Угода про співпрацю

між Центром первинної медико-санітарної допомоги, Відділом охорони здоров’я Гусятинської РДА та лікарем загальної практики - сімейної медицини -  приватним підприємцем

 

 «___»___________20__р.                                                                      м. Тернопіль

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- далі Лікар-підприємець, який діє на підставі Ліцензії МОЗ України № ______ від «___»___________ 20 __ року, Відділ охорони здоров’я Гусятинської РДА

та Центром первинної медико-санітарної допомоги - далі Центр, в особі головного лікаря _______________________, який діє на підставі Положення, укладають цю Угоду про співпрацю, яка полягає у наступному:

 

1. Предмет угоди

 

1.1 Сторони беруть на себе взаємні обов’язки із спільної діяльності щодо вдосконалення підвищення ефективності надання медичної допомоги населенню яке обслуговується фахівцями центру та лікарем-підприємцем.

 

2. Взаємні зобов’язання Сторін

 

2.1. Сторони за рахунок власних та інших коштів координують плани розвитку сімейної медицини в тому числі діяльності лікаря-підприємця на базі центру первинної медико-санітарної допомоги (с. Увисла), систематичного підвищення ефективності надання медичної допомоги населенню даного селища, проведення опоряджувальних, реставраційних робіт у приміщеннях та на території що до нього відносяться.

 

3. Обов’язки Сторін

 

3.1 Центр первинної медико-санітарної допомоги очолює головний лікар, який діє до наданих йому повноважень.

 

3.2 Головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги зобов’язаний:

3.2.1 Забезпечувати належний рівень лікувально-діагностичної роботи керуючись встановленими МОЗ України стандартами;

3.2.2 Впроваджувати нові ефективні методи лікування, діагностики і профілактики;

3.2.3 Взаємодіяти з  лікарем-підприємцем для консультації хворих;

3.2.4 Забезпечити роботу електрокардіографа з можливістю дистанційної передачі електрокардіограми у цілодобово діючий кардіологічний центр університетської лікарні (застосування телемедичних технологій) із можливістю отримання зворотного зв’язку відповіді і рекомендації лікаря кардіографа.

3.2.5 Оснастити кабінети центру сучасною технікою та інструментарієм які також можуть передаватися лікарю-підприємцю в оренду.

3.2.6 Установити комп’ютер з програмою «Реєстратура» для введення необхідних даних для жителів села для реєстрації діагностичних та лікувальних процедур наданих пацієнтам фахівцями центру та лікарем-підприємцем.

3.2.7 Підключити кмпютер до інтернет-мережі і встановити відеозв’язок за програмою Skype, який дасть можливість проводити віодеоконсультації з клініками університетської лікарні, де лікар-інтерн та студенти будуть бачити лікаря університетської лікарні або лікаря-підприємця і отримувати їх рекомендації в режимі on-line.

3.2.8 При центрі утворити житловий блок оснащений всіма необхідними комунальними зручностями;

3.2.9 Об’єми робіт, інших затрат, а також умови оплати праці лікаря-підприємця, підлеглих йому працівників (помічників)  визначаються окремими угодами, які оформляються та підписуються в установленому порядку. 

 

3.3 Головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги має право:

3.3.1 Здійснювати контроль за діяльністю фахівців ценру, а також лікаря-підприємця;

3.3.2 Ефективністю використання медичної, комп’ютерної та іншої апаратури, інструментарію, медичних препаратів та засобів для надання допомоги хворим пацієнтам, проведення лікувально-діагностично профілактичних робіт, тощо;

3.3.3 Контролювати використання матеріально-технічної бази у тому числі паливно-мастильних матеріалів, коштів, інших матеріальних цінностей, які виділені центру та лікарю-підприємцю;

3.3.4 Контролювати додержання правил протипожежної безпеки, санітарно-епідеміологічних норм, а також трудового законодавства та фінансової дисципліни;

3.3.5 Проводити наради, консультації з участю  представників відділу охорони здоров'я, лікаря-підприємця в тому числі з питань підвищення ефективності надання медичної допомоги та інших питань які виникають в процесі роботи.

 

3.4. Лікар загальної практики - сімейної медицини – приватний підприємець

зобов'язаний:

3.4.1 надавати кваліфіковану, в тому числі невідкладну медичну допомогу в обсязі

кваліфікаційної характеристики фахівця із спеціальності "загальна практика –

сімейна медицина" в умовах центру та вдома;

               3.4.2 у необхідних випадках забезпечувати консультування хворих

               лікарями та фахівцями інших спеціальностей центру, за домовленістю –

               спеціалістами інших лікувально-профілактичних закладів;

               3.4.3  проводити підготовку хворих до госпіталізації та забезпечити

               своєчасне їх направлення на стаціонарне лікування;

               3.4.4 систематично використовувати в своїй роботі сучасні наукові методи

               профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих при різних

               захворюваннях, в тому числі науково-практичні розробки та методичні

               рекомендації фахівців університету;

               3.4.5 постійно здійснювати профілактичну роботу, направлену на виявлення

               факторів ризику, ранніх і скритих форм захворювань;

               3.4.6 організовувати і проводити комплекс заходів щодо диспансеризації

               населення дільниці (виявлення, взяття на облік, проведення лікувально-

               оздоровчих заходів) та спостереження за станом його здоров'я;

               3.4.7 проводити санітарно-протиепідемічну роботу на дільниці;

               3.4.8 проводити санітарно-освітню роботу серед населення дільниці;

               3.1.9 проводити експертизу тимчасової непрацездатності хворих, за

               наявності показань направляти їх на лікарську консультативну комісію;

                  3.4.10  систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію та рівень

медичних знань медичної сестри загальної практики - сімейної медицини;

3.4.11 вести обліково-звітну медичну документацію;

               3.1.12  забезпечувати консультування населення дільниці з медико-

соціальних та медико-психологічних питань, питань планування сім'ї;

               3.4.13  організовувати надання медичної допомоги населенню в

екстремальних ситуаціях.

3.4.14  за погодженням з керівником центру у  необхідних випадках, виконує інші обов’язки у межах своєї кваліфікації, а також обов'язки передбачені Угодою про співпрацю, посадовою інструкцією та ліцензійними умовами лікаря загальної практики - сімейної медицини - приватного підприємця;

3.4.15 знати і дотримуватись вимоги діючого законодавства, у тому числі у

сфері охорони здоров'я, інших нормативно-правових актів, а також відомчих

актів університету та центру;

3.4.16 у повномі об’ємі використовувати виділені медичні препарати для

надання медичної допомоги пацієнтам, і звітувати про їх використання

керівника центру;

3.4.17 не допускати випадків неналежного використання медичних препаратів,

 апаратури, інструментаріїв не за призначенням;

3.4.18 у відповідності з діючими нормами забезпечити належне використання

паливно-мастильних матеріалів виділених для виробничих цілей шляхом

звясування об’єктивності даних вказаних водіями у дорожніх листа, які ним

підписуються та передаються головному лікарю центру.

 

3.5.  Лікар загальної практики - сімейної медицини – приватний підприємець

має право:

               3.5.1 здійснювати контроль за роботою підпорядкованого йому середнього

і молодшого медичного персоналу;

               3.5.2 подавати пропозиції керівництву центру щодо покращання організації

               надання медичної допомоги населенню на засадах загальної практики – сімейної

               медицини;

               3.5.3  брати участь в нарадах, науково-практичних конференціях, семінарах

               з питань надання лікувально-профілактичної допомоги на засадах загальної

               практики - сімейної медицини;

               3.5.4 на підставі діючих Наказів МОЗ України та інших нормативно-правових

               актів ефективно здійснювати підприємницьку діяльність за спеціальністю

               "загальна практика - сімейна медицина" серед населення;

               3.5.5 робота лікаря загальної практики - сімейної медицини – приватного

               підприємця здійснюється за графіком, в якому передбачено фіксовані

               години амбулаторного прийому хворих, допомога вдома, профілактична та інша

               робота,  який ним розробляється, підписується та затверджується керівником

               центру.

               3.5.6 оплата праці лікаря-підприємця здійснюється на підставі вимог діючого

               законодавства, умов передбачених у даній угоді, відповідно до належно

               оформлених та своєчасно поданих (до 25 числа щомісячно) Актів виконаних робіт,

               інших документів про виконану роботу, в тому числі медичним та технічним

               персоналом, звітів про використання медичних препаратів, техніки,

               інструментарію при наданні медичної допомоги населенню.

               При цьому обов’язково  ураховується додержання вимог діючого законодавства,

               трудової дисципліни, нормативно-правових актів, якість своєчасність та

               ефективність діагностики та надання медичної допомоги населенню,

               впровадження новітніх досягнень медичної науки та техніки, в тому

               числі розробок університету, виконання посадових обов’язків передбачених

               інструкцією та ліцензійних умов. Питання детального регулювання оплати праці та

               преміювання лікаря-підприємця визначається в окремій угоді.

                        

               3.6. Лікар загальної практики - сімейної медицини – приватний підприємець

відповідає:

 

3.6.1 за ефективне, якісне, науково обґрунтоване надання різним категоріям

населення кваліфікованої медичної допомоги;

               3.6.2 за дотримання медичної деонтології та лікарської таємниці;

               3.6.3 за належне та своєчасне впровадження у практику своєї діяльності новітніх

               досягнень медичної науки та техніки;

               3.6.4 за забезпечення охорони законних прав та інтересів пацієнтів, а також

               підлеглого персоналу;

               3.6.5 за неналежне використання та утримання матеріально-технічної бази, а також

               заподіяння матеріальної шкоди внаслідок професійної недбалості та інших

               неправомірних дій;

               3.6.6 за невиконання або неналежне виконання вимог діючого законодавства,

               інших нормативно-правових актів центру.

3.6.7 за порушення вимог даної угоди в тому числі підлеглим медичним та технічним персоналом можуть вживатися заходи врегулювання аж до вирішення питання про припинення дії угоди про співпрацю.

4. Відділ охорони здоров’я РДА

 

4.1 Здійснює загальне організаційно-практичне, консультаційне керівництво щодо ефективності роботи центру та лікаря-підприємця;

4.2 Організовує та в установленому законодавством поряду, забезпечує своєчасне та належне фінансування медичної діяльності сторін передбачених в даній Угоді.

4.3 З цією метою, за погодженнями з сторонами, ініціює внесення необхідних, обґрунтованих пропозицій щодо виділення необхідних коштів у районному бюджеті  для забезпечення ефективного надання медичної допомоги населенню даної місцевості.

4.4 Може інформувати керівництво університету про прийняті рішення щодо виділення коштів, а також ефективність діяльності центру та лікаря-підприємця.

 

5. Термін та умови припинення дії угоди

5.1 Зміна умов, доповнення, або припинення дії угоди можуть мати місце за спільни погодженням сторін.

5.2 Зміни та доповнення що вносяться, розглядаються в установленному порядку, кожною їз сторін протягом 20-ти днів після чого, при необхідності вносяться необхідні пропозиції які розглядаються в установленному порядку.

5.3 При виникненні спірних питань та недосягнення згоди сторін вони вирішуються в установленному чиним законодавством України порядку.

5.4 Угода набирає чинності з моменту її підписання і діє протягом 5-ти років.

5.5 Якщо за два місяці до закінчення строку дії даної угоди жодна із сторін письмово не повідомить про необхідність її припинення, угода вважається пролонгованою на тих же умовах і на той же термін.

 

6. Прикінцеві положення

 

6.1 Дана угода укладена українською мовою у трьох примірниках по одному для кожної їз сторін.

6.2 Іншим зацікавленим організаціям передаються копії даної угоди.

6.3 Взаємовідносини сторін, які не врегульовані цією угодою, вирішуються в установленному порядку на підставі діючого законодавства.

 

7. Юридичні адреси та реквізити сторін  

 

Відділ охорони здоров’я 

 

Гусятинської районної державної адміністрації

________________________

________________________

________________________

________________________

 

Завідувач відділу

 

___________Пожарнюк Є.Р.

             Центр                       

первинної медико-санітарної допомоги

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

Головний лікар

 

_____________

     Лікар-підприємець

 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

 

         

 

              ______________

 

Погоджено:

 

Директор департаменту охорони

здоров'я Тернопільської ОДА                                                          Мостовий Р.Я.