ДОГОВІР ОРЕНДИ №_______

нерухомого майна, що належить до комунальної власності

 

с. Увисла                                                                                         «____» ______________20____р.

 

Центр первинної медико-санітарної допомоги в особі головного лікаря Кобрина М.Л., який діє на підставі _____________________________________ надалі ОРЕНДОДАВЕЦЬ, з однієї сторони

та  ____________________________________________________________________________________ в особі ________________________________________________________________, що діє на підставі _______________________________________________________________________________________ у подальшому іменований "'ОРЕНДАР" з іншої сторони уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нерухоме майно: _________________________________, як___  розташован___ в с. Увисла по вул. ___________, ____________ загальною площею ________ м² і знаходиться на балансі Увислівської сільської ради, актом приймання-передачі .

1.2.0б’єкт__, що орендується, являє собою _____________________________________________.

1.3. Адреса с. Увисла ________________ району Тернопільської області вул. ________________.

1.4. Загальна площа приміщень - _____ м².

1.5. Загальна площа земельної ділянки – ______ га.

1.6. Кількість поверхів - _________

1.7. Стан об’єктів, що орендуються, на момент передачі в оренду : добрий.

1.8. Недоліки майна що орендується : відсутні.

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ

2.1. Надання можливості ОРЕНДАРЮ на базі центру первинної медико-санітарної допомоги забезпечити належне та ефективне надання населенню медичної допомоги відповідно до Угоди про співпрацю, Посадової інструкції та Ліцензійних умов.

 

3. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

3.1. Орендар вступає у строкове платне користування майном з дня підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі майна.

3.2  Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це майно. Власником майна залишається Увислівська сільська рада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

3.3. У разі припинення цього Договору, майно у десятиденний термін після отримання повідомлення від Орендодавця, повертається Орендарем Орендодавцю. Орендар повертає майно Орендодавцю аналогічно порядку, встановленому при передачі майна Орендарю за цим Договором. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання - передачі.

3.4. Обов'язок по складанню акта приймання-передачі покладається па сторону, яка передає майно іншій стороні Договору.

 

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає 5 (пять) років з моменту прийняття об’єкта, що: орендується згідно умов Договору .

4.2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії цього договору він вважається продовженим на наступний термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

4.3. Термін оренди може бути скорочений лише за взаємною згодою сторін .

 

ОРЕНДНА ПЛАТА

5.1. Орендна плата визначається діючим законодавством за згодою сторін.

5.2. Розмір орендної плати за весь об’єкт, що орендується , в цілому складає 1 (одну) грн. в рік .

5.3.Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Орендодавця не пізніше 25 грудня кожного року.

5.4. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету Орендодавця , підлягає у встановленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

5.5.  Розмір орендної плати є фіксованим та перегляду не підлягає.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

6.1. Орендар зобов’язується:

■- Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

■- Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

■- Своєчасно здійснювати поточний та інші види ремонтів, в т. ч. при необхідності і за згодою Орендаря проводити реконструкцію, перебудову і добудову орендованого майна за власні кошти, протягом терміну оренди.

■- 3а власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій об’єкту, що орендується .

■- Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати об’єкт, що орендується, на термін оренди з усіх звичайно прийнятих ризиків .

■- У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцю орендоване майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, та відшкодувати Орендодавцю збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини Орендаря.

■- Нести витрати по експлуатації об’єкта, що орендується в тому числі енергоносії.

■- Не передавати в суборенду майно, що орендується .

■- Забезпечити доступ Орендодавцю на орендоване майно для здійснення нагляду за збереженням та цільовим використанням Орендарем орендованого ним майна.

 

6.2. Орендар має право:

■- Використовувати орендоване ним майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

■- Обладнати об’єкт, що орендується за згодою Орендодавця, відповідності до умов цього Договору для забезпечення належного виконання своїх обов’язків.

■- Упорядкувати територію прилеглу до об’єкта, що орендується на власний розсуд та за власні кошти згідно до умов цього Договору.

7.4.Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання, або неналежного виконання умов цього Договору Орендодавцем.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

7.1. Орендодавець зобов’язується:

■- Передати Орендарю в оренду майно згідно з цим Договором.. Передача Майна здійснюється згідно акта приймання-передачі майна, який підписується між Орендодавцем та Орендарем одночасно з підписанням цього Договору.

■- Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим ним майном на умовах цього Договору.

 

7.2. Орендодавець мас право:

■- Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання майна, переданого в оренду за цим Договором.

■- Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов Договору Орендарем.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором оренди, в тому числі за заміну або розірвання договору в односторонньому порядку, сторони несуть відповідальність, встановленому законодавчими актами України.

8.2. В разі невиконання сторонами умов договору оренди, сторони можуть вирішити спори шляхом переговорів або в судовому порядку.

9. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір укладено строком на 5 (п’ять) років,

що діє з моменту його підписання та до «       »                                    20___ року включно.

9.2. Зміни, доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються внести до умов Договору, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

9.3. У разі припинення або розірвання цього Договору всі поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення - власністю Орендодавця і компенсації не підлягають.

9.4. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря або перехід права власності на орендоване майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого майна (його правонаступників).

9.5. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

●- закінчення строку, на який його було укладено;

●- загибелі орендованого Майна;

●- дострокового розірвання Договору за взаємною згодою сторін;

●- в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

9.6. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

9.7. Цей Договір укладено в 2-х (двох) автентичних примірниках по одному для кожної сторони, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

◘-  нотаріально посвідчена копія Виписки приватного підприємця з реєстру;

◘-  нотаріально посвідчена Ліцензія МОЗ України;

◘- акт приймання-передачі орендованого Майна..

 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

Центр первинної медико-санітарної допомоги

 

__________________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

                    “ ОРЕНДАР

Фізична особа підприємець

Лікар загальної практики –

сімейної медициниприватний підприємець

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________