша долікарська допомога» покласти на кафедру військо-польової та амбулаторної хірургії.

4.23. Викладання предметів «Основи практичної косметології» та «Дерматологія» покласти на курс шкірних та венеричних хвороб.

4.24. Студенти I-V курсів фармацевтичного факультету будуть складати у кінці кожного семестру єдиний тестовий іспит з вивчених модулів дисциплін, за виключенням модулів з окремих дисциплін та курсів за вибором.

4.25. На IV курсі студенти фармацевтичного факультету складатимуть тестовий іспит «Крок-1. Фармація», а після закінчення V курсу «Крок-2. Фармація», «Крок-2. Технологія парфумерно-косметичних засобів» та практично-орієнтовані державні іспити або захищатимуть дипломні роботи.

4.26. На виконання листа МОЗ України № 0801-47/1412 від 19.01.2011 року ввести для спеціальності «Фармація» на 2-му році навчання в число обов’язкових предметів дисципліну «Політологію» (2 кредити, 72 год, в т. ч. 30 ауд, з них 10 год лекцій, 20 год семінарських) за рахунок зменшення кількості годин для вивчення курсів за вибором на 2 кредити (72 год, 30 ауд). Для спеціальності «Клінічна фармація» ввести на 1-му році навчання в число обов’язкових предметів дисципліну «Політологію» (2 кредити, 72 год, в т. ч. 30 ауд, з них 10 год лекцій, 20 год семінарських) за рахунок зменшення кількості годин для вивчення курсів за вибором на 2 кредити (72 год, 30 ауд).

 

5. Навчання вітчизняних студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів на кафедрах українознавства, філософії та суспільних дисциплін й іноземних мов з медичною термінологією за необхідності проводитиметься в ІІ зміну.

 

6. Навчання вітчизняних та іноземних студентів І-го курсу медичного, стоматологічного факультетів, студентів І-V-го курсів фармацевтичного факультету та провізорів-інтернів ННІ ПО за необхідності проводитиметься в ІІ зміну.

 

7. Відповідно до навчального плану, кожен студент повинен щорічно відвідати певну кількість елективних курсів відповідно до навчального плану з обов’язковим складанням заліків з них.

Декани факультетів зобов’язані довести до відома студентів перелік курсів за вибором і організувати відвідування занять за визначеними ними курсом (курсами) за вибором.

6.1. Затвердити курси за вибором для студентів медичного факультету у т. ч. і для іноземних студентів обсягом:

 

Медичний факультет

 

Спеціальність – 7.12010001 – «Лікувальна справа»

(повний та нормативний терміни навчання)

Спеціальність –  7.12010003 – «Медико-профілактична справа»

І курс

1. «Медичне право» – 90 год (48 год аудиторних)

 

Кафедра медичного права

2. «Основи економічних теорій» – 45 год (12 год аудиторних)

Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою та історією медицини

3. «Цивільний захист» – 15 год (12 год аудиторних)

Кафедра медицини катастроф та військової медицини

4. «Основи біоетики і біобезпеки» –  45 год (з них 6 год лекційних та 24 год  аудиторних)

Кафедра медичної біоетики та деонтології

5. «Етичні проблеми в медицині» – 30 год (18 год аудиторних)

Кафедра медичної біоетики та деонтології

6. «Основи християнської етики та моралі» – 15 год (12 год аудиторних)

Кафедра медичної біоетики та деонтології

7. «Перша домедична допомога» – 90 год (з них 6 год лекційних та 36 год аудиторних)

Кафедра військово-польової та амбулаторної хірургії

IІ курс

1. «Функціональна діагностика» – 30 год (24 год аудиторних)

 

Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології

 

2. «Клінічна лабораторна діагностика» – 90 год (з них 18 год лекційних та 66 год аудиторних)

Кафедра клініко-лабораторної діагностики

3. «Актуальні питання та реабілітації та професійні орієнтації інвалідів» – 30 год (30 год аудиторних)

Кафедра медичної реабілітації

4. «Ендоскопія» – 8 год (6 год аудиторних)

Кафедра загальної та молоінвазивної хірургії

ІІІ курс

1. «Комбустіологія» – 16 год (4 год лекційних та 12 год аудиторних)

 

Кафедра травматології з комбустіологією

2. «Військово-польова хірургія» – 45 год (30 год аудиторних)

Кафедра військово-польової та амбулаторної хірургії

IV курс

1. «Комбустіологія» – 15 год (12 год аудиторних)

 

Кафедра травматології з комбустіологією

2. «Малоінвазивна хірургія» – 90 год (54 год аудиторних)

Кафедра загальної та молоінвазивної хірургії

V курс

1. «Педіатрія в сімейній медицині» – 24 год аудиторних

 

Кафедра первинної медико-санітарної допомого та загальної практики-сімейної медини

2. «Амбулаторна хірургія» – 45 год (36 год аудиторних)

Кафедра військово-польової та амбулаторної хірургії

VІ курс

1. «Актуальні питання гематології та трансфузіології» – 18 год (12 год аудиторних)

 

Кафедра загальної та молоінвазивної хірургії

2. «Медична реабілітація» – 45 год (30 год аудиторних)

Кафедра медичної реабілітації

3. «Клінічна патофізіологія» – 21 год (18 год аудиторних)

Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіолгії

 

Стоматологічний факультет

 

Спеціальність – 7.12010005 – «Стоматологія»

(повний та нормативний терміни навчання)

І курс

1. «Медична право» – 30 год (18 год аудиторних)

 

Кафедра медичного права

2. «Основи економічних теорій» – 30 год (12 год аудиторних)

Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою та історією медицини

ІІ курс

1. «Медичне право» – 45 год (12 год аудиторних)

 

Кафедра медичного права

2. «Перша домедична допомога» – 90 год (з них 6 год лекційних та 36 год аудиторних)

Кафедра військово-польової та амбулаторної хірургії

ІII курс

«Клінічна лабораторна діагностика» – 39 год (30 год аудиторних)

 

Кафедра клініко-лабораторної діагностики

IV курс

«Актуальні питання фізіотерапії, курортології та реабілітації» – 15 год (12 год аудиторних)

 

Кафедра медичної реабілітації

V курс

1. «Рефлексотерапія в стоматології» – 60 год (30 год аудиторних)

 

Кафедра медичної реабілітації

2. «Основи естетичної реставрації зубів» – 60 год (18 год аудиторних)

Кафедра дитячої стоматології

 

Фармацевтичний факультет

 

Спеціальність – 7.12020101 – «Фармація»

 (повний та нормативний терміни навчання)

І курс

1. «Медичне право» – 36 год (18 год аудиторних)

 

Кафедра медичного права

2. «Фармацевтичні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії» – 36 год (6 год лекційних та 18 год аудиторних)

Кафедра фармацевтичної хімії

ІІ курс

1. «Медичне право» – 72 год (6 год лекційних та 24 год аудиторних)

 

Кафедра медичного права

ІІІ курс

1. «Фактори і механізми фармакологічної активності і токсичності ліків на етапах фармакокінетики» – 72 год (4 год лекційних та 24 год аудиторних)

 

Кафедра клінічної фармації

2. «Побічна дія ліків» – 72 год (6 год лекційних та 24 год аудиторних)

Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології

 

ІV курс

1. «Фітотерапія» – 72 год (6 год лекційних та 24 год аудиторних)

 

Кафедра клінічної фармації

2. «Теоретичні основи синтезу і зв’язок між структурою і дією лікарських засобів» – 72 год (6 год лекційних та 24 год аудиторних)

Кафедра загальної хімії

Спеціальність – 7.12020104 «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

І курс

1. «Медичне право» – 36 год (18 год аудиторних)

 

Кафедра медичного права

2. «Фармацевтичні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії» – 36 год (6 год лекційних та 18 год аудиторних)

Кафедра фармацевтичної хімії

V курс

1. «Підготовка фармацевтичного представника» – 72 год (30 год аудиторних)

 

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків

2. «Належні фармацевтичні практики» – 72 год (30 год аудиторних)

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків

 

6.2. Завідувачам кафедр підготувати робочі програми з елективних курсів, затвердити і подати у деканати відповідного факультету до 11.09.2014 р.

6.3. Згідно з Законом України «Про вищу освіту» та відповідно до рішення Вченої ради університету від 11.06.2007 р. (протокол № 12) встановити річне педагогічне навантаження професорсько-викладацького складу в обсязі: завідувач кафедри, професор, 700-900 год, завідувач кафедри, доцент 750-900 год, професор, 750-900 год, доцент, 800-900 год, старший викладач, асистент, 850-900 год в межах ставок, виділених на кафедру навчальним відділом.

Для викладачів, задіяних у підготовці фахівців за дистанційною формою, встановити річне педагогічне навантаження в обсязі 1000 годин.

 

7. У педагогічне навантаження враховувати години згідно з нормами часу, які були затверджені на засіданні Вченої ради університету 30.08.2005 р. (протокол № 1) згідно з наказом МОН України від 07.08.2002 р. № 450.

Групи для проходження навчальної практики на медичному, стоматологічному та фармацевтичному факультетах формувати у складі до 25 студентів.

7.1. Виконане педагогічне навантаження викладача включає фактично витрачений час на проведення занять і підтверджується первинними навчальними документами (журналами, відомостями педагогічного навантаження, індивідуальними планами, графіками, картами хвороб, актами, протоколами тощо). Середньотижнева тривалість робочого часу професорсько-викладацького складу – 36 год.

7.2. Інспектору навчального відділу Г. М. Гринчишин контролювати виконання педагогічного навантаження, проводити його аналіз.

 

8. Відповідальність за планування всіх видів діяльності та контроль за виконанням індивідуальних планів професорсько-викладацького складу і педагогічного навантаження покласти на директорів інститутів та завідувачів кафедр.

Проректорам затвердити індивідуальні плани завідувачів клінічних кафедр, директорам інститутів – завідувачів кафедр свого інституту.

 

9. Помічнику проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань доц. Яремчук О.З. призначити наставників студентських груп. Виховну роботу наставникам проводити у вільний від аудиторних занять час.

 

10. Директорам інститутів та завідувачам кафедр забезпечити виконання затвердженого МОЗ України тематичного плану видання відомчої літератури у 2014 році. Подати пропозиції щодо тематичного плану на 2015 р. до 12.11.2014 року у видавництво «Укрмедкнига» науковому керівнику проф. М. О. Кашуба

 

11. Завідувачам кафедр оновити зміст стендів навчально-методичної документації для студентів, розмістити на них:

- типові програми з дисципліни.

Розмістити на Web-сайтах кафедр:

- робочі програми з дисциплін;

- матеріали для студентів для підготовки до лекцій;

- матеріали для студентів для підготовки до практичних занять;

- презентації лекцій;

- методичні вказівки;

- графік чергування викладачів на кафедрі.

11.1. Завідувачам новостворених кафедр оформити на кафедрі навчально-методичні кутки, де зберігати документацію згідно з переліком, що вказаний у Положеннях про навчально-науковий інститут та про клінічну кафедру.

11.2. Завідувачам кафедр продовжувати вести листок щоденного обліку проведених занять для постійного моніторингу правильності ведення обліку та виконання педагогічного навантаження кожним викладачем кафедри.

11.3. Запис поточних та передекзаменаційних консультацій проводити в журналах обліку відвідування та успішності студентів на окремій сторінці і підписувати відповідному викладачу.

11.4. Завідувачу навчальної частини кафедри щомісячно перевіряти всі журнали обліку відвідування та успішності студентів на кафедрі, що підтверджувати записом «Перевірено» із зазначенням дати і особистим підписом. При необхідності вказуються недоліки, які треба усунути. Контроль за веденням журналів покласти на заступників директорів інститутів з навчальної частини та завідувачів кафедр.

11.5. Дозволити викладачам під час проведення занять ставити у разі виробничої необхідності два підписи з зазначенням кількості проведених кожним із них годин.

 

12. Деканам факультетів забезпечити приймання річних звітів про діяльність кафедр університету до 01 липня 2015 року.

12.1. Річний звіт про діяльність кафедри подається завідувачем і завучем кафедри. Він включає такий пакет документів:

- статистичний звіт;

- звіт про діяльність кафедри у 2014-2015 н. р. з додатком розроблених навчально-методичних матеріалів, що планувались до виконання;

- план роботи кафедри за 2014-2015 н. р. з відмітками про виконання заходів;

- затверджений план роботи кафедри на 2014-2015 н. р.;

- протоколи методичних нарад за 2014-2015 н. р.;

- індивідуальні плани завідувача кафедри і професорсько-викладацького складу кафедри з відмітками про виконання запланованих заходів у 2014-2015 н. р. і плануванням заходів на 2015-2016 н. р.;

- звіт про виконання річного педагогічного навантаження професорсько-викладацьким складом за 2013-2014 н. р.;

- планування педагогічного навантаження професорсько-викладацьким складом кафедри на 2014-2015 н. р. (за розгорнутою формою);

- типова навчальна програма (з кожної дисципліни, що викладається на кафедрі);

- робоча навчальна програма (з кожної дисципліни, що викладається на кафедрі), включаючи тематичні плани лекцій, практичних (семінарських) занять та СРС, тексти всіх лекцій та інші методичні матеріали, відповідно до розділів програми;

- план підготовки до видання навчальної, навчально-методичної, наукової літератури на 2014-2015 н. р.

 

13. Завідувачам кафедр продовжити роботу над створенням наступного блоку основної навчально-методичної документації з кожної дисципліни, що викладаються на кафедрі в 2014/2015 н. р.:

- типова навчальна програма, що затверджена МОЗ України (при її відсутності - тимчасова програма, яку підготував колектив кафедри);

- робоча програма з кожної дисципліни і для кожного факультету окремо з повним методичним забезпеченням;

- тести для визначення рівня знань студентів із використанням системи Moodle, а також для єдиного тестового іспиту в кінці семестру;

 

14. Завідувачам кафедр у 2014/2015 н. р. продовжувати викладання відповідних предметів на своїх кафедрах на засадах доказової медицини згідно з методичними рекомендаціями.

Підготувати всю навчально-матеріальну базу, закінчити обладнання в інститутах і на кафедрах навчальних бібліотек, читальних, комп’ютерних та тренажерних класів і створити належні умови для самостійної роботи студентів.


Затверджено рішенням Вченої ради від 29.08.2014 р., протокол № 1

 

План заходів для підготовки та організації проведення 2014/2015 навчального

року у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

 

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Розглянути питання підготовки університету до 2014/2015 навчального року на засіданнях Вченої ради університету, ректорату, вчених рад факультетів, залучивши до участі в них керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та міських державних адміністрацій, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, науково-дослідних установ, закладів охорони здоров’я, громадських організацій, представників органів студентського самоврядування та іноземних земляцтв.

До 08 вересня 2014 року

Проректор з науково-педагогічної роботи

2.

Забезпечити проведення урочистих заходів з нагоди Дня знань з врахуванням методичних рекомендацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України щодо проведення першої лекції у новому 2014/2015 навчальному році «Україна – суверенна демократична держава».

До 01 вересня 2014 року

Проректор з науково-педагогічної роботи

Декани факультетів

Навчальний відділ

3.

Довести до відома осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах та науково-педагогічних працівників положення Закону України «Про вищу освіту», який набуває чинності 06 вересня 2014 року, зокрема строків набуття чинності окремих статей відповідно до прикінцевих положень цього закону.

До 08 вересня 2014 року

Проректор з науково-педагогічної роботи

Декани факультетів

4.

Провести в університеті обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції нової системи охорони здоров’я», оприлюдненого шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет (www.moz.gov.ua). Подати пропозиції та зауваження до Міністерства охорони здоров’я України.

До 01 жовтня 2014 року

Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи

 Декани факультетів

Директор ННІ

післядипломної освіти

5.

Здійснювати проведення провідними науково-педагогічними працівниками університету регіональних науково-практичних семінарів для лікарів та молодших медичних спеціалістів первинної та вторинної ланки з метою забезпечення їх безперервного професійного розвитку у контексті завдань щодо реформування галузі.

До 01 липня 2015 року

Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи

Директор ННІ післядипломної освіти

6.

У зв’язку з проведенням антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях.

Опрацювати питання щодо можливості розширення діяльності кафедр військової підготовки в університеті, подати до 01 жовтня відповідні пропозиції до МОЗ України.

Жовтень-листопад                     2014 року

Проректор з науково-педагогічної роботи

Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини

6.1

 

Забезпечити до 01 жовтня 2014 року включення тем з організації та надання медичної допомоги у воєнний час та при надзвичайних ситуаціях мирного часу до діючих навчальних програм з дисциплін: «Внутрішня медицина» (5 рік навчання), «Хірургія, дитяча хірургія» (5 рік навчання), «Травматологія та ортопедія»                                   (5 рік навчання), «Нейрохірургія» (5 рік навчання), «Гігієна та екологія»                                     (3 рік навчання), «Епідеміологія» (5 рік навчання).

Жовтень-листопад                     2014 року

Начальник навчального відділу

Декан медичного факультету

Завідувачі кафедр:

військово-польової та амбулаторної хірургії, внутрішньої медицини № 3, оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії, загальної гігієни та екології,

медицини катастроф та військової медицини

6.2.

Неухильно виконувати вимоги Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України щодо організації переведення та поновлення осіб, які навчаються у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького, Державному закладі «Луганський державний медичний університет», зокрема іноземних студентів.

Жовтень-листопад                     2014 року

 

Декани факультетів

6.3.

Невідкладно розробити та затвердити (переглянути) положення вищих навчальних закладів про дистанційну форму навчання, передбачивши відповідне навчально-методичне забезпечення та засоби контролю навчального процесу для навчання окремих категорій студентів, переведених (поновлених) на навчання з Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Державного закладу «Луганський державний медичний університет» до університету.

Жовтень-листопад                     2014 року

Начальник навчального відділу,

Декани факультетів,

Директор центру дистанційної освіти

6.4.

Опрацювати питання щодо можливості тимчасового працевлаштування науково-педагогічних працівників Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Державного закладу «Луганський державний медичний університет» в університет у межах бюджетних асигнувань на відповідні цілі, затверджених МОЗ України у 2014 році.

Жовтень-листопад                     2014 року

Завідувачі кафедр,

Помічник ректора з економічних питань, Головний бухгалтер

 

6.5.

Визначити у розрізі спеціальностей, напрямів та форм підготовки можливі (передбачувані) додаткові обсяги для переведення (поновлення) осіб, які навчаються у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького, Державному закладі «Луганський державний медичний університет», зокрема іноземних студентів, до інших вищих навчальних закладів, для навчання за державним замовленням та за кошти юридичних та фізичних осіб з урахуванням ліцензованих обсягів підготовки та наявності вакантних місць у гуртожитках вищих навчальних закладів, подавши відповідні пропозиції до МОЗ України до 01 листопада 2014 року, окремо – щодо необхідності додаткових обсягів фінансування.

Жовтень-листопад                     2014 року

Проректор з науково-педагогічної роботи

Декани факультетів

Помічник ректора з економічних питань, Головний бухгалтер

 

6.6.

Визначити у розрізі форм післядипломної підготовки можливі додаткові обсяги підвищення кваліфікації лікарів та провізорів Донецької та Луганської областей, а також іноземних клінічних ординаторів, аспірантів та магістрів у вищих навчальних закладах інших регіонів з урахуванням ліцензованих обсягів підвищення кваліфікації та наявності вакантних місць у гуртожитках, подавши відповідні пропозиції до                          МОЗ України до 01 листопада 2014 року, окремо – щодо необхідності додаткових обсягів фінансування.

Жовтень-листопад                     2014 року

Директор ННІ післядипломної роботи

Проректор з науково-педагогічної роботи

 

6.7.

Опрацювати спільно з керівниками структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, міських державних адміністрацій питання щодо можливості тимчасового розміщення структурних підрозділів Донецького національного медичного університеті ім. М. Горького, Державного закладу «Луганський державний медичний університет» на базі інших вищих навчальних закладів або їх відокремлених структурних підрозділів та інших приміщень, подавши відповідні пропозиції до                      МОЗ України до 01 листопада 2014 року, окремо –щодо необхідності додаткових обсягів фінансування.

Жовтень-листопад                     2014 року

Проректор з науково-педагогічної роботи

Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи

Проректор з наукової роботи, інноваційних та комп'ютерних технологій

Проректор науково-педагогічної роботи та соціальних питань

Помічник ректора з економічних питань, Головний бухгалтер

 

7.

На виконання Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Неухильно та невідкладно виконувати вимоги інструктивних листів та наказів Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України щодо вступу на навчання та зарахування абітурієнтів із тимчасово окупованої території, отримання документів про освіту державного зразка, переведення та поновлення осіб, які навчалися у Державній установі «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», до інших вищих навчальних закладів, їх зарахування в інтернатуру та працевлаштування.

Протягом 2014/2015 навчального року

Декани факультетів

Директор ННІ післядипломної освіти

7.1.

Забезпечувати вчасне подання до ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» показників контингенту студентів, інтернів, магістрів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів та докторантів у форматі відповідних статистичних даних та економічних показників, розміщених на офіційному сайті цього університету, уклавши відповідні угоди між цим університетом та іншими вищими навчальними закладами в установленому законодавством порядку.

Протягом 2014/2015 навчального року

Начальник навчального відділу

Декани факаультетів

8.

З метою поліпшення організації підготовки лікарів та провізорів забезпечувати подальше удосконалення діяльності навчально-тренінгових центрів практичної підготовки студентів та лікарів-інтернів.

До 01 липня 2015 року

Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи

Директор ННІ післядипломної освіти

8.1.

Забезпечити якісну підготовку рукописів, у тому числі електронних підручників та посібників, та їх належну експертизу.

До 01 липня 2015 року

Науковий консультант видавництва М.О. Кашуба

8.2.

Забезпечити придбання сучасних підручників і посібників, у тому числі на електронних носіях, ураховуючи надані вищим навчальним закладам рекомендації моніторингових груп МОЗ України та голів державних екзаменаційних комісій.

До 01 липня 2015 року

Завідувач бібліотеки

8.3.

Забезпечити подальше впровадження методичних рекомендацій для керівників баз стажування лікарів-інтернів, уніфікованих форм індивідуального плану підготовки лікарів-інтернів, щоденників роботи інтернів усіх спеціальностей, розроблених на виконання наказу МОЗ України від 27 грудня 2013 року № 1145 «Про поліпшення організації роботи баз стажування лікарів-інтернів», затверджених МОЗ України 14 квітня 2014 року

До 01 липня 2015 року

Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи

Директор ННІ післядипломної освіти

8.4.

Забезпечити впровадження сучасної інформаційної системи бібліотек вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів ІV рівня акредитації, яка передбачає наявність електронних каталогів, створення репозитарію, введення штрих-кодування, замовлення літератури у режимі on-line, електронного читацького квитка тощо із урахуванням методичних рекомендацій «Організація роботи інформаційно-технологічних систем бібліотеки вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу», затверджених МОЗ України 28 січня 2014 року.

До 01 липня 2015 року

Завідувач бібліотеки

8.5.

Впровадити у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації наскрізних програм, зокрема, типової наскрізної програми «Паліативна та хоспісна допомога» для студентів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», затвердженої МОЗ України 17 січня 2014 року.

До 01 липня 2015 року

Начальник навчального відділу

Декани факультетів

Завідувач кафедри педіатрії № 1 та № 2

9.

З метою поліпшення якості підготовки лікарів та провізорів забезпечувати постійне оновлення та розміщення оприлюднених Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» інформаційних банків тестових завдань на сервері дистанційного навчання.

До 01 липня 2015 року

 

Відповідальний за КРОК по університету

 

9.1.

Здійснювати підготовку студентів до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» (далі – ЛІІ) у кілька етапів – самостійна роботу та вивчення студентами тестових завдань ЛІІ; робота студентів на кафедрах; контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів з підготовки до ЛІІ шляхом проведення комплексних контрольних робіт за форматом відповідних ЛІІ (діагностично-тренінгові тестування та підсумковий (ректорський) тестовий контроль студентів); структуроване проведення пілотних тестових іспитів, аналогічних іспиту «Крок 2» профільними кафедрами відповідно до навчальних дисциплін

До 01 липня 2015 року

 

Відповідальний за КРОК по університету

Відповідальні за КРОК по факультетах

9.2.

Приводити рівень методичного та матеріально-технічного забезпечення кафедр у відповідність до сучасних вимог щодо організації навчально-пізнавальної діяльності студентів при підготовці до ЛІІ (забезпечення літературою, закупівля комп’ютерів, тренажерів, фантомів тощо).

До 01 липня 2015 року

 

Завідувачі кафедр

9.3.

Удосконалювати зміст настановних лекцій і передекзаменаційних консультацій з навчальних дисциплін, які є елементами ЛІІ, забезпечивши належний контроль за їх проведенням деканатами.

До 01 липня 2015 року

 

Завідувачі кафедр

9.4.

Обов’язково інформувати студентів про встановлений порядок складання державних іспитів, звертаючи особливу увагу на необхідність дотримання вимог  законодавства щодо організації навчального процесу та проведення державної атестації випускників вищих навчальних закладів. Поінформувати студентів та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів про започаткування у                   2014/2015 навчальному році проведення ЛІІ «Крок 1. Фармація» для студентів заочної форми навчання за спеціальностями галузі знань «Фармація».

До 01 липня 2015 року

 

Декани факультетів

Відповідальний за КРОК

10.

З метою належної підготовки до осінньо-зимового сезону:

проводити капітальні та поточні ремонти будівель і приміщень навчально-житлового призначення та енергетичного обладнання. Впорядкувати навчальні корпуси, привести стан гуртожитків у відповідність до санітарних норм проживання, першочергово забезпечивши готовність вищих навчальних закладів до роботи у зимовий період.

До 01 січня 2015 року

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань

10.1.

Передбачити можливість внесення змін до графіка навчального процесу денної форми навчання, зокрема, ущільнення до кінця осіннього семестру                              2014/2015 начального року розкладу навчальних занять за рахунок проведення додаткових занять, часткового переходу на шестиденний робочий тиждень, а також збільшення до чотирьох тижнів тривалості зимових канікул.

До 01 січня 2015 року

Проректор з навчально-педагогічної роботи

Начальник навчального відділу

11.

З метою належної організації та раціонального використання бюджетних коштів:

провести внутрішній аудит окремих аспектів фінансової та господарської діяльності вищих навчальних закладів за минулий навчальний рік та у разі виявлення порушень вжити відповідних заходів згідно з законодавством.

До 01 березня 2015 року

 

Відділ моніторингу діяльності університету

Помічник ректора з економічних питань

Головний бухгалтер

11.1.

Поліпшити стан виконавської дисципліни, притягнути до відповідальності осіб, які не забезпечили вчасне виконання вимог підпункту 4 пункту 3 Положення про роботу Конкурсної комісії з розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах сфери управління МОЗ України, затвердженого наказом МОЗ України від 21.06.2013                        № 536 «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації». Про вжиті заходи поінформувати МОЗ України до 01 листопада 2015 року.

До 01 листопада 2014 року 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії

Директор ННІ післядипломної освіти

11.2.

Першочергово спрямовувати кошти загального та спеціального фондів державного бюджету на поліпшення соціального захисту студентів та працівників; підготовку вищих навчальних закладів для роботи в осінньо-зимовий період.

до 01 липня 2015 року

Помічник ректора з економічних питань

Головний бухгалтер

12.

З метою запобігання та протидії корупції проводити постійну роз’яснювальну роботу серед викладачів і студентів та вживати дієвих заходів щодо упередження корупційних правопорушень.

До 01 липня 2015 року

 

Начальник юридичного відділу

Декани факультетів

12.1.

Спільно з громадськими організаціями, органами студентського самоврядування та представниками іноземних земляцтв протягом навчального року проводити анонімне анкетування студентів щодо фактів корупційних діянь та хабарництва. У разі виявлення корупційних правопорушень вживати відповідних заходів згідно з законодавством.

До 01 липня 2015 року

Начальник юридичного відділу

Декани факультетів

13.

З метою поліпшення якості виховної роботи здійснювати заходи щодо організації студентського дозвілля шляхом створення належних умов харчування та відпочинку студентів, залучення їх до участі у творчих самодіяльних колективах, спортивних секціях тощо.

До 01 липня 2015 року

Помічник проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань

Завідувач СНТ

13.1.

Сприяти роботі органів студентського самоврядування, студентських наукових товариств.

До 01 липня 2015 року

Помічник проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань

Завідувач СНТ

13.2.

Забезпечувати подальшу діяльність у вищих навчальних закладах груп милосердя та волонтерських загонів студентів та лікарів-інтернів для надання допомоги лікувально-профілактичним та соціальним закладам (установам), хоспісам, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим верствам населення, дітям, позбавленим батьківського піклування та сиротам.

До 01 липня 2015 року

Помічник проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань

Завідувач СНТ

13.3.

Вживати заходів щодо пропагування серед студентської молоді засад здорового способу життя. Залучати студентів до роботи для впорядкування студентських гуртожитків, спортивних майданчиків та прилеглих до них територій тощо.

До 01 липня 2015 року

Помічник проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань

Завідувач СНТ

13.4.

Здійснювати заходи щодо гарантування безпеки перебування іноземних студентів на території України, недопущення виникнення конфліктних ситуацій та протиправних діянь, проведення відповідної виховної роботи.

До 01 липня 2015 року

Декан факультету іноземних студентів

13.5.

Забезпечувати оперативне вирішення побутових та соціальних проблем вітчизняних та іноземних студентів, дотримання вимог міждержавних договорів та угод.

До 01 липня 2015 року

Декани факультетів

14.

З урахуванням даних Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо хвороби, пов’язаної із вірусом Ебола, та, враховуючи значну кількість іноземних громадян, які навчаються у вищих навчальних закладах, та прибувають із країн Західної Африки, у яких спостерігається вкрай несприятлива ситуація щодо розповсюдження цього захворювання (перш за все з Нігерії, Ліберії, Сьєра-Леоне та Гвінеї). Вжити заходів щодо організації медичного спостереження за цими студентами з метою попередження та профілактики виникнення цієї хвороби.

До 01 грудня 2014 року

Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи

Декан факультету іноземних студентів

 

14.1.

Включити теми з організації та надання медичної допомоги при хворобі, пов’язаній із вірусом Ебола до навчальних програм підготовки лікарів усіх спеціальностей з дисциплін: «Мікробіологія, вірусологія та імунологія»; «Інфекційні хвороби», «Епідеміологія», «Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією», «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами та фтизіатрією»,  «Епідеміологія».

До 01 жовтня 2014 року

Завідувачі кафедр:

Мікробіології, вірусології та імунології

Пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії

Інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричими хворобами

Педіатрії № 1 та № 2