ДОГОВІР найму обладнання

м. ______________                                                                                                                                                 "___" _______________ ____ р.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________,  надалі "Орендар", в особі _________________________________________________ __________________________________, що діє на підставі _________________________________________________________________________________________________________ , з однієї сторони, і _________________________________________________________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________________________________,надалі "Орендодавець", в особі ______________________________________________________ , що діє на підставі ______________________________________, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Орендодавець зобов'язується передати Орендареві в оренду  наступне майно навчальоно-практичного центру вказане в Додатку №1 до даного Договору.

 

1.2. Вказане в Додатку №1 до даного Договору майно повинне бути передане Орендареві протягом 10 днів з дня підписання Договору.

 

1.3. За користування майном Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату в розмірі _________________________________________ грн. за рік.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

2.1. Орендодавець зобов'язаний:

а) своєчасно передавати Орендареві орендоване майно в стані, що відповідає умовам Договору;

б) робити капітальний ремонт обладнання;

в) надавати Орендарю консультативну, інформаційну та іншу допомогу.

 

2.2. Орендар зобов'язаний:

а) використовувати майно відповідно до умов Договору та його призначення;

б) підтримувати майно в справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт;

в) нести витрати по утриманню майна;

г) у встановлені Договором строки вносити орендну плату;

д) повернути майно після закінчення Договору Орендодавцю в належному стані.

 

3. РОЗРАХУНКИ

 

3.1. Орендна плата перераховується на розрахунковий рахунок Орендодавця щорічно не пізніше 25.12 кожного року.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

4.1. Сторони несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору.

 

4.2. За несплату Орендарем платежів в строки, встановлені Договором, нараховується пеня по ____________ % з простроченої суми за кожний день прострочення.

 

4.3. За невиконання зобов'язань, передбачених Договором, винна сторона виплачує неустойку в розмірі ____________ % суми річної орендної плати.

 

4.4. Оплата неустойки (пені) не звільняє сторони від виконання зобов'язань або усунення порушень.

 

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

6.1. Договір діє з моменту підписання і до "___" _____________ ____ р.

 

6.2. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою сторін або на підставах, передбаченим діючим законодавством, з відшкодуванням завданих збитків.

 

7. ІНШІ УМОВИ

 

7.1. В усьому іншому, не передбаченому цим Договором, сторони керуються діючим законодавством.

 

7.2. Спори за Договором розглядаються у встановленому законом порядку. Цей Договір складений в двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Орендаря, а другий - у Орендодавця.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

Орендодавець: _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ (підпис) М. П.

 

 

Орендар: _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ (підпис) М. П.