«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Головний лікар   

Центру первинної медико-санітарної допомоги 

_________________________  Кобрин М.Л.

«_____»_______________ 20____р.

ПОСАДОВА   ІНСТРУКЦІЯ

лікаря загальної практики - сімейної медицини – приватного підприємця 

П.І.Б._______________________________________________________________________________

Стаж роботи загальний –

Стаж роботи за фахом –

Кваліфікаційна категорія –

Курси спеціалізації, підвищення кваліфікації –

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Метою діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини – приватного підприємця (далі - Лікар-підприємець) є надання кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню в обсязі кваліфікаційної характеристики лікаря із спеціальності «загальна практика — сімейна медицина» на базі центру первинної медико-санітарної допомоги (далі - центр) та вдома.

1.2. Лікар-підприємець здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства. 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Лікар загальної практики - сімейної медицини – приватний підприємець зобов'язаний:

2.1.  Надавати кваліфіковану, в тому числі невідкладну, медичну допомогу в обсязі кваліфікаційної характеристики фахівця із спеціальності «загальна практика - сімейна медицина» на базі центру первинної медико-санітарної допомоги та за місцем проживання пацієнтів.

2.2. У необхідних    випадках забезпечувати консультування хворих  лікарями інших спеціальностей центру університету, за домовленістю – спеціалістами інших лікувально-профілактичних закладів.

2.3. Проводити підготовку хворих  до госпіталізації та забезпечити своєчасне їх направлення на стаціонарне лікування.

2.4. Використовувати в своїй роботі сучасні методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих при різних захворюваннях.

2.5. Здійснювати профілактичну роботу, спрямовану на виявлення факторів ризику, ранніх і скритих форм захворювань.

2.6. Організовувати і проводити комплекс заходів щодо диспансеризації населення та спостереження за станом його здоров'я.

2.7. Проводити санітарно-протиепідемічну роботу.

2.8. Проводити санітарно-освітню роботу серед населення.

2.9. Проводити експертизу тимчасової непрацездатності хворих, за наявності показань направляти їх на лікарську консультативну комісію.

2.10. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію та підлеглих йому медичних працівників.

2.11. Систематично вести облікову-звітну медичну документацію, в тому числі щодо ефективності надання медичної допомоги пацієнтам, здійснення лікувально-профілактичної та діагностичної діяльності серед населення.

2.12. Забезпечувати консультування    населення з медико-соціальних та медико психологічних питань, питань планування сім'ї.

2.13. Організовувати надання медичної допомоги населенню в екстремальних ситуаціях.

2.14. Проводити відбір хворих на санаторно-курортне лікування

2.15. В роботі дотримуватись принципів медичної деонтології.

2.16. Забезпечувати спадкоємність на базі центру з обов'язковим використанням галузевих стандартів медичних технологій.

2.17. Брати участь у роботі лікарсько-консультативних то медико-соціальних експертних комісій під час розглядання питань, що стосуються хворих, яких він обслуговує.

2.18. Планувати роботу та щомісяця проводити аналіз її результатів, і інформувати про це керівника центру.

2.19. Направляти хворих на обов'язкові медичні огляди на туберкульоз, онкозахворювання, венеричні захворювання;  проводити медичні огляди на педикульоз та коросту.

2.20. Проводити аналіз захворюваності та розробляти і впроваджувати заходи по профілактиці хвороб в районі обслуговування.

2.21. Виконувати інструкції з охорони праці та протипожежного захисту, правила користування апаратурою та обладнанням, профілактики внутрішньо лікарняних інфекцій та професійного зараження СНІДом.

2.22. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку центру первинної медико-санітарної допомоги та вимоги трудового законодавства.

2.23. Організовувати роботою підпорядкованого йому медичного персоналу.

2.24. Звітувати про свою роботу у встановлені терміни відповідно до форм статистичної звітності.

2.25. Знайомити хворих з можливими ускладненнями під час обстеження та лікування (під підпис).

2.26. Дотримуватися вимог естетичного оформлення робочого місця.

2.27. Щорічно проходити профілактичні медичні огляди.

2.28. Працювати в спеціальному медичному одязі. Не палити під час виконання службових обов'язків.

2.29. Робочим місцем є кабінет у ценрі первинної медико-санітарної допомоги, де ведеться амбулаторний прийом хворих та дільниця, на якій проживає населення, яке він обслуговує. 

2.30. У повномі об’ємі використовувати виділені медичні препарати для надання медичної допомоги пацієнтам, і звітувати про їх використання керівника центру.

 

2.31. Не допускати випадків неналежного використання медичних препаратів, апаратури, інструментаріїв не за призначенням.

 

2.32. У відповідності з діючими нормами забезпечити належне використання паливно-мастильних матеріалів виділених для виробничих цілей шляхом зв’ясування об’єктивності даних вказаних водіями у дорожніх листа, які ним підписуються та передаються головному лікарю (керівнику) центру.

3. ПРАВА

Лікар загальної практики — сімейний лікар – приватний підприємець має право:

3.1 Одержувати необхідну для виконання обов'язків інструктивну та методичну інформацію.

3.2.  Призначати та відміняти діагностично-лікувальні засоби залежно під стану хворого.

3.3.  В разі ургентного стану хворого самостійно приймати рішення щодо його госпіталізації. Планову госпіталізацію погоджувати з керівником центру.

3.4.  Залучати лікарів інших спеціальностей до проведення консультацій хворим.

3.5.  Приймати участь у нарадах з питань оцінки своєї роботи.

3.6.  Бути захищеним від професійних захворювань та заражень.

3.7. Раз на п'ять років підвищувати свою кваліфікацію в навчальних закладах післядипломної освіти.

3.8.  У встановленому законодавством порядку проходити атестацію з метою одержання (підтвердження) кваліфікаційної категорії.

3.10.   На умовах оренди використовувати необхідне обладнанням, устаткуванням  та інше для виконання своїх службових обов'язків.

3.11.   Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, впровадження нових форм, методів обслуговування хворих.

3.12.  На правовий та соціальний захист.

3.13.   Віддавати  розпорядження  підпорядкованому медичному та технічному персоналу, контролювати його роботу.

3.14.  Вносити пропозиції щодо заохочення та накладення стягнень на персонал, який йому підпорядковано.

3.15.  Брати участь в нарадах, науково-практичних конференціях, семінарах з питань надання лікувально-профілактичної допомоги на засадах загальної практики — сімейної медицини.

3.16.   Оплата праці лікаря-підприємця здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства та на умовах передбачених Угодою про співпрацю.

3.17.   Оплата праці медичному та технічному персоналу підпорядкованому лікарю-підприємцю здійснюється на підставі результатів їх роботи, які відображаються в Актах виконаних робіт та, при необхідності, поданні інших необхідних документів. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Лікар загальної практики - сімейний лікар – приватний підприємець несе відповідальність згідно з чинним законодавством, вимогами пункту 3.6 Угоди про співпрацю  та ліцензійних умов провадження господарької діяльності з медичної практики (Наказ МОЗ №49 від 02.02.2011р).

4.2.   Робота лікаря загальної практики - сімейного лікаря – приватного підприємця оцінюється керівником центру відповідно до стандартів технологій лікувально-діагностичного процесу та показників його діяльності.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1. Загальні знання.

Згідно з вимогами фаху лікар загальної практики - сімейної медицини – приватний підприємець повинен знати:

Основи законодавства України про охорону здоров'я та нормативні документи, які регламентують діяльність органів та закладів охорони здоров'я; правові аспекти діяльності лікаря загальної практики — сімейної медицини, основні показники здоров'я населення, яке він обслуговує; загальні питання організації надання медичної допомоги населенню на засадах загальної практики - сімейної медицини; організацію роботи амбулаторно-поліклінічних та лікарняних закладів; організацію роботи швидкої та невідкладної медичної допомоги; нормальну та патологічну анатомію, топографічну анатомію, фізіологію та патофізіологію систем кровотворення, кровообігу, дихання, травлення, залоз внутрішньої секреції та інших органів і систем організму, особливості анатомії та фізіології дитячого організму у різні вікові періоди, особливості функціонування організму в похилому віці; фізіологію та патологію вагітності, пологів і післяпологового періоду; водно-електролітний обмін, кислотно-лужний баланс; основи фармакотерапії, основи мікробіології, вірусології, основи імунології, медичної генетики; клінічно-діагностичного та патогенетичного підходу до проведення лікування найбільш поширених захворювань; Міжнародну класифікацію хвороб Xперегляду; класифікації захворювань, розроблені ВООЗ, класифікації захворювань, затверджені відповідними вітчизняними з'їздами; основи дієтотерапії, фізіотерапії, бальнеотерапії, лікувального масажу та лікувальної фізкультури; показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування, основи експертизи тимчасової і стійкої втрати працездатності; організацію диспансерного нагляду за хворими та патронажу за вагітними і новонародженими, правила асептики і антисептики, основні документи, які регламентують заходи з підтримання санітарно-епідеміологічного режиму у лікувально-профілактичних закладах; форми і методи санітарно-освітньої роботи; принципи організації надання медичної допомоги населенню в екстремальних ситуаціях; організацію протиепідемічних заходів при виникненні осередку інфекції; основи роботи з комп'ютером.

5.2. Спеціальні знання.

Етіопатогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, реабілітація, профілактика симптомів і захворювань:

5.2.1 Терапія:

  хвороби серцево-судинної системи;

  ревматичні хвороби;

  хвороби органів дихання;

• хвороби органів травлення;

  хвороби нирок та сечовивідних шляхів;

  хвороби крові та органів кровотворення;

  хвороби ендокринної системи;

  професійні захворювання;

  основи геронтології і геріатрії.

5.2.2. Педіатрія:

  хвороби органів кровообігу;

  хвороби органів дихання у дітей;

• ревматичні захворювання;

• хвороби органів травлення;

  принципи раціонального харчування здорових та хворих дітей;

• захворювання нирок та сечовивідної системи;

  хвороби крові та органів кровотворення,

• ендокринні захворювання у дітей;

• дитячі інфекційні хвороби, туберкульоз;

  проблеми профілактики вродженої та спадкової патології,

  інтенсивна терапія та реанімація в педіатричній практиці.

5.2 3. Акушерство і гінекологія:

  невиношування вагітності;

• екстрагенітальні захворювання та вагітність;

  кровотечі в зкушерсько-гінекологічній практиці;

  шок і термінальні стани;

  гестози;

  гінекологічні захворювання;

  гінекологія дитячого віку;

  клімакс,

  запальні та септичні стани в акушерстві та гінекології;

  гострий живіт;

  застосування психотерапії психопрофілактики в акушерстві;

  антенатальна охорона здоров'я плоду та перинатальна патологія.

5.2.4.  Планування сім'ї та репродуктивне здоров'я населення:

  законодавчі акти з питань планування сім'ї в Україні;

  консультування населення з питань планування сім'ї;

  методи сучасної контрацепції;

  захворювання, що передаються статевим шляхом і планування сім'ї;

  неплідний шлюб;

  методи природного планування сім'ї.

5.2.5.  Хірургія:

  закриті та відкриті ушкодження грудної клітки;

  гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини;

• закриті та відкриті ушкодження органів черевної порожнини;

• тактика надання медичної допомоги хворим з черепно-мозковою травмою;

• лікування ран;

• хвороби периферійних судин;

• захворювання вілочкової залози;

• травми та хвороби прямої кишки;

• опікова хвороба;

• діагностика післяопераційних ускладнень і тактика їх лікування;

• післяопераційна реабілітація хворих,

• обладнання, устаткування операційно-перев'язувального блоку, призначення хірургічного інструментарію.

5.2.6. Травматологія та ортопедія:

• найбільш поширені набуті та вроджені захворювання опорно-рухового апарату;

• діагностика переломів, вивихів та надання першої медичної допомоги при них.

5.2.7. Урологія:

• ниркова коліка;

  розлади сечопускання;

  гематурія;

• неспецефічні запальні захворювання органів сечостатевої системи,

• варикоцелє;

• аномалія яєчка,

• загальні питання сексопатології.

5.2.8. Онкологія:

• сучасні принципи профілактики і раннього виявлення злоякісних пухлин;

• рак щитовидно'1 залози;

• рак легень;

• пухлини шлунково-кишкового тракту;

• пухлини жіночих статевих органів;

• пухлини молочної залози;

• пухлини нирок;

• пухлини шкіри.

5.2.9. Офтальмологія:

• запальні захворювання ока;

• захворювання захисного та допоміжного апарату ока;

• глаукома;

• травми та пошкодження органу зору і допоміжною апарату,

• нагляд за розвитком органу зору в дитячому та підлітковому віці.

5 2 10 Хвороби вуха  горла носа:

• запальні захворювання ЛОР-органів;

• пухлини ЛОР-органів;

• травми ЛОР-органів та невідкладна допомога при них.

5.2.11. Стоматологія:

« профілактика стоматологічних захворювань;

• особливості перебігу та лікарська тактика  при запальних процесах та пухлинах і пухлиноподібних захворюваннях щелепно-лицьової ділянки;

  зміни порожнини рота при захворюваннях внутрішніх органів.

5.2.12.  Хвороби нервової системи і нейрохірургія:

• захворювання периферійною відділу нервової системи,

  судинні захворювання головного та спинного мозку;

• запальні захворювання головного та спинного мозку;

  нрврозоподібні стани;

  пухлини і травми головного та спинного мозку,

  принципи немедикаментозних методів лікування є неврології (голкорефлексотерапія, мануальна терапія та ін.),

  невідкладні стани и невралгії

5.2.13.  Психіатрія:

  невідкладні стани в психіатрії;

  масковані депресії;

• алкоголізм, « наркоманія;

  токсикоманія;

  корекція особистості.

5.2.14.  Інфекційні хвороби:

• особливо небезпечні інфекції;

  кишкові інфекційні захворювання;

  вірусні гепатити;

  захворювання, які передаються повітряно-крапельним шляхом;

  менінгококові захворювання;

• зоонозні захворювання;

  лептоспіроз,

  інфекційні захворювання, які передаються через кров;

  хвороби, які передаються статевим шляхом;

• туберкульоз;

  ВІЛ-інфекція; •СНІД.

5.2.15. Дерматовенерологія:

• екзема;

  атопічний дерматит;

  піодермії;

• дерматозоонози;

• лишаї,

  псоріаз;

  грибкові хвороби;

  сифіліс;

  суспільна та особиста профілактика, організація боротьби з поширенням сифілісу;

  гонорея;

  негонорейні захворювання сечостатевих органів.

5.2.16.  Інші:

   променеві    ушкодження, принципи та методи їх діагностики і терапії; організація диспансерного нагляду за особами, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; значення радіонуклідних, радіоімунних, ультразвукових та інших методів дослідження для виявлення патологічних змін при радіаційному опроміненні, національний реєстр України;

• немедикаментозні методи лікування, дієтотерапія та лікувальний голод: лікувальна фізкультура, фізіотерапія та санаторно-курортне лікування, фітотерапія, мануальна терапія, рефлексотерапія;

  тенденції інфекційної захворюваності на території обслуговування населення, епідеміологія і профілактика дизентерії, вірусних гепатитів, поліомієліту, сальмонельозу, лептоспірозу, дифтерії, менінгококової інфекції, туберкульозу, санітарно-протиепідемічні заходи у вогнищі інфекції; проведення дезінфекції та дезінсекції в домашніх умовах, активна та пасивна імунопрофілактика; календар щеплень; перелік протипоказань і щеплень, терміни ізоляції хворих при різних інфекційних захворюваннях; тривалість медичного спостереження за контактними особами, диспансерний нагляд за особами, які перехворіли на інфекційне захворювання; реабілітація реконвалесцентів,

  показання та протипоказання до призначення методів лабораторної, інструментальної та апаратної діагностики;

  показання до госпіталізації вагітних жінок і хворих при різних захворюваннях

5.3. Загальні навики.

Лікар-підприємець повинен знати техніку та методику:

  проведення аналізу стану здоров'я населення сімейно-територіальної дільниці;

  оцінку стану здоров'я дорослих та дітей; розподілу населення дільниці за групами здоров'я, виділення осіб з факторами ризику,

  вікові показники маси тіла, зросту, фізичного,  нервово-психічного і статевого розвитку шкільної зрілості,

• збору анамнезу життя і захворювання;

• застосування об'єктивних методів обстеження; загальний огляд, перкусія, аскультаци органів та систем, виявлення загальних тз специфічних ознак захворювань і ускладнені, аагітпості; зоспішпе та внутрішнє акушерське обстеження;

  визначення необхідного обсягу лабораторних, інструментальних, апаратних досліджень, показання та протипоказання до обстеження; підготовка хворого до обстеження, інтерпретація результатів досліджень крові, сечі, харкотиння, калу, спинномозкової рідини, кислотно-лужного балансу, даних функціонального дослідження органів і систем, даних ульіразиук.оиоіо  і а рентгенологічного дослідження, організація їх своєчасного виконання;

  виявлення ранніх ознак вагітності, визначення її термінів, положення плоду; визначення характеру перебігу вагітності; виявлення ознак ранньої та пізньої патології вагітності; екстрагенітальні захворювання вагітних; складання плану лікарського нагляду за вагітною і проведення його корекції в динаміці;

  встановлення клінічного діагнозу, визначення тактики ведення хворого;

  обґрунтування плану медикаментозного і оперативного лікування хворих, показань до проведення операції з урахуванням стану хворого, передопераційної підготовки хворих та застосування методів знеболення, спостереження за хворими в післяопераційному періоді, застосування методів реабілітації;

 організації консультування хворих профільними спеціалістами, визначення показань до госпіталізації хворих та її організація; організація стаціонарного лікування хворого вдома;

  забезпечення наступності щодо обстеження і лікування хворих;

• проведення аналізу ефективності диспансеризації;

  здійснення експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності, заповнення необхідних документів на ЛКК та медико-соціальну експертну комісію;

• збору епіданамнезу, проведення протиепідемічних заходів на дільниці;

• виявлення факторів ризику захворювань та проведення профілактики захворювань;

• проведення пропаганди здорового способу життя та профілактики захворювань;

• оформлення обліково-звітної документації,

• складання річного звіту про роботу дільниці та його аналіз.

5.4. Спеціальні навики.

Лікар-підприємець повинен знати техніку та методику:

• інфузійної терапії та гемотрансфузії, проведення замінного переливання крові;

  вимірювання артеріального тиску на верхніх та нижніх кінцівках; вимірювання венозного тиску; внутрішньосерцеве введення ліків; техніки дефібриляції серця; закритий масаж серця, запис ЕКГ.ФКГ та оцінка результатів, проведення функціональних, медикаментозних проб та проб з фізичним навантаженням, їх оцінка;

• відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів; дренаж трахеобронхіального дерева, пункція трахеї та внутрішньотрахеальне введення лікарських речовин; накладання пов'язки при пневмотораксі (відкритому, закритому, клапанному); проведення оксигенотерапії; проведення штучного дихання, проведення трахеотомії, накладання трахеостоми, користування апаратом для інгаляцій, електровідсосом, дихальним мішком «Амбу», кисневим пакетом, інтубаційними трубками, апаратом Боброва; лаваж трахеобронхіального дерева; проведення та оцінка результатів спірометрії;

• огляду порожнини рота за допомогою дзеркала, зонду, пінцету, проведення антисептичної обробки порожнини рота, промивання шлунку; шлункове та дуоденальне зондування та оцінка їх результатів; пальцеве обстеження прямої кишки, дослідження прямої кишки ректальними дзеркалами; дослідження прямої кашки аноскопом; приготування розчину для ентеральної регідратації; консультування населення з питань раціонального лікувально-профілактичного і дієтичного харчування, вигодовування дітей;

• зовнішнього огляду ока у фокальному освітленні, біфокальному освітленні, рухливість ока, визначення положення ока в орбіті; визначення зорових функцій: гострота зору, поле зору; визначення очного тиску: тонометрія по Маклакову, пальпаторний метод; офтальмоскопія; лікувальні маніпуляції: промивання кон'юктивальної порожнини, закапування крапель, накладання пов'язки, масаж повік, розтин абсцесу повік;

  проведення зовнішнього огляду та ендоскопічного дослідження ЛОР-органів: передня та задня риноскопія, пальцеве обстеження носоглотки, фарингоскопія, непряма ларингоскопія, отоскопія, визначення дихальної та нюхової функції носа, передня тампонада носа, розтин абсцесів глотки, видалення сірчаної пробки із вух, видалення неускладненого стороннього тіла з носа та вуха, промивання лакун піднебінних мигдаликів, взяття мазків із носу та глотки,

• проведення зовнішнього та внутрішнього акушерського обстеження, визначення фази перебігу пологів, передлежання пподу, ведення фізіологічних пологівпри передньому та задньому виді потиличної передлежання;

• ручне відділення та видалення плаценти; виконання первинного туалету новонародженого;

  визначення інволюції матки відповідно до дня післяпологового періоду, оцінка та регуляція лактації;

• призначення гормональної контрацепції, бар'єрних методів, сперміцидів, методу лактаційної аменореї, введення та виведення внутрішньоматкової спіралі;

• дослідження рефлекторно-рухової системи; дослідження різних видів чутливості; дослідження координації рухів;

• первинна хірургічна обробка ран, дренування абсцесів, флегмон, пара проктитів, панариціїв, карбункулів, фурункулів;

• складання календаря щеплень, організація поточної дезінфекції вдома у інфекційного хворого; своєчасне повідомлення СЕС про інфекційні захворювання; проведення профілактичних щеплень; постановка туберкулінових проб, оцінка результатів,

  використання індивідуальних та колективних засобів захисту в середовищі дії іонізуючого випромінювання;

  приготування фітозборів, настоїв, відварів, зберігання та постановка п'явок, застосування примочок, дерматологічних компресів, паст, збовтуваних сумішей, пластирів та аерозолів.

5.5 Невідкладну допомогу при: набряковому синдромі новонароджених, крупі, спонтанному пневмотораксі, приступі бронхіальної астми, гострій дихальній недостатності, задусі, гострій серцево-судинній недостатності, гіпертензивних та гіпотензивних кризах, гострих порушеннях серцевого ритму і провідності, клінічній смерті (зупинка серця, зупинка дихання), печінковій та нирковій коліках, гострій нирковій недостатності, гострій печінковій недостатності, гострій наднирниковій недостатності, струсу мозку, забитті і стисненні головного мозку, набряку головного мозку, психомоторному збудженні, нейротоксикозі, менінгококцемії, судомах, ексикозі, при синдромі раптової смерті, коматозних станах, всіх видах шоку, гострих алергозах, гіпертермічному синдромі, травмах, отруєннях,

опіках, відмороженнях, втопленні, ураженнях електричним струмом, ураженні блискавкою, суїцидних спробах. Тимчасову .зупинку зовнішніх та внутрішніх кровотеч. Допомогу постраждалим від дії іонізуючого випромінювання.

5.6. Техніку проведення маніпуляцій:

5.61. Підшкірних, внутрішньом'язових та внутрішньовенних ін'єкцій, промиванні шлунку, пункції плевральної порожнини, пункції черевної порожнини, катетеризації сечового міхура, надлобкової пункції сечового міхура, кольпоскопій, постановки клізми, введення газовивідної трубки.

5.6.2. Лікар загальної практики — сімейної медицини – приватний підприємець повинен знати:

  методи екстракорпоральної детоксикації;

  накладання судинного шва;

  венесекцію;

  пункцію і катетеризацію підключичної вени;

  шийну вагосимпатичну блокаду;

• паранефральну блокаду;

  блокаду міжреберних нервів;

• лікувальний масаж;

• люмбальну пункцію;

  накладення епіцистостоми;

  проведення ректороманоскопії;

  введення зонду Блекмора-Сингстекена. 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1 Лікарем загальної практики – сімейної медицини – приватним підприємцем може бути лікар, який закінчив лікувальний або педіатричний факультет вищого медичного навчального закладу IIIIV рівнів акредитації або медичний факультет університету, пройшов первинну спеціалізацію у вищому медичному навчальному закладі системи післядипломної освіти за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина» і має сертифікат лікаря-спеціаліста з цієї спеціальності та ліцензію МОЗ України на право здійснення медичної практики приватних осіб підприємців.

6.2.  Кваліфікаційні вимоги відповідають стажу роботи за фахом та наявності кваліфікаційної категорії. 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ, ПОСАДОЮ

7.1.   У своїй діяльності лікар загальної практики  — сімейний лікар – приватний підприємець взаємодіє керівником центру та відділом охорони здоров'я РДА.

7.2.  Лікарю загально-практики - сімейному лікарю – приватному підприємцю підпорядковані медичні та технічні працівники, які разом з ним  забезпечують надання медичної допомоги  населенню.

7.3.  В межах повноважень взаємодіє з: керівництвом центру; бухгалтерією; реєстратурою; діагностичною службою; лікарями-спеціалістами, науково-практичними фахівцями медичного університету;

7.4.  Професійні зв'язки за межами закладу із: стаціонарними відділеннями; санепідемстанцією; центром профілактики СНІДу; станцією швидкої медичної допомоги; обласним науковим товариством за фахом; аптеками; районним військовим комісаріатом; страховими компаніями, в яких застраховані хворі; медичною бібліотекою, базами підвищення кваліфікації; обласною атестаційною комісією.

7.5 У разі відсутності, лікаря-підприємця його обов'язки виконує керівник центру або, за його дорученням, один із фахівців центру який має відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.   

З вимогами посадової інструкції ознайомлений та згідний:

«____»______________20____р.                                        Підпис ____________________